De Rietslenke

Nicolaas Beetsstraat 6 7442 TL Nijverdal

  • Schoolfoto van De Rietslenke
  • Schoolfoto van De Rietslenke
  • Schoolfoto van De Rietslenke
  • Schoolfoto van De Rietslenke
  • Schoolfoto van De Rietslenke

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Van eindtoets naar doorstroomtoets in 2024  

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 is de eindtoets van het basisonderwijs afgeschaft en is de doorstroomtoets in het leven geroepen. Basisscholen zijn verplicht de doorstroomtoets af te nemen in groep 8. De school mag zelf bepalen welke doorstroomtoets zij afnemen. Afname van de doorstroomtoets is in de eerste of tweede week van februari. De toets bevat de onderdelen taal, rekenen en wereldoriëntatie (optioneel). De doorstroomtoets rapporteert op de referentieniveaus taal en rekenen. Het ministerie van OCW verwacht dat de nieuwe doorstroomtoets bijdraagt aan een soepeler overgang naar het voortgezet onderwijs en meer kansengelijkheid.

Advisering voortgezet onderwijs

Na groep 8 gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit verschillende scholen. Wij proberen de leerlingen en hun ouders bij die keuze te helpen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Tijdens de informatieavond van groep 8 worden ouders geïnformeerd over de verschillende vormen van Voortgezet Onderwijs. Daarnaast organiseren de VO-scholen ook zelf informatieavonden. Informatie hierover staat in onze nieuwsbrieven. Op basis van de resultaten van de LVS-toetsen en observaties in de klas wordt in mei/juni in groep 7 een eerste voorzichtig voorlopig advies gegeven. Het voorlopige advies wordt ingevuld op een formulier waarop de niveaus van voortgezet onderwijs zijn aangeduid.

In groep 8 tussen 10 en 31 januari is het voorlopig schooladvies gesprek. Dit wordt ingevuld op het eerdergenoemde formulier, hierop kunnen ouders ook nalezen welke scholen er op basis van het voorlopig advies geschikt zijn voor de leerling. Het advies voor een voortgezet onderwijs school neemt de leerkracht van groep 8 niet alleen. Deze adviezen worden besproken met de leerkrachten van groep 7 en 8, de interne begeleiders en de directeur samen. Niet alleen de cijfers en toetsgegevens worden hierbij meegenomen maar onder andere ook de onderwijsbehoeften, gesprekken met de kinderen, observaties, de werkhouding, inzet, het werktempo en de motivatie van het kind, zijn deel van het advies. De kinderen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede week van februari. Uiterlijk 15 maart heeft de school de uitslagen hiervan binnen.

Als het toetsadvies van de doorstroomtoets hoger uitvalt dan het advies van de basisschool stelt de school het advies naar boven bij, tenzij dit niet in het belang van de leerling is. Voor 24 maart krijgt het kind het definitieve schooladvies. Tussen 25 en 31 maart melden alle ouders hun kind aan bij het VO. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tijdens de hele schoolperiode volgen wij de leerlingen in hun cognitieve-, sociale en emotionele ontwikkeling. Voor het meten van de resultaten op de vier basisvaardigheden (technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen en spelling) maken wij gebruik van methodetoetsen en de Cito Midden en Eind toetsen. Sociaal-emotioneel volgen wij de leerlingen met de observatielijsten van SCOL.

Er is afstemming van het onderwijs op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, zodat alle leerlingen passend onderwijs krijgen en zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun eigen mogelijkheden en talenten.

We gaan handelingsgericht en planmatig om met verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen.

We signaleren vroegtijdig en proactief welke leerlingen welke begeleiding of instructie nodig hebben.

We verbeteren telkens de begeleidingsstructuur met de leerkrachten, de intern begeleider, de directie, de interne -en externe deskundigen en de ouders.

De leerlingen en de ouders worden expliciet bij het begeleidingstraject betrokken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na groep 8 gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit verschillende scholen. Wij proberen de leerlingen en hun ouders bij die keuze te helpen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Tijdens de informatieavond van groep 8 worden ouders geïnformeerd over de verschillende vormen van Voortgezet Onderwijs. Daarnaast organiseren de VO-scholen ook zelf informatieavonden. Op basis van de resultaten van de LVS-toetsen en observaties in de klas wordt in mei/juni in groep 7 een eerste voorzichtig voorlopig advies gegeven. Het voorlopige advies wordt ingevuld op een formulier waarop de niveaus van voortgezet onderwijs zijn aangeduid. In groep 8 vindt in september/oktober een gesprek met de leerling en leerkracht van groep 8 plaats om de doelen voor het komende jaar vast te stellen.

Voor 1 maart wordt het definitieve advies gegeven en gaan ouders over tot inschrijving op een VO-school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze missie is: Samen, in een veilige omgeving, de uitdaging aangaan om grenzen te verleggen.

Onze Visie: Wij van De Rietslenke willen net als elke andere school de beste leeromgeving bieden voor elk kind. Wij laten ons daarbij inspireren door drie uitspraken. Eentje van Johan Cruiff, Pipi Langkous (ook al zijn er ook mensen die zeggen dat ze het nooit gezegd heeft) en een uitspraak van onszelf.

Alleen kan je niks, je moet het samen doen (Johan Cruijf). Wij geloven dat onze leerlingen het beste leren in een omgeving waarin mensen écht betrokken zijn. Ouders, leerkrachten, medeleerlingen, maar ook de schoolomgeving. We zijn een team. We leren samen en we vieren samen. Daar draait het bij ons om. Onze leerlingen leren zo de kwaliteiten van zichzelf en die van de ander te waarderen en te gebruiken om samen verder te komen.

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan (Pipi Langkous). Van proberen kun je leren. Vallen en weer opstaan. Daar is durf voor nodig. Daarom bieden wij elk kind vertrouwen en een veilige leeromgeving. Wij geloven daarbij in de kracht van focussen. Als een leerling zijn doel voor ogen heeft, komt hij veel verder dan hij zelf denkt. Focussen is een belangrijke vaardigheid die wij elke leerling willen meegeven.

Grenzen verleggen kan alleen als er grenzen zijn. Grenzen dagen je uit om deze te verleggen. Dat maakt de ontwikkeling van elke leerling zo mooi. Daarom bieden wij grenzen. Niet om ze klein te houden, maar juist om ze sterk te maken. Ons onderwijs is ten eerste gericht op rust en duidelijkheid. Zo traint elke leerling zijn focus en wordt hij tegelijkertijd uitgedaagd om voorbij de kaders te kijken. En als de leerling daaraan toe is, begint voor ons het feest van het loslaten. En met loslaten bedoelen wij samen met de leerling doelen stellen, kritisch kijken naar het leren en de leerling ruimte geven om eigen keuzes te maken. Dat kan natuurlijk alleen als je nieuwsgierig blijft, lef hebt en creatief kunt omgaan met wat er op je pad komt.

En aan het eind van de schooldag, als we allemaal weer stappen hebben gezet, vieren we onze persoonlijke groei.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Grenzen
  • Normen en waarden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven