KPO Basisschool De Linde

Dorpsstraat 71 4709 AB Nispen

  • Wij zorgen ervoor dat iedere individuele leerling opbrengstgericht leert dankzij passend en prikkelend onderwijs.
  • Wij laten onze leerlingen groeien tot zelfbewuste, positieve burgers die een bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij.
  • Op De Linde vormen de groei naar volwassenheid en optimale ontwikkeling de rode draad binnen ons onderwijs.
  • Naast de kernvakken taal, spelling en rekenen, richten we ons ook op de sociale en creatieve vaardigheden van uw zoon of dochter.
  • Op onze Kanjerschool staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen centraal. Hier hoort iedereen erbij!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool De Linde. Onze school ligt aan de Dorpstraat in Nispen. Onze centrale ligging maakt wij alle kinderen van het dorp en de omgeving kunnen helpen opgroeien tot sociale volwassenen. We streven ernaar dat uw kind bij het verlaten van groep 8 de kennis en vaardigheden heeft die nodig zijn om een volwaardig individu in onze maatschappij te zijn.

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie. Het overzicht wordt nog uitgebreid: medio 2015 is ons SchoolVenster compleet. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdagend
  • Toekomstgericht
  • Ontwikkelingsgericht
  • Sociaal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van ons land worden er in Roosendaal minder kinderen geboren dan voorheen. Daardoor daalt het aantal leerlingen, ook op De Linde. De leerlingenkrimp is een tendens die landelijk terug te zien is. Op de teldatum van 1 oktober 2014 heeft De Linde een leerlingenaantal van 134. Daarmee blijven we stabiel qua leerlingenaantal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
105
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven