SBO De Brug

Maasstraat 6 7442 EJ Nijverdal

Schoolfoto van SBO De Brug

In het kort

Toelichting van de school

SBO DE BRUG: leren voor het leven

SBO De Brug is een basisschool voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Vaak komen deze leerlingen onvoldoende tot ontwikkeling in een reguliere basisschool.
Doordat er veelal een kleiner aantal leerlingen in de groepen zitten, kunnen we ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Veelal zijn dit leerlingen met extra behoeften op het gebied van leerproblemen.
SBO De Brug biedt praktisch en uitdagend onderwijs waar kinderen vanuit een positieve relatie met plezier en zelfvertrouwen kunnen leren en ontwikkelen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Echtheid
  • Vertrouwen vanuit veiligheid
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met 50 leerlingen, verdeelt over 4 stamgroepen.
Onderbouw   1 ( leeftijd 6-8 jaar )
Middenbouw  1 ( leeftijd 7 - 10 jaar )
Bovenbouw   1 & 2 ( leeftijd 9 - 12 jaar )


In de ochtenden werken we met RTL vakken groepsdoorbrekend in 6 niveaugroepen.
Hierbij bieden we instructie op het niveau dat bij het kind past.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De meeste kinderen die bij ons op school komen hebben eerst op een andere basisschool gezeten. De verwijzing vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Samenwerkingsverband. Er is dan altijd een schoolcoach en een trajectbegeleider betrokken die het proces begeleiden. De overdracht vanuit de aanleverende school is belangrijk, het dossier wordt digitaal verzonden en vaak is er ook een "warme" overdracht. 

We werken ook nauw samen met het voortgezet onderwijs. Veel leerlingen gaan naar het praktijkonderwijs, hierbij zijn ouders vrij welke praktijkschool ze dan kiezen. Er zijn ook kinderen die naar het VMBO gaan. Een enkele leerling stroomt uit naar VSO, cluster 2, 3 of 4. In alle gevallen is er nauw contact met deze scholen zodat leerlingen een goede start kunnen maken in het vervolgonderwijs. 

Bij sommige leerlingen is jeugdzorg betrokken. Vaak gaat dat via de jeugdconsulent van de gemeente. Daarmee staan wij in nauw contact. Ook is er regelmatig contact met praktijkondersteuners van de huisarts. Bij onze school is ook een maatschappelijk werkster betrokken.
Som ook partners op het gebied van Jeugdzorg. Er wordt dan een multidisciplinair overleg georganiseerd waarbij verschillende betrokkenen aanschuiven om met elkaar de beste aanpak voor de leerlingen, zowel thuis als op school, te realiseren. 

Meerdere leerlingen krijgen begeleiding van Kentalis op het gebied van spraak en taal. Hiervoor komt een ambulant begeleider van Kentalis op school. 


Terug naar boven