SBO De Brug

Maasstraat 6 7442 EJ Nijverdal

  • Schoolfoto van SBO De Brug
  • Schoolfoto van SBO De Brug
  • Schoolfoto van SBO De Brug
  • Schoolfoto van SBO De Brug

In het kort

Toelichting van de school

De Brug is een school voor gespecialiseerd basisonderwijs.
Ons specialisme is gericht op leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van leren.
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een taal ontwikkelstoornis, zeer ernstige dyslexie of een lager verwerkingstempo.

Naast het onderwijs aan leerlingen die onze school dagelijks bezoeken, biedt De Brug ook ruimte aan leerroutes die binnen het onderwijs in de gemeente Hellendoorn worden ontwikkeld.
Deze leerroutes bieden een gespecialiseerde vorm van ondersteuning aan leerlingen die de reguliere basisschool als stamschool hebben.
Voorbeelden hiervan zijn de leerroute voor cognitief vaardige leerlingen die extra uitdaging op dit gebied nodig hebben of juist praktisch vaardige leerlingen die beter leren door te doen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Echtheid
  • Vertrouwen vanuit veiligheid
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen die we op SBO De Brug ontvangen, zijn afkomstig uit de hele gemeente Hellendoorn, maar ook uit omliggende gemeenten

Wij geven onderwijs aan leerlingen met een leeftijd van ongeveer 6 jaar: als ze in het reguliere basisonderwijs naar groep 3 gaan.
Wij bieden geen onderwijs aan kleuters.

In schooljaar 2023- 2024 zijn onze leerlingen verdeeld over 4 stamgroepen:
Onderbouw   1 ( leeftijd 6-8 jaar )
Middenbouw  1 ( leeftijd 7 - 10 jaar )
Bovenbouw   1 & 2 ( leeftijd 9 - 12 jaar )

De leerkracht(en) van deze stamgroepen, zijn de mentoren van de leerlingen.


In de ochtenden werken we met de vakken spelling, taal en rekenen groepsdoorbrekend in niveaugroepen.
Hierbij bieden we instructie op het niveau dat zo goed mogelijk bij de leerling past.
Dit realiseren we door inzet van extra teamleden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
45
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schoolaanwezigheid

Op SBO De Brug vinden wij het belangrijk dat uw kind met veel plezier naar school gaat en zich veilig voelt.
Een kind dat goed onderwijs volgt, heeft kansen voor de toekomst.
We streven er voor alle leerlingen naar zoveel mogelijk onderwijstijd te kunnen bieden.
Daarom houden we voor alle leerlingen hun schoolaanwezigheid bij.

Als uw kind het lastig vindt om naar school te gaan óf als er andere zorgen zijn, dan gaan we met u (en uw kind) in gesprek over wat uw kind nodig heeft.
In Twente maken alle scholen - binnen het primair- en voortgezet onderwijs - gebruik van de Regionale kaart Schoolaanwezigheid.
Hierin staat bijvoorbeeld hoe we omgaan met ziekmeldingen en samenwerken met de jeugdarts en leerplicht.
U vindt hier meer informatie: www.twentsebelofte.nl/schoolaanwezigheidskaart. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen SBO De Brug heeft ondersteuningscoördinator Jorien Dannenberg de rol van anti-pestcoördinator.
De rol van interne vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris ligt bij kinder- en jeugdpsycholoog Liesbeth Bergsma.

De externe vertrouwenspersoon is: Mw. W. Stuveling-de Bree, huisarts te Nijverdal, tel: 0548-618000

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Leerlingen die bij ons op school komen hebben eerst op een andere (basis)school gezeten.
De verwijzing vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Samenwerkingsverband.
Met de scholen van herkomst is een goed contact, om leerlingen zo goed mogelijk over te dragen, maar ook om de mogelijkheid voor terugplaatsing open te houden.

We werken ook nauw samen met het voortgezet onderwijs.
Onze leerlingen stromen met name uit naar het praktijkonderwijs en VMBO basis/kader.
Een enkele leerling stroomt uit naar VSO, cluster 2, 3 of 4.
In alle gevallen is er nauw contact met deze scholen zodat leerlingen een goede start kunnen maken in het vervolgonderwijs. 

Bij sommige leerlingen is extra ondersteuning betrokken. Deze wordt veelal vanuit de gemeente gecoördineerd.
Hiervoor maken wij sinds maart 2022 gebruik van een schoolzorgondersteuner, die een dagdeel per week op onze school aanwezig is.

Een groot aantal leerlingen op onze school krijgt extra externe ondersteuning aangeboden.
Hierbij valt te denken aan fysiotherapie, logopedie, dyslexietraining, Psycho Motorische Therapie (PMT) of ondersteuning voor bijvoorbeeld TOS.
Wanneer het niet ten koste gaat van het primaire leerproces, kan deze ondersteuning op onze school worden aangeboden.
Hiermee willen we voorkomen dat leerlingen na schooltijd nog extra belast worden.


Terug naar boven