Christelijke basisschool Prinses Beatrix

Trompweg 12 7441 HR Nijverdal

Schoolfoto van Christelijke basisschool Prinses Beatrix

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

Onze school is er voor alle kinderen. We willen dat iedereen zich welkom voelt en de kans krijgt om te leren en te groeien. We willen dat alle kinderen met plezier naar school gaan en zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen. Samen met ouders en andere betrokkenen zorgen we voor een fijne en veilige leeromgeving.

Ons motto “de weg is je bestemming” betekent dat wij weten wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van hun tijd op onze school. Het betekent ook dat we daarnaast veel aandacht hebben voor het proces van leren bij ieder kind. Want hoe je leert is net zo belangrijk als wat je leert. We willen daarin leerlingen bewust maken van het eigen leerproces zodat zij trots kunnen zijn op hun eigen ontwikkeling. We geven dit onder andere vorm door te werken met leerlingportfolio’s.

Hoe ziet het onderwijs er uit?

We geven onderwijs in een overzichtelijk gebouw met een gestructureerd schoolplein waarin we veel zicht hebben op onze leerlingen.

Er wordt op school gewerkt in jaarklassen. Het aantal leerlingen per leerjaar is niet gelijk waardoor sommige leerjaren gecombineerd zijn (groep 7/8). Nieuwe instroom van kleuters wordt opgevangen in bestaande kleutergroepen zodat jong en oud van elkaar kunnen leren. We hebben daarom twee parallele kleutergroepen 1/2. De overige groepen bestaan uit eenzelfde leeftijdsgroep. In de ochtend staan de vakken rekenen, taal, en lezen op het programma. In de middag wordt wereldorientatie gegeven en is er aandacht voor bewegingsonderwijs. Leerkrachten gebruiken in hun didactisch handelen het Expliciete Directe Instructie (EDI) – model. Daarmee worden kennis en vaardigheden expliciet aangeleerd door het leerdoel centraal te stellen.

De Prinses Beatrixschool biedt kwalitatief, passend onderwijs omdat we geloven dat dit voor iedere leerling nodig is.

We zijn ambitieus en kijken continue kritisch naar ons eigen aanbod en handelen om scherp te blijven of het nog passend genoeg is. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften bieden we verschillende ondersteuningsmogelijkheden. We geven dit graag vorm samen met de leerling, ouders/verzorgers en andere experts. Het liefst in de klas en waar nodig ook buiten de klas onder begeleiding van onderwijsassistenten en met behulp van hulpverlening. 

Wilt u een keer op school kijken met uw kind, dan bent u altijd van harte welkom. Het is handig om vooraf even een afspraak te maken met onze directeur Annemieke Willems (a.willems@beatrix-ikt.nl).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed en passend onderwijs
  • Samen leren
  • Hoge ouderbetrokkenheid
  • Aandacht voor verschillen
  • Fijne leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De aandachtsfunctionaris binnen onze stichting 'Ieder Kind Telt' is mevrouw Irene van Vemden

Terug naar boven