Christelijke basisschool Prinses Beatrix

Trompweg 12 7441 HR Nijverdal

Schoolfoto van Christelijke basisschool Prinses Beatrix

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Dit is beschreven in het vervangingsbeleid van IKT.
Bij ziekteverlof regelt de directie z.s.m. vervanging. Stichting Ieder Kind Telt waar onze school onderdeel van is, heeft een eigen invalpool. Bij ziekte worden eerst de collega's uit deze invalpool ingezet. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het mobiliteitsbureau van Onderwijs Bureau Twente. Wanneer er geen invaller uit de eigen invalpool beschikbaar is, kan er een collega via het mobiliteitscentrum worden aangevraagd.

Het verlof van personeel is conform wet- en regelgeving en de betreffende medewerker wordt op dezelfde manier, zoals hierboven beschreven staat, vervangen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In een positief onderwijsklimaat kunnen en mogen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Er wordt lesgegeven in 7 verschillende groepen (1 combinatiegroep). De school telt circa 160 leerlingen. Een school waar iedereen elkaar kent. Er is een vertrouwde sfeer waarbij je je veilig voelt. Ouders zijn betrokken bij de school. We werken samen met ouders aan de ontwikkeling van het kind. Er is een veilige, uitdagende en inspirerende leeromgeving. De kwaliteiten en talenten van het kind worden ontdekt en verder ontwikkeld.   
De organisatie van de school bestaat uit een team van leerkrachten, directie, ondersteuningscoördinator, stagiaires en een aantal vrijwilligers.
De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs, de activiteiten en de dagelijkse zorg voor de eigen groep. De leerkracht is uw eerste aanspreekpunt bij alles wat het kind aangaat.
De directeur is o.a. eindverantwoordelijk voor de onderwijskundige, beleidsmatige, organisatorische en financiële zaken van de school.
De ondersteuningscoördinator ondersteunt de leerkrachten en coördineert de leerlingenbegeleiding. De ondersteuningscoördinator is een belangrijke gesprekspartner voor ouders en leerkrachten wanneer er extra ondersteuning nodig is bij individuele kinderen.

Het team bestaat uit 8 groepsleerkrachten (waaronder een leerkracht met management taken en ICT-er), een ondersteuningscoördinator, 3 onderwijsassistenten, 1 Leraar in Opleiding, een secretaresse en een directeur. Wij staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt thematisch gewerkt en vindt integratie van de verschillende vakgebieden rondom het thema waaraan gewerkt wordt plaats.  Het aanbod is gericht op spelend, onderzoekend en ontdekkend leren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We gaan in toenemende mate groepsoverstijgend en thematisch werken bij wereldoriëntatie en creatieve vorming.  Op basis van de onderwijsbehoeften, zelf gekozen leerdoelen, plannen leerlingen zelf hun tijd voor extra aanbod en verwerking bij de zaakvakken

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

* De school is goed in staat om vroegtijdig leer-, opgroei- en opvoedproblemen te signaleren.
* Er is een afgestemd aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie.
* Er is een afgestemd aanbod voor leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie
* Er is een aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen
* Er is een toegankelijk (school)gebouw
* Er zijn aangepaste werk- en instructieruimten
* Er zijn hulpmiddelen voor de arrangementen in het basisprofiel
* Er is een protocol medische handelingen
* De school beschikt over een aanbod voor leerlingen met dyslexie
* Het aanbod voor leerlingen met dyscalculie is in ontwikkeling
* Er wordt nauw samengewerkt met eerstelijns praktijken voor logopedie en fysiotherapie (in school). Daarnaast nauwe samenwerking in het schoolondersteuningsteam (SOT) ism het samenwerkingsverband, GGD en shool 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We werken met hybride leerwerkplekken via de "Gouden Leerroute". Dit is een speerpunt binnen onze stichting Ieder Kind Telt. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. De Prinses Beatrix is geen VVE-school. Wij werken met betrekking met de voor- en vroegschoolse samenwerking samen met de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de wijk. De Prinses Beatrix maakt gebruik van een gezamenlijk overdrachtsformulier, zodat de doorgaande lijn tussen het voorschoolse traject en de basisschool is gewaarborgd.

Terug naar boven