Christelijke basisschool De Bongerd

Zuidelijke Hoofddijk 3 7443 RS Nijverdal

 • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd
 • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd
 • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd
 • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd
 • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 1 en 2 volgen wij door middel van observaties met behulp van de methode Onderbouwd. Er worden wekelijks verschillende lessen aangeboden die aansluiten bij de reken- en taaldoelen van jonge kinderen. Dit wordt vastgelegd in een digitaal systeem waardoor er een beeld ontstaat van de leerlingen in groep 1 en 2. Daarnaast worden er vanaf groep 3 CITO toetsen afgenomen. De resultaten worden teambreed besproken door met elkaar de zelfevaluatie/schoolanalyse te doen.

Met behulp van LOVS (leerlingvolgsysteem CITO) volgen we de kinderen van groep 2 tot en met groep 8. Het LOVS geeft de gegevens uit de niet-methode toetsen weer in een individueel overzicht en in een groepsoverzicht. Tijdens 2 toetsmomenten per schooljaar worden deze toetsen afgenomen. Het gaat om de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen. Op sociaal emotioneel vlak volgen we de kinderen met behulp van Zien. 

Begin februari na de middentoetsen en in juni na de eindtoetsen van het desbetreffende schooljaar wordt er van iedere toets een analyse gemaakt op groeps- en leerlingniveau. De leerkracht zet op grond van deze analyse de lijnen uit voor het leerstofaanbod van de volgende periode in het groepsplan. In het groepsplan wordt het onderwijs zo zorgvuldig mogelijk afgestemd op de behoeften en de mogelijkheden van de leerlingen. De groep wordt verdeeld in drie instructiegroepen: zorg, basis en plus. Op deze wijze heeft de leerkracht de groep per vak goed in beeld en kan zijn inspringen op het niveau wat bij de leerling past. De groepsleerkracht voert de opgestelde groepsplannen uit en evalueert de uitvoering met de Interne Begeleider van de school. Bij belemmeringen in het ontwikkelingsproces van een leerling worden ouders zo spoedig mogelijk geïnformeerd en betrokken bij het hulpplan. Hierbij kunnen ook externen geraadpleegd worden om mee te denken. Eventuele voortgangsbeslissingen worden gemaakt in overleg met ouders. In bijzondere gevallen kunnen meerdere deskundigen worden uitgenodigd in een multidisciplinair team (SOT). Op de Bongerd draagt de ondersteuningscoördinator zorg voor de coördinatie van de activiteiten en de communicatie binnen de leerlingenzorg.

Tevens wordt er ieder schooljaar een trendanalyse gemaakt van de midden- en eindtoetsen. Dit is een analyse van toetsgegevens per vak en per groep van de laatste 3 jaren. Al deze gegevens worden teambreed besproken en er wordt besloten welke interventies ingezet gaan worden.

Daarnaast worden de methodetoetsen vastgelegd in Parnassys en houdt Snappet de vorderingen van de kinderen bij. De leerkracht ziet op deze manier waar de onderwijsbehoeften van de leerlingen liggen en kan hier snel op in spelen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Geen toelichting nodig 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We leren kinderen respect op te brengen voor de ander en de wereld om hen heen.

Dat betekent:

 • leren luisteren naar de ander
 • je leren verdiepen in de gevoelens van jezelf en de ander
 • de gevolgen van je gedrag leren inzien
 • hoe ga je om met feedback?

We proberen het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten. Dat doen we door:

 • positieve benadering van het kind
 • aanleren van zelfreflectie
 • geven van complimenten
 • ontwikkelen van talenten

We stimuleren de samenwerking en verantwoordelijkheid door:

 • cooperatief leren
 • uitdagend en betekenisvol onderwijs
 • structurele aandacht voor sociaal - emotionele ontwikkeling in het lesprogramma (methode Leefstijl)

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect hebben voor elkaar
 • Vertrouwen hebben in jezelf
 • Samenwerking

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij het inspectiebezoek in het voorjaar van 2016 waren de belangrijkste bevindingen:

-De school behaalt eindresultaten die van een goed niveau zijn.

-De school biedt de leerlingen een breed aanbod.

-De Bongerd is een open, veilige school, waar de kinderen graag naar toe gaan.

-De school heeft een enthousiast en betrokken team.

Als we bovenstaande bevindingen combineren met de tevredenheidsonderzoeken die we hebben gehouden onder leerlingen en ouders, kunnen we concluderen dat we een school zijn waar plezier en prestatie hand in hand gaan. Er wordt hard gewerkt door een betrokken team. We zijn altijd bezig met de vraag hoe het ( nog) beter kan. We zijn een lerende organisatie die zich telkens weer moet aanpassen aan de veranderende samenleving ( adaptief onderwijs).

Het volledige inspectierapport is aan te klikken onder aan deze pagina.

Terug naar boven