Basisschool Talentrijk

P.C. Stamstraat 2 7442 ZC Nijverdal

 • Schoolfoto van Basisschool Talentrijk
 • Het gebouw de Twijn. Talentrijk gebruikt dit gebouw als schoolgebouw, samen met overige participanten waaronder Columbus Junior.
 • Schoolfoto van Basisschool Talentrijk
 • Schoolfoto van Basisschool Talentrijk
 • Schoolfoto van Basisschool Talentrijk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht zich ziek heeft gemeld gaat de directeur direct aan de slag om een vervanger te vinden bij het Onderwijs Bureau Twente (OBT) Meestal lukt dit. De ouders van de betreffende groep worden middels Parro, zo mogelijk, van tevoren op de hoogte gesteld van de naam van de invaller. Parro is een communicatiemiddel, dat wij gebruiken om snel contact te maken met ouders. Nieuwe ouders krijgen van de leerkracht informatie over dit middel, zodat zij op de hoogte zijn van mogelijkheden en de werking hiervan.

Het kan gebeuren dat er geen invallers beschikbaar zijn. Er is, samen met onze MR, een protocol opgesteld waarin wordt beschreven hoe we handelen in het geval er geen invaller beschikbaar is. We doen onze uiterste best om geen groepen naar huis te moeten sturen maar dit zou in de nabije toekomst kunnen gebeuren vanwege grote krapte op de arbeidsmarkt binnen het basisonderwijs.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Specialisten op onze school

Ieder mens is rijk aan talenten. Dit geldt voor leerlingen, maar ook voor groepsleerkrachten.

Een aantal groepsleerkrachten heeft zich gespecialiseerd op de volgende gebieden:

 • Specialist ondersteuning leren en gedrag
 • Specialist ondersteuning talentontwikkeling 
 • Specialist ICT
 • Specialist taal / Lezen
 • Specialist bewegingsonderwijs/ vakdocent bewegingsonderwijs groep 1 t/m 8

Door de inzet van deze specialisten hopen we nog beter aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen tegemoet te komen.

Kiesbord 'Een keuze is reuze' 

Op Talentrijk werken alle leerlingen (groep 1 t/m 8 ) met een kiesbord. Dagelijks of wekelijks kiezen zij aan welke creatieve opdracht zij willen werken, gericht op een doel dat linkt aan executieve vaardigheden. Een keuze is reuze! 
De kiesborden zijn zichtbaar opgehangen in alle groepen van onze school. Lessen worden in mini-teams voorbereid en ook kan ervoor gekozen worden om groepsdoorbrekend te werken tijdens deze talentmiddagen.

Verkeerseducatie

Onze school werkt met de verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland.De leerlingen werken digitaal aan deze methode. Doormiddel van informatiefilmpjes, echte situaties, gesprekken en vragen leren de kinderen hoe zij veilig kunnen deelnemen aan het verkeer.Daarnaast werken wij samen met ANWB StreetWise, waarbij wij om het jaar een praktijk dag hebben. Kinderen ervaren op deze manier hoe ze gevaren herkennen en hier veilig mee om kunnen gaan. Elk jaar keuren wij als school de fietsen met de leerlingen. Dit doen wij, omdat wij het belangrijk vinden dat zij zich veilig door het verkeer kunnen bewegen.


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens de pauzes, 's morgens 15 minuten en 's middags 30 minuten, spelen de leerlingen buiten. Vijftien minuten van deze tijd wordt meegeteld als onderwijstijd (per dag), aangezien de leerlingen tijdens de pauzetijden onderwijs krijgen wat zintuiglijk en lichamelijke oefening omvat. Deze tijden bevorderen ook een gezond gedrag van de leerlingen.

Leerlingen worden gestimuleerd om samen te spelen op het plein (zandbak, zand/watertafel, schommels, speeltoestellen).

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We hebben op Talentrijk twee pauzetijden, omdat we de groepen hebben verdeeld.
Hierdoor spelen er minder leerlingen tegelijk op het plein, is het overzichtelijker en veiliger op het plein.

KORTE PAUZE
09.45 uur - 10.00 uur of 10.00 uur - 10.15 uur (maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag)
10.30 uur - 10.45 uur of 1.045 uur - 11.00 uur (woensdag)

LUNCHPAUZE
11.30 uur - 12.00 uur of 12.00 uur - 12.30 uur (maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag)

Vijftien minuten van de lunchpauze wordt meegeteld als onderwijstijd (per dag), aangezien de leerlingen tijdens de pauzetijden onderwijs krijgen wat zintuiglijk en lichamelijke oefening omvat. Deze tijden bevorderen ook een gezond gedrag van de leerlingen. Leerlingen worden gestimuleerd om samen te spelen op het plein (rooster voetbal, grasveld, basketbal).

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Talentrijk willen we graag zoveel als mogelijk is alle leerlingen 'thuis nabij' onderwijs geven, hiermee willen we bereiken dat kinderen op het reguliere basisonderwijs kunnen blijven. Wanneer wij niet meer aan de speciale onderwijsbehoefte van het kind kunnen voldoen, gaan wij samen met ouders en een trajectbegeleider op zoek naar passende school.
We werken hiervoor nauw samen met specialisten vanuit het expertise en dienstenteam (E&D) van het samenwerkingsverband (SWV).

Het E&D team van het SWV Twente Noord wordt gevormd door diverse collega’s uit het basisonderwijs, SBO, SO cluster 3 en SO cluster 4. Hierdoor levert dit centraal gestuurde E&D-team ondersteuning op het gebied van veel specialismen.

Talentrijk kan gebruik maken van deze expertises wanneer er behoefte is aan ondersteuning bij vragen die de basisondersteuning overstijgen.
De collega’s van het E&D team leveren expertise op het gebied van:

 • rekenen en taaljonge risico kinderen(zeer)
 • moeilijk lerenden
 • diverse ziektebeelden en motoriek
 • gedrags-, en ontwikkelingsproblematiek
 • kortdurende kindercoaching
 • groepsdynamiek en pedagogisch klimaat
 • klassenmanagement
 • hoogbegaafdheid
 • verbeteren of herstel van oudercontacten

Talentrijk heeft een vaste schoolcoach vanuit het E&D. Deze vaste schoolcoach is de directe 'sparring partner' voor de school. 
Middels de vaste schoolcoach komen wij zelf direct in contact met die schoolcoach wiens expertise de school nodig heeft. Uiteraard kunnen wij ook zelf de juiste schoolcoach benaderen: laagdrempelig en toegankelijk.

Drie keer per jaar wordt er een pre-SOT gepland. Tijdens deze bijeenkomst met het School Ondersteunings Team worden leerlingen besproken die extra ondersteuning nodig hebben binnen het onderwijs. Er wordt tijdens het gesprek handelingsgericht gewerkt. Planmatig en doelgericht werken staat voorop tijdens de bespreking. Vragen rondom leerlingen worden besproken op basis van hun ondersteuningsbehoefte. 
Aanwezig tijdens een pre-SOT: orthopedagoog, schoolcoach, directeur, leerkracht en intern begeleider.

Twee à drie keer per jaar wordt er een SOT gepland. Deze bijeenkomst wordt op dezelfde manier vormgegeven als een pre-SOT, maar hier zijn meer specialisten bij betrokken. Ook worden ouders altijd uitgenodigd tijdens een SOT.
Aanwezig tijdens een SOT: orthopedagoog, schoolcoach, directeur, leerkracht, intern begeleider, deskundigen uit de gemeentelijke jeugdzorg en de ouders van de leerling.

Voorafgaand aan een SOT kan een observatie plaats vinden. Deze observatie is bedoeld als onderzoek om de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart te brengen. De observatie kan bijvoorbeeld plaats vinden door een medewerker van het Expertise en Dienstenteam van het SWV of door een gedragswetenschapper. 

Het SOT kan aan het SWV ook advies en ondersteuning vragen in de vorm van trajectbegeleiding. Trajectbegeleiding is een aanvullende ondersteuningsmogelijkheid voor de school. Het SWV biedt deze ondersteuning om samen met het SOT en ouders te onderzoeken of binnen de school nog kansen liggen om passend onderwijs te bieden. Wij noemen dit ook wel een SOT volgens de HIA methode. (handelingsgericht integraal arrangeren).

Folder Samenwerkingsverband - informatie voor ouders

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Twee leerkrachten volgen op dit moment een Master-opleiding voor gedragsspecialist.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen onze school is een peuterspeelzaal aanwezig.
De naam van de peuterspeelzaal is Dreumes.
Meer informatie over de peuterspeelzaal: Peuterspeelzaal Dreumes

Informatie over de openingstijden van peuterspeelzaal dreumes zijn te vinden in hoofdstuk 6 van deze schoolgids.
hoofdstuk 6 - schooltijden en opvang - samenwerking met peuterspeelzaal

Binnen het gebouw de Twijn is een kinderdagverblijf aanwezig.
De naam van het kinderdagverblijf is Columbus.
Meer informatie over de kinderopvang: Columbus Junior

Terug naar boven