Basisschool 't Maxend

Maxend 6 5388 GL Nistelrode

Schoolfoto van Basisschool 't Maxend

Het team

Toelichting van de school

U wilt praten met… 

In de regel zijn de leerkrachten voor of na schooltijd in de gelegenheid u te woord te staan. Duurt uw gesprek vermoedelijk wat langer, dan is het beter even een afspraak te maken. De leerkrachten hebben op ma t/m vrijdag direct na school eerst pauze, vanaf 14.45 uur plannen zij evt. gesprekken in. U kunt in de hal wachten wanneer u dit wilt.  Op maandag of donderdag houden we regelmatig team- en bouwvergaderingen. De leerkrachten zijn dan niet in de gelegenheid om u uitgebreid te woord te staan. 

Mocht u de directeur, IB-er of teamcoördinatoren willen spreken, dan is dat mogelijk als er op dat moment geen andere afspraken zijn. Wilt u er zeker van zijn dat zij tijd voor u hebben, dan kunt u beter even vooraf een afspraak maken.  

U kunt eenvoudige mededelingen met een bericht in de school-app Social Schools aan de leerkrachten sturen (we vragen u uitdrukkelijk niet via Whats-app te communiceren!). Voor meer inhoudelijke mededelingen vragen wij u altijd persoonlijk een gesprek aan te gaan met de leerkracht en een afspraak te maken. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangers 

Door ziekte of afwezigheid van een groepsleraar kan uw kind te maken krijgen met een vervangende leraar. Wij streven ernaar de voortgang van het onderwijs en de rust in de groep zoveel mogelijk te waarborgen. Voor de inzet van vervangende leraren doen wij een beroep op de centrale personeelsvoorziening CPV Ingenium. Indien vervanging niet mogelijk is, resteren er twee opties. De groep wordt verdeeld over andere groepen. Dit is beperkt mogelijk. De andere optie is dat de kinderen van een groep één of meerdere dagen thuis blijven. Indien een school genoodzaakt is deze optie te kiezen, worden ouders een dag van tevoren geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groep 1-2 A juf Rita en juf Benita

Groep 1-2 B juf Mariska en juf Christel M

Groep 3a juf Christel A en Helene

Groep 3b juf Janne en juf Rianne

Groep 4 juf Anouk

Groep 5 juf Janneke en juf Mireille

Groep 6 juf Jasmijn en juf Christel M

Groep 7 juf Elly en juf Maaike (Meneer Bram LIO)

Groep 8 juf Dieuwke en juf Maaike

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste twee jaren vormen leerdoelen het uitgangspunt. We koppelen beredeneerd ons aanbod aan deze doelen. Er worden activiteiten op het gebied van rekenen, taal en sociale redzaamheid verbonden aan een thema. Daarnaast werken we aan de algehele ontwikkeling van kinderen en komen de doelen uit ons registratie en observatiesysteem van KIJK. De kinderen werken tevens aan individuele doelen waarbij we letten op de ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevindt. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school werken we met diverse methoden. Deze helpen ons om aan de leerdoelen te voldoen. De instructie is erg belangrijk bij het werken aan de doelen en deze vinden vaak in de ochtend plaats. Te denken valt aan vakken als rekenen, lezen en taal.

Daarnaast werken we aan aspecten van het burgerschap en persoonsvorming van kinderen. Dit vindt veelal plaats door de wereldoriënterende  vakken en sociaal emotionele ontwikkeling. We willen tegemoet komen aan talenten van kinderen en dat doen we mede door lichamelijke oefening aan te bieden, creatieve vakken en talentmomenten.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

3.1 Schoolondersteuningsprofiel

Wij hebben in het voorjaar van 2021 in opdracht van het samenwerkingsverband SWV PO 30.06 het schoolondersteuningsprofiel geactualiseerd. Wij hebben de kwaliteit van de basisondersteuning opnieuw in beeld gebracht evenals de extra ondersteuning die verder op de afzonderlijke scholen wordt geboden. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen tezamen, vormen de basis voor de ondersteuningsvoorzieningen op onze zes scholen.   

Afgelopen schooljaar hebben wij de schoolondersteuningsprofielen geanalyseerd. Op basis van deze analyse hebben wij het volgende vastgesteld. Onze scholen zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop zij de basisondersteuning vorm geven. Wel is er op een of meer scholen behoefte aan ondersteuning bij de verbetering van het aanbod voor leerlingen die het Nederlands als tweede taal verwerven, het NT2-onderwijs, de begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen en tenslotte een verbreding van het onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen.  Voor bovenstaande ondersteuningsvragen hebben wij stichtingsbreed een drietal projectgroepen ingericht. Deze projectgroepen zorgen voor de collegiale ondersteuning bij de verbetering van het aanbod.  

Ondersteuningsniveaus 

Drie fasen van begeleiding: Wanneer de ontwikkeling van een leerling niet naar verwachting verloopt onderzoeken wij welke extra begeleiding en ondersteuning nodig is. Wij hebben deze extra ondersteuning verdeeld in drie fasen van begeleiding. Deze verdeling van de extra begeleiding en ondersteuning geldt voor alle scholen binnen ons samenwerkingsverband SWV PO 30.06. Op deze manier spreken wij met elkaar dezelfde taal, worden in grote lijnen op alle scholen dezelfde stappen doorlopen en bereiken wij met elkaar een doorgaande lijn met de voorschoolse voorzieningen, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.  

Fase 1: Het basisaanbod op groepsniveau Het basisaanbod voor alle leerlingen is beschreven in het groepsplan. Leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften worden geclusterd. Dat betekent: alles in de eigen groep, door de eigen leraar, beschreven in het groepsplan. De leraar differentieert in drie subgroepen: basis instructie; intensieve instructie (voor de leerlingen die de aangeboden leerstof nog moeilijk vinden) verkorte instructie (verkorte instructie voor de leerlingen die de aangeboden leerstof veelal zelfstandig kunnen verwerken) Op basis van het groepsplan maakt de leraar de week- en dagplanning.  

Fase 2: Extra begeleiding binnen de expertise van de eigen school Wanneer een leerling zich niet voldoende ontwikkelt op één of meerdere vakgebieden, zijn vervolgstappen nodig met een specifieke aanpak. De leraar doet een beroep op de intern begeleider voor een leerlingbespreking. De leraar en de interne begeleider analyseren diepgaander welke stappen nodig zijn voor deze leerling en stellen doelen op. Dit wordt beschreven in het groepsplan of in een individueel plan.  Het streven is dat de leerling na de extra begeleiding weer voldoende vorderingen maakt. De ouders worden hierover geïnformeerd en geraadpleegd tijdens een extra oudergesprek. De ouders ondertekenen een eventueel handelingsplan voor “gezien”.  

Fase 3: Extra begeleiding met externe expertise Wanneer het specifieke plan van aanpak uit fase 2 niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, wordt een externe specialist erbij betrokken, die op grond van eventueel onderzoek een analyse / diagnose opstelt. In de externe leerlingbespreking worden vervolgstappen geformuleerd. De stappen en doelen worden beschreven in een individueel plan. De ouders worden geïnformeerd en geraadpleegd. Zij worden vooraf ook gevraagd om toestemming te geven voor extern onderzoek. De ouders ondertekenen het plan voor gezien. Met de ouders wordt het plan geëvalueerd en de ouders zijn betrokken bij de voortgang. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisschool 't Maxend is geen VVE school, wij werken hiervoor samen met de kinderopvang. 

Eén van onze leerkrachten is wel een VVE specialist en is daarin ondersteunend naar andere leerkrachten en het management team.

Terug naar boven