Christelijke basisschool De Schaapskooi

Kuperserf 47 7443 HC Nijverdal

  • Wij maken gebruik van moderne ICT middelen.
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Schaapskooi
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Schaapskooi

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De laatste 4 schooljaren hebben wij bij de eindtoets een score ruim boven het landelijk gemiddelde weten te behalen. De verwachtingen van deze groepen 8 was hoog en dat hebben de groepen zeker waargemaakt. Wanneer een groep een keer niet boven het landelijk gemiddelde scoort, kan daar een logische verklaring voor zijn. Ook dan kunnen de leerlingen naar verwachting gepresteerd hebben.

Uiteraard zijn wij er trots op dat de resultaten van CBS De Schaapskooi de laatste 4 jaar ruim boven het landelijk gemiddelde liggen. Belangrijk voor ons bij het kijken naar de opbrengsten van de school is dat wij ook kijken naar de opbrengsten die niet met een eindtoets gemeten worden, zoals sociaal emotionele ontwikkeling en het ontwikkelen van prachtige persoonlijke kwaliteiten van onze leerlingen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen onze leerlingen door gebruik te maken van de Cito-toetsen. De meeste Cito-toetsen worden 2 x per jaar afgenomen. Naast de methodetoetsen geven de Cito-toetsen een goed beeld van de ontwikkelingen van de leerlingen. De gegevens van toetsen worden gebruikt om het onderwijs zo optimaal mogelijk af te stemmen om de individuele leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Schaapskooi is een ‘pedagogische’ school, waarbij het uitgangspunt is dat leerlingen die zich gekend weten en voelen, meer (zelf)vertrouwen hebben en zich hierdoor beter ontwikkelen. Daarom besteden de leerkrachten veel aandacht aan het pedagogische klimaat, waarin een kind zich op school ontwikkelt. Dat ‘klimaat’ bepaalt in grote mate het welbevinden en de veiligheid van het kind. Het  ontwikkelen van eigenwaarde en het leren omgaan met de eigen emotie (emotionele ontwikkeling) én aandacht voor elkaar (sociale ontwikkeling) staan in dat klimaat centraal. In een liefdevolle omgeving gedijt een kind beter. De waarden, genoemd in de levensbeschouwelijk visie,  vinden we terug in de nadruk die we als school leggen bij een positieve benadering van het kind. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Schaapskooi valt onder het basistoezicht van de inspectie. De Schaapskooi heeft in 2015 het laatste inspectiebezoek gehad. Wij kijken met een tevreden gevoel terug op het inspectiebezoek. In het rapport van de inspectie kunt u lezen wat de inspectie over de school zegt.

Terug naar boven