Christelijke basisschool De Bongerd

Zuidelijke Hoofddijk 3 7443 RS Nijverdal

  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Bongerd

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Bongerd bestaat uit 12 teamleden. 
Het team bestaat uit: een directeur, een ondersteuningscoördinator, leerkrachten, een onderwijsassistent en een secretaresse.  

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van personeel wordt in eerste instantie gekeken of een duo partner of één van de teamleden kan vervangen. Als dat niet mogelijk blijkt, wordt de vervanging gemeld bij de invalpool (VABO) en wordt in de meeste gevallen een passende invalkracht aan de school toegewezen. De directie brengt ouders op de hoogte van de naam van de invaller.

Als vervanging tijdens bijvoorbeeld griepgolven niet mogelijk blijkt, gaan we intern kijken of op school het invalwerk kan worden gedaan door een onderwijsassistent, een Intern begeleider of de directie. Een andere optie is ook nog het samenvoegen van groepen. We doen onze uiterste best om geen groepen naar huis te moeten sturen. Zou dit in de nabije toekomst toch gebeuren, dan zullen wij u hier uiteraard van te voren over informeren.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen van De Bongerd zijn verdeeld over 6 groepen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft gesteld. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke of een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. 

Op De Bongerd willen we graag zoveel als mogelijk alle leerlingen "thuis nabij" onderwijs geven. Hiermee willen we bereiken dat kinderen op het reguliere onderwijs kunnen blijven. Wanneer wij niet meer aan de speciale onderwijsbehoefte van het kind kunnen voldoen, gaan wij samen met ouders en een trajectbegeleider op zoek naar een passende school. We werken hiervoor nauw samen met specialisten vanuit het expertise en dienstenteam (E&D) van het samenwerkingsverband (SWV). 

Het E&D team van het SWV Twente Noord wordt gevormd door diverse collega's uit het basisonderwijs, SBO, SO cluster 3 en SO cluster 4. Hierdoor levert dit centraal gestuurde E&D-team ondersteuning op het gebied van veel specialismen. 

De Bongerd kan gebruik maken van deze expertises wanneer er behoefte is aan ondersteuning bij vragen die de basisondersteuning overstijgen. De collega's van het E&D team leveren expertise op het gebied van:

* rekenen en (zeer) taaljonge risico kinderen

* moeilijk lerenden

* diverse ziektebeelden en motoriek

* gedrags- en ontwikkelingsproblematiek

* kortdurende kindercoaching

*groepsdynamiek en pedagogisch klimaat

* klassenmanagement

*hoogbegaafdheid

*verbeteren of herstel van oudercontacten

De Bongerd heeft een vaste schoolcoach vanuit het E&D. Deze vaste schoolcoach is de directe "sparringspartner" voor school. Middels de vaste schoolcoach komen wij zelf direct in contact met die schoolcoach wiens expertise de school nodig heeft. Uiteraard kunnen wij ook zelf de juiste schoolcoach benaderen. 

Drie keer per jaar wordt er een pre SOT gepland. Tijdens deze bijeenkomst met het School Ondersteunigs Team worden leerlingen besproken die extra ondersteuning nodig hebben binnen het onderwijs. Er wordt tijdens het gesprek handelingsgericht gewerkt. Planmatig en doelgericht werken staat voorop tijdens de bespreking. Vragen rondom leerlingen worden besproken op basis van hun ondersteuningsbehoefte. Aanwezig tijdens een pre-SOT zijn: de orthopedagoog, de schoolcoach, de leerkracht, de IB-er en de directeur. 

Twee a drie keer per jaar wordt er een SOT gepland. Deze bijeenkomst wordt op dezelfde manier vormgegeven als een pre-SOT, maar hier zijn meer specialisten bij betrokken. Ook worden ouders altijd uitgenodigd tijdens een SOT. Aanwezig tijdens een SOT: de orthopedagoog, de schoolcoach, de leerkracht, de IB-er, de directeur, deskundigen uit de gemeentelijke jeugdzorg en de ouders van de leerling. 

Voorafgaand aan een SOT kan een observatie plaats vinden. Deze observatie is bedoeld als onderzoek om de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart te brengen. Deze observatie kan plaats vinden door een medewerker van het E&D van het SWV of door een gedragswetenschapper. 

Het SOT kan aan het SWV ook advies en ondersteuning vragen in de vorm van trajectbegeleiding. Trajectbegeleiding is een aanvullende ondersteuningsmogelijkheid voor de school. Het SWV biedt deze ondersteuning om samen met het SOT en de ouders te onderzoeken of binnen de school nog kansen liggen om passend onderwijs te bieden. Wij noemen dit ook wel een SOT volgens de HIA (Handelingsgericht Integraal Arrangeren) methode. 

Daarnaast kunnen leerlingen van De Bongerd gebruik maken van extra uitdagingen op verschillende manieren. Kinderen kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan onderstaande groepen.

Levelwerkgroep: voor leerlingen die naast het werk in de groep behoefte hebben aan extra uitdaging. De Bongerd biedt deze kinderen levelwerk aan. Dit wordt gecoördineerd door de eigen leerkracht. 

Bovenschoolse plusgroep: voor leerlingen met meer mogelijkheden dan het  werken met Levelwerk. Deze groep vindt plaats buiten de Bongerd. De aanmelding geschiedt via leerkracht in samenspraak met ouders en OC-er.

Gouden Handen groep :voor leerlingen met meer praktische vaardigheden. Deze kinderen werken in een bovenschoolse groep buiten de Bongerd.

Begrijpend lezengroep : voor leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen . Zij ontvangen extra ondersteuning op het gebied van begrijpend lezen van een leerkracht of een vrijwilliger. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons onderwijs kenmerkt zich door: samen als het kan, apart als het moet. We werken doelgericht; kinderen weten wat we ze willen leren, hebben inzicht in hun eigen leerlijn (mede omdat we vanaf groep 4 werken met Snappet), leerkrachten hebben voor ogen welke doelen behaald moeten worden, zowel op school-, groeps- en leerlingniveau. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat is voor-en vroegschoolse educatie?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. De Bongerd is geen VVE-school. Wij werken met betrekking met de voor- en vroegschoolse samenwerking samen met de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de wijk. De Bongerd maakt gebruik van een gezamenlijk overdrachtsformulier, zodat de doorgaande lijn tussen het voorschoolse traject en de basisschool is gewaarborgd.

Terug naar boven