Daltonschool Reggewijs

P C Stamstraat 2 b 7442 ZC Nijverdal

Schoolfoto van Daltonschool Reggewijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden de tussenopbrengsten besproken binnen het team. Om de opbrengsten en trends goed in beeld te krijgen, gebruikt de school Focus PO. De tussenopbrengsten worden besproken met ouders, team.  Naar aanleiding van deze analyses wordt het groepsplan voor de komende periode aangepast. Wanneer een periode van ongeveer zes weken is afgerond, stellen de leerkrachten een nieuw blokplan op. Leidend voor het opstellen van de blokplannen zijn de cruciale doelen die aan het eind van ieder schooljaar bereikt moeten zijn. 

Ons team verzamelt voortdurend systematisch informatie over de ontwikkeling van onze leerlingen. We gaan regelmatig na (minstens 2 keer per jaar) door het maken van groepsanalyses en daaruit voortkomende interventies in welke mate de leerlingen profiteren van het geboden onderwijs en hoe de ontwikkeling van leerlingen verloopt ten opzichte van henzelf en van leeftijdsgenoten. Wanneer leerlingen niet genoeg te lijken profiteren van ons leerstofaanbod gaan we na waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen zijn. Deze informatie wordt gebruikt om het onderwijs af te stemmen van zowel groepen leerlingen (in groepsplannen) en individuele leerlingen (OPP). Daarnaast verzamelen we als school informatie met behulp van methode gebonden toetsen, observaties, leerlingenwerk (portfolio), gesprekken, rapportages en onderzoeken die allemaal in het belang zijn van de ontwikkeling van de leerling. Hiervoor maken we gebruik van Parnassys (o.a. logboeken) en het ouderportaal. In beide gevallen maken we gebruik van een cyclische aanpak van evalueren, analyseren/onderzoeken, plannen en uitvoeren (PDC(S)A-cyclus).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Na je schooltijd trek je de wijde wereld in. Wij zorgen ervoor dat je goed bent in de vakken die je altijd en overal nodig hebt. Taal en rekenen bijvoorbeeld. Maar ook Engels, techniek en de creatieve vakken. Je hebt bij ons geleerd dat je nooit moet denken “dat kan ik niet”. Je moet juist altijd denken “dat kan ik heel goed”. In die grote wereld gebeurt er van alles. Daar wil je alles van weten. Bij ons heb je geleerd nieuwsgierig te zijn naar alles om je heen. Je houdt van nieuwe dingen. Je wilt graag het naadje van de kous weten. Je weet dat je barst van talent. Dat geeft je volop zelfvertrouwen. Je denkt niet in hokjes. Je houdt niet van grenzen. Je staat open voor andere meningen. We leren jou wereldburger te zijn ! Je gaat op reis met een volle rugzak !

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vrijheid in gebondenheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven