De Rietslenke

Nicolaas Beetsstraat 6 7442 TL Nijverdal

  • Schoolfoto van De Rietslenke
  • Schoolfoto van De Rietslenke
  • Schoolfoto van De Rietslenke
  • Schoolfoto van De Rietslenke
  • Schoolfoto van De Rietslenke

Het team

Toelichting van de school

Op de Rietslenke werkt een hecht en divers team. Met veel enthousiasme en gedrevenheid dragen wij samen onze missie en visie uit. Samen zijn wij verantwoordelijk om ons onderwijs door te ontwikkelen. 

In ons huidige schoolondernemingsplan staat beschreven dat we in 4 pijlergroepen werken: Eigenaarschap, betrokken zijn, grenzen verleggen en focus. Alle collega's maken deel uit van één of meer goed functionerende ontwikkelgroepen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien personeel verlof aanvraagt of ziek is dient de directeur een invalverzoek in bij het mobiliteitscentrum. Als er geen invaller beschikbaar is dan treed het protocol vervanging bij ziekte in werking.

Protocol vervanging bij ziekte

Uitgangspunt: Komen tot een uniforme regeling voor vervanging bij ziekte in het basisonderwijs bij de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand. Problematiek: Het vinden van vervangend personeel bij ziekte van regulier onderwijzend personeel wordt steeds moeilijker. Diverse noodgrepen worden gepleegd om de organisatie maar draaiende te houden. Dat het kwalitatieve aspect erg onder druk kan komen te staan, behoeft geen verder betoog.

Stappenplan

Stap 1: In geval van afwezigheid van een leerkracht wordt digitaal een verzoek bij het mobiliteitscentrum ingediend. Wanneer er geen A-pooler beschikbaar is, kan eventueel een parttimer gevraagd worden of zij/hij tijdelijk een aantal uren extra willen werken. Indien het bovenstaande geen (kwalitatief voldoende) resultaat oplevert, wordt overgegaan tot stap 2.

Stap 2: Om de werkdruk bij het personeel niet nog groter te maken dan hij al is, worden personeelsleden zonder groep en met speciale taken/functies niet ingezet om als invalkracht groepen les te geven. Ook de bescherming van de zorgleerlingen speelt bij deze overweging een grote rol. Uitzondering: de eerste dag van ziekte kan voor de eerste opvang hiervan worden afgeweken, omdat we wettelijk verplicht zijn om de kinderen dan op te vangen.

* Incidenteel kan in overleg met betreffende personen afgeweken worden van bovenstaande.

* Daarnaast kan er gekozen worden voor het samenvoegen van enkele groepen of gekozen worden om de groep te verdelen over de andere groepen.

* Een eventueel aanwezige onderwijsassistent neemt de groep over. Als er na de eerste dag geen invaller (intern of extern) beschikbaar is, gaan we over tot stap 3. De kwaliteit van het onderwijs moet gewaarborgd worden. De school kan niet als "oppas" fungeren.

Stap 3: Er is na de eerste dag geen vervanging te vinden. De kinderen moeten naar huis worden gestuurd.

* Het naar huis sturen van leerlingen zal vervolgens wisselend per groep zijn om zo weinig mogelijk last op een groep te laten drukken;

* Ouders dienen schriftelijk of digitaal op de hoogte te worden gesteld. In dat schrijven dient ook aangegeven te worden hoe tevergeefs getracht is de vervanging te regelen;

* Het bevoegd gezag krijgt een afschrift/cc van de bovengenoemde brief/mail.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Rietslenke hebben wij 11 groepen en ons team bestaat uit 32 gedreven mensen: leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders, onderbouwspecialisten, gedragscoördinatoren, een conciërge, SOVA-trainer, een meer-hoogbegaafdheidspecialist en de directie. Ons team is betrokken en handelt vanuit een duidelijke visie op onderwijs. De school is een lerende organisatie en voert een actief beleid in het realiseren van de onderwijskundige en pedagogische visie. Door een planmatige aanpak van professionalisering, collegiale consultatie en het werken in pijlergroepen heeft onderwijsvernieuwing een belangrijke plek binnen ons onderwijs. Samenwerken is essentieel. Niet alleen onderling, maar ook met de omgeving.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Jonge kinderen leren tijdens hun spel. Spel is een beleving vanuit het kind zelf. Kinderen zijn actief en leren de wereld kennen en spelen dit na of bedenken hun eigen verhaal. Daardoor zijn ze betrokken en beleven ze plezier in leren. Spel is interactief, door iets toe te voegen kan dat het spel beïnvloeden, door reacties van anderen of de leerkracht kan het spel een andere wending krijgen. Op de Rietslenke betekent dit dat er veel materialen aanwezig zijn waarmee leerlingen kunnen spelen en leren. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Rietslenke werken we niet met vaste roosters voor de hele school. We hebben afspraken over wat er wekelijks aan bod moet komen. We kijken daarbij ook naar de onderwijsbehoeften van de groep en individuele leerlingen. Zo is er in groep 3 meer tijd voor het leren lezen en is er in andere jaargroepen meer aandacht voor rekenen/wiskunde of digitale redzaamheid.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Rietslenke is onderdeel van SWV Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle (speciaal)basisonderwijsscholen van alle basisschoolbesturen en de speciaal onderijwsscholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De samenwerking vindt plaats met als doel uitvoering te geven aan de wet op Passend Onderwijs.

Het SWV ondersteunt scholen met de inzet van specifieke expertise. Hiertoe is het Expertise & Dienstenteam (E&D) ingericht met schoolcoaches op het gebied van cluster 3 en 4. Dit E&D biedt begeleiding in de vorm van onderwijsarrangementen, consultatie en begeleidingsplannen. Ook geeft het SWV toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis)onderwijs [S(B)O]. Deze toelaatbaarheidsverklaringen worden voorbereid in het Schoolondersteuningsteam (SOT) onder begeleiding van een trajectbegeleider van het SWV. Ouders worden bij dit overleg in het SOT als overlegpartner betrokken. Indien ouders en/of school het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid tot het S(B)O, dan kan een bezwaar ingediend worden bij de adviescommissie van het SWV. Over de bereikbaarheid van deze commissie en de bezwaarprocedure is informatie te vinden op de website van het Samenwerkingsverband. Op deze website is ook andere informatie over passend onderwijs en het SWV te vinden.

Contactinformatie van het SWV: www.swv-twentenoord.nl

Mail: info@swv-twentenoord.nl

Pieter Verbrugh SWV Twente Noord

Tel.: 0546-745790

De Rietslenke biedt basisondersteuning. Dit zijn afspraken over de ondersteuningsmogelijkheden, waar alle basisscholen in Twente Noord naar streven. De school heeft in het SOP (School OndersteuningsProfiel) aangegeven hoe de stand van zaken is t.a.v. deze afspraken. De Rietslenke heeft haar onderwijs zo ingericht dat
- Vroegtijdig leer-, opgroei- en opvoedproblemen worden gesignaleerd;

- Een veilig (sociaal) schoolklimaat voor alle leerlingen geboden wordt;

- Er een aanbod is voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie;

- Er een aanbod is voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie;

- Er een aanpak is, gericht op het voorkomen van gedragsproblemen.

De Rietslenke werkt met duidelijke afspraken om sociaal emotionele problematiek en gedragsproblemen te voorkomen. De school ontwikkelt een pedagogische aanpak waarin leerlingen met ontwikkelingsproblemen, zoals bijvoorbeeld ADHD en autisme goed gedijen. De school staat open voor een gesprek met ouders over de opvang van leerlingen met meer ingewikkelde of intensieve ondersteuningsvragen. In het SOP heeft de school aangegeven bij welke specifieke ondersteuningsvragen het schoolteam zich meer of minder ervaren vindt. De ondersteuningsmogelijkheden van de school kunnen begrensd worden door verschillende oorzaken. De complexiteit of meervoudigheid van de problematiek bij een individuele leerling kan een grens voor de school zijn. De school heeft ook deze grenzen verwoord in haar eigen SOP. De volgende redenen kunnen grenzen van de school bepalen:

o Veiligheid van medeleerlingen en leerkracht;

o Mate van zelfredzaamheid;

o Mate van fysieke en/of medische verzorging;

o Kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs dat mogelijk is;

o Benodigde materiële ondersteuning van hulpmiddelen.

Voor het schoolondersteuningsprofiel verwijzen we u naar de website www.rietslenke.nl. Ook bij een bezoek aan onze school, lichten we graag toe hoe we de ondersteuning van leerlingen vorm geven.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school werkt samen met deskundigen binnen en buiten onze school, zodat zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs kunnen volgen. Het team streeft bij alle leerlingen tot een zo ruim mogelijk passend aanbod te komen. De school beschrijft in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) waar de grenzen van de mogelijkheden van ons schoolteam liggen. De school zoekt steeds naar mogelijkheden om deze grenzen op te schuiven. Ter ondersteuning van het team beschikt de school over gespecialiseerde leerkrachten en extra ondersteuningsmogelijkheden. Te weten onderwijsassistenten, IB-ers, meerbegaafdheids specialisten, rekencoördinator, leescoördinator, specialisatie Jonge Kind, gedragsspecialist, etc.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken op de Rietslenke nauw samen met Peuterspeelzaal de Robbedoes en de dagopvang van Kosmo. In overleg met ouders is er een warme overdracht tussen de pedagogisch medewerksters van de voorschoolse periode en de leerkracht van groep 1. 

We maken in deze overdracht gebruik van een overdrachtsformulier. Dit is opgesteld in samenwerking met Kosmo, SPGH en SWV-twentenoord en de basisscholen van Nijverdal.

Terug naar boven