Basisschool Talentrijk

P.C. Stamstraat 2 7442 ZC Nijverdal

  • Schoolfoto van Basisschool Talentrijk
  • Het gebouw de Twijn. Talentrijk gebruikt dit gebouw als schoolgebouw, samen met overige participanten waaronder Columbus Junior.
  • Schoolfoto van Basisschool Talentrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Talentrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Talentrijk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De toetsgegevens (Leerling in beeld Cito en Eindtoets groep 8) van de afgelopen jaren zijn met de individuele leerkrachten en in het schoolteam geëvalueerd. Ook met de medezeggenschapsraad worden de gegevens jaarlijks geëvalueerd.
Vanuit deze evaluaties vieren we onze successen en nemen we de ontwikkelpunten mee in het jaarplan voor het nieuwe schooljaar.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 1 en 2 volgen wij door middel van observaties. De leerkrachten observeren de leerlingen met behulp van de methode Onderbouwd. Er worden wekelijks verschillende lessen aangeboden in de groepen, die aansluiten bij de reken- en taaldoelen van jonge kinderen. De leerkracht legt de observaties en resultaten vast in een digitaal systeem, waardoor er een overzichtelijk beeld ontstaat van de leerling en van de groep. De resultaten worden tijdens een analysebijeenkomst (februari en juni) gedeeld met het team. Tijdens deze bijeenkomst wordt er gesproken over welke doelen er de komende periode centraal staan.

Met het LOVS (leerlingvolgsysteem Cito) volgen we de leerlingen van groep 3 t/m 8.
Het LOVS geeft de gegevens uit de niet-methodegebonden toetsen weer in een individueel overzicht en in een groepsoverzicht.
Twee à drie keer per jaar worden deze toetsen afgenomen. Het gaat dan met name om het technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen. Ook op sociaal-emotioneel vlak worden de leerlingen gevolgd, middels Zien! Daarnaast wordt er indien nodig door de groepsleerkracht een sociogram afgenomen. Een sociogram is een grafische weergave van sociale banden die een kind heeft. Hierin wordt de structuur van de interpersoonlijke relaties binnen de groep duidelijk.

Begin februari na de middentoetsen en in juni na de eindtoetsen wordt er van iedere toets een analyse gemaakt op groepsniveau en op leerlingniveau. De leerkracht trekt op grond van deze analyse haar conclusies voor het leerstofaanbod van de volgende maanden.
De groep wordt verdeeld in drie instructiegroepen, zorg, basis en plus. Op deze wijze heeft de groepsleerkracht de groep goed in beeld en kan zij inspringen op het niveau wat bij de leerling past voor het desbetreffende vak.
De directie en de zorgspecialisten maken van de midden- en eindtoetsen een trendanalyse. Dit is een analyse van toetsgegevens per vak en per groep over de laatste drie jaren. Zo kunnen er besluiten worden genomen over de te volgen leerstof en de wijze van aanbieding van deze leerstof. Deze analyse wordt binnen het team besproken om te bekijken waar verbeterpunten nodig zijn. 

De resultaten van rekenen, taal en spelling en de methodetoetsen die hierbij horen worden elke dag vastgelegd in een digitale systeem van Gynzy en Malmberg. De leerkracht ziet op deze manier waar de onderwijsbehoeften van de leerlingen liggen en kan hier snel op inspelen.
Na de lesdag wordt door de leerkracht bepaald welke leerlingen de volgende lesdag pre-teaching nodig hebben, om zo de les van de komende dag goed te starten. Deze informatie wordt vastgelegd in de klassenmap.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het adviestraject start op Talentrijk eind groep 6. Vanaf dat moment vinden er structureel gesprekken plaats gericht op het schooladvies.
Tijdens deze gesprekken wordt er gesproken over 'harde' cijfermatige en 'zachte' persoonlijke gegevens. Toetsresultaten, de sociale emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en gedrag zijn gegevens die meegenomen worden in het advies richting het vervolgonderwijs.

Eind groep 7 krijgt de leerling een voorlopig basisschooladvies. Dit advies wordt besproken met ouders en leerling.
Begin groep 8 worden de B-toetsen van leerling in beeld afgenomen. Daarna stelt de school het definitieve schooladvies vast en bespreekt dit met ouders en leerling in een adviesgesprek. In februari maken de leerlingen van groep 8 de wettelijk verplichte doorstroomtoets.

De doorstroomtoets dient als objectief gegeven om onderadvisering te voorkomen. Is het toetsadvies (n.a.v. de doorstroomtoets) hoger dan het schooladvies, dan moet de basisschool het advies heroverwegen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ontdek je eigen mogelijkheden

Op Talentrijk hebben we oog voor de eigen talenten die elk kind heeft.
Ons doel is om, samen met het kind en de ouders, deze mogelijkheden te ontdekken en uit het kind te halen.
Dan kan het kind opgroeien met een positief zelfbeeld.
Om dit te kunnen bereiken, streven we naar een evenwicht tussen uitdaging, vaardigheden en kennis.

Opvoedkundige visie

Ons team gaat uit van een positieve grondhouding waarin de ander gerespecteerd wordt.Dit houdt in dat leerkrachten en kinderen belangstelling hebben voor elkaars verhalen en ideeën. Kinderen moeten leren verwoorden wat ze als goed of minder goed ervaren in het gedrag van een ander. De school moet door hen worden ervaren als een veilige plek om te leren en te leven.Samen proberen we het pesten te voorkomen en als het tóch eens gebeurt willen we samen er voor zorgen dat het niet weer gebeurt. Diverse activiteiten in de groep kunnen een goede sfeer bevorderen: vieringen, rollenspelen, gesprekken. Als aan al deze voorwaarden is voldaan, is een goede sfeer gecreëerd waarin kinderen kunnen leren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Wederzijds Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven