SBO De Brug

Maasstraat 6 7442 EJ Nijverdal

  • Schoolfoto van SBO De Brug
  • Schoolfoto van SBO De Brug
  • Schoolfoto van SBO De Brug
  • Schoolfoto van SBO De Brug

In het kort

Toelichting van de school

De Brug is een school voor gespecialiseerd basisonderwijs.
Ons specialisme is gericht op leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van leren.
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een taal ontwikkelstoornis, zeer ernstige dyslexie of een lager verwerkingstempo.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Echtheid
  • Vertrouwen vanuit veiligheid
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen die we op SBO De Brug ontvangen, zijn afkomstig uit de hele gemeente Hellendoorn, maar ook uit omliggende gemeenten

Wij geven onderwijs aan leerlingen met een leeftijd van ongeveer 6 jaar: als ze in het reguliere basisonderwijs naar groep 3 gaan.
Wij bieden geen onderwijs aan kleuters.

In schooljaar 2022- 2023 zijn onze leerlingen verdeeld over 4 stamgroepen:
Onderbouw   1 ( leeftijd 6-8 jaar )
Middenbouw  1 ( leeftijd 7 - 10 jaar )
Bovenbouw   1 & 2 ( leeftijd 9 - 12 jaar )

De leerkracht(en) van deze stamgroepen, zijn de mentoren van de leerlingen.


In de ochtenden werken we met de vakken spelling, taal en rekenen groepsdoorbrekend in 6 niveaugroepen.
Hierbij bieden we instructie op het niveau dat zo goed mogelijk bij de leerling past.
Dit realiseren we door inzet van extra teamleden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
49
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Leerlingen die bij ons op school komen hebben eerst op een andere (basis)school gezeten.
De verwijzing vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Samenwerkingsverband.
Met de scholen van herkomst is een goed contact, om leerlingen zo goed mogelijk over te dragen, maar ook om de mogelijkheid voor terugplaatsing open te houden.

We werken ook nauw samen met het voortgezet onderwijs.
Onze leerlingen stromen met name uit naar het praktijkonderwijs en VMBO basis/kader.
Een enkele leerling stroomt uit naar VSO, cluster 2, 3 of 4.
In alle gevallen is er nauw contact met deze scholen zodat leerlingen een goede start kunnen maken in het vervolgonderwijs. 

Bij sommige leerlingen is extra ondersteuning betrokken. Deze wordt veelal vanuit de gemeente gecoördineerd.
Hiervoor maken wij sinds maart 2022 gebruik van een schoolzorgondersteuner, die een dagdeel per week op onze school aanwezig is.

Een groot aantal leerlingen op onze school krijgt extra externe ondersteuning aangeboden.
Hierbij valt te denken aan fysiotherapie, logopedie, dyslexietraining, Psycho Motorische Therapie (PMT) of ondersteuning voor bijvoorbeeld TOS.
Wanneer het niet ten koste gaat van het primaire leerproces, kan deze ondersteuning op onze school worden aangeboden.
Hiermee willen we voorkomen dat leerlingen na schooltijd nog extra belast worden.


Terug naar boven