Christelijke basisschool Prinses Marijke

Noetselerbergweg 23 7441 BH Nijverdal

  • Uitwaaien bij windkracht 8 en springtij. Al jaren bezoeken we de eilanden tijdens het schoolkamp voor groep 7 en 8.
  • Ons schoolplein heeft een groen karakter. Kinderen mogen spelen, onderzoeken en ontdekken in het groen. Kennismaken met de natuur.
  • W&T onderwijs in onze LEGO Studio. Een leerlijn voor groep 1 - 8. Leerlingen ontdekken, leren, creëren, programmeren in dit unieke lokaal.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle 23 leerlingen in groep 8 hebben in 2023 meegedaan aan de Centrale Eindtoets Primair Onderwijs. Het schoolrapport laat zien dat 534.7 is het gemiddelde dat onze leerlingen hebben gescoord. Een resultaat waar we tevreden over zijn. We hebben geen correctie op de score toegepast. Dit schooljaar hebben diverse leerlingen de digitale adaptieve eindtoets gemaakt. Deze leerlingen maakten een toets, waarin de vragen adaptief worden aangeboden en dus meer aansluiten bij de mogelijkheden van de leerling.
Onze leerlingen gaan naar het vervolgonderwijs wat wij voor ogen hadden. Mede dankzij de gegevens uit het leerling- en ontwikkelingsvolgsysteem (LOVS) kunnen we aantonen welke capaciteiten onze leerlingen hebben. De CITO LOVS-gegevens van de afgelopen drie jaar zijn met de individuele leerkrachten en in het schoolteam geëvalueerd. Ook met de medezeggenschapsraad worden de gegevens jaarlijks geëvalueerd. We concluderen dat we landelijk gezien en in vergelijking met scholen van dezelfde leerling-gewichten over meerdere jaren voldoende scoren.

Waar gaan onze leerlingen naar toe:

VMBO-B :  1 leerling
VMBO-K:  8 leerlingen
VMBO-TL   :   5 leerlingen
TL-HAVO   :   3 leerlingen
HAVO       :  2 leerlingen       
HAVO-VWO : 1 leerlingen
VWO  : 3 leerlingen

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school maken we gebruik van een online registratiesysteem (ParnasSys) om tussentijdse resultaten nauwkeurig bij te houden. Op deze manier kunnen we snel hulp bieden aan de leerlingen die het nodig hebben. Daarnaast maken we gebruik van de resultatenmonitor die de methode hanteert om te kijken of de leerlingen de doelen die bij de thema's horen hebben behaald.

Naast de methodetoetsen gebruiken wij de toetsen van het CITO Leerlingvolgsysteem 'Leerling in beeld' om de ontwikkeling van onze leerlingen systematisch in kaart te brengen. Toets resultaten worden op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau geanalyseerd en de analyses leiden tot een plan van aanpak voor verbeteringen

Tijdens de halfjaarlijkse (grote) schoolbesprekingen en tijdens de tussenliggende (kleine) schoolbesprekingen worden de (tussen)resultaten en uitkomsten van de analyses besproken en wordt gekeken en besproken hoe we de ondersteuning in de groep vorm en inhoud gaan geven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen in groep 8 en hun ouders hebben in februari het V.O. advies, welke leerrichting past op dit moment het beste bij de ontwikkeling van de leerling, ontvangen. Dit advies is een schooladvies en wordt gegeven in samenspraak met de groepsleerkracht(en), Ondersteunings coördinator en directie. De uitslag van de Centrale Eindtoets Primair Onderwijs (PO) is, hoewel de leerlingen reeds hun VO-advies hebben ontvangen, toch een spannend moment. Alle leerlingen hebben meegedaan aan de Centrale Eindtoets PO. We hebben geen correctie op de score toegepast. 534.7 is het gemiddelde resultaat dat onze 23 leerlingen hebben behaald. In 2023 lag het landelijke gemiddelde op 535,3. Onze leerlingen stromen uit naar de diverse leerrichtingen binnen het Voortgezet Onderwijs (V.O.). De leerlingen zijn geplaatst op de leerrichting welke wij voor ogen hadden. Mede dankzij de gegevens uit het leerling en onderwijsvolgsysteem (LOVS) hebben we een goed beeld gekregen van de capaciteiten en mogelijkheden van de leerlingen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Door middel van een kindgesprek aan het begin van het schooljaar, het sociogram, de vragenlijst van Zien en de methode voor SEO "Leefstijl" geven wij vorm en inhoud aan het Sociaal Emotioneel Leren. 

Tijdens het schooljaar vinden regelmatig gesprekken plaats tussen leerkracht en leerling om de onderwijsbehoeften van de leerling(en) in kaart te brengen. Ook tijdens de overdracht van de groep voorafgaand aan het nieuwe schooljaar worden de onderwijsbehoeften van de leerling(en) besproken. Deze worden daarnaast ook vermeld in het groepsoverzicht en indien nodig bijgesteld.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Een leerling voelt zich veilig
  • Een leerling is te vertrouwen
  • Er is wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven