De Tapir

Tapirstraat 2 6532 AL Nijmegen

Schoolfoto van De Tapir

Het team

Toelichting van de school

U en uw kind hebben op school contact met de volgende mensen:

De leerkracht is de eerst verantwoordelijke voor het wel en wee van de kinderen in de klas. Hij of zij bouwt aan een vertrouwensrelatie met de kinderen, die de basis is voor een succesvol onderwijskundig proces.
De onderwijsassistent assisteert de leerkracht bij de dagelijkse onderwijspraktijk.
Uw kind krijgt gymles van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Als uw kind extra hulp nodig heeft op een bepaald leergebied, kan het voorkomen dat het tijdelijk – individueel of in een klein groepje – ondersteuning krijgt van een remedial teacher.
Wanneer leerlingen problemen hebben met taal en spraak, dan kan op verzoek van de leerkracht, in overleg met ouders, logopedie worden ingezet.
Ook schrijftherapie behoort tot de mogelijkheden.
De leerkrachtondersteuner ondersteunt de leerkracht bij het behouden van een veilig klimaat in de klas. Leerlingen kunnen bij de leerkrachtondersteuner indien nodig weer rustig worden. Zo nodig kan een leerkrachtondersteuner ook ingezet worden om een klas over te nemen.
De intern begeleider begeleidt de leerkrachten om zodoende de kwaliteit van het onderwijs in de groep (nog meer) te verbeteren.
De gedragswetenschapper (een orthopedagoog of psycholoog) denkt mee met leerkracht en intern begeleider bij specifieke gedragsvragen. De gedragswetenschapper wordt intensief betrokken bij leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben in hun functioneren op school.
De secretaresse is vaak het eerste aanspreekpunt in de contacten met school. Zij verzorgt alle administratieve taken die bij de school horen.
De maatschappelijk werker is een belangrijke schakel in het contact tussen ouders en school. Via deze persoon kunnen zaken over school en thuis worden uitgewisseld.
De locatieleider regelt de dagelijkse gang van zaken op de locatie.
Op onze school werken jaarlijks diverse stagiair(e)s.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als medewerkers afwezig zijn door ziekte of verlof proberen wij dit intern op te lossen, zodat de lessen door kunnen gaan.
Gezien de specifieke doelgroep is het voor onze leerlingen niet wenselijk om met onbekende vervangers te werken. Indien mogelijk geeft een duo-partner of collega les aan de groep en anders delen we een groep op over de andere klassen, met werk dat ze zelfstandig kunnen maken.
Mocht dit bij een ziektegeval allemaal niet mogelijk zijn, dan zijn wij bij uitzondering genoodzaakt een klas niet op school te laten komen. Wij doen dit dan altijd in overleg met u en geven dat, indien mogelijk, de dag van tevoren aan. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zitten in kleine groepen van gemiddeld 14 leerlingen, die in leerniveau, leeftijd en ontwikkelingsniveau goed bij elkaar passen.
De Tapir heeft ook combigroepen voor leerlingen die nog niet in het ritme van een gewone kleuterklas mee kunnen gaan. In deze groep werken leerkracht en jeugdzorgmedewerkers samen aan onderwijs en begeleiding, gericht op het instromen van de leerling op een passende onderwijsplek. Dit kan zowel een speciaal onderwijsklas op onze school zijn als een meer passende plek op een andere school.

Naast de vakdocent bewegingsonderwijs hebben wij ook remedial teachers en logopedisten binnen de school. Zowel op groeps- als op individueel niveau ondersteunen zij de leerlingen bij het verder vorm geven van hun (vastgelopen) ontwikkeling.
Waar nodig en waar mogelijk zetten wij, altijd in nauwe samenwerking, jeugdzorg en/of opvoedingsondersteuning van entrea lindenhout in. Deze samenwerking is uniek en is mede bepalend voor onze positie binnen de regio. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er wordt in de kleutergroepen thematisch gewerkt. De vakken voorbereidend lezen, woordenschat, rekenen en schrijven worden integraal aangeboden. We gebruiken de methode kleuterplein.
We hebben daarnaast expliciet aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er worden SEO-lessen aangeboden en tijdens het thematisch werken en spelmomenten is er aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en het 'leren leren'. 

Overige leerjaren

Toelichting van de school

Hier staan de minimale tijden, die we per leerjaar in de klas aan een vak besteden.  
In elk leerjaar houden we bewust ruimte over, om in te kunnen spelen op wat de specifieke groep aan leeraanbod nodig heeft.
We gaan hierbij steeds uit van de onderwijsbehoefte van de groep en de beoogde opbrengsten op de verschillende vakgebieden.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De scholen van onderwijs entrea lindenhout vormen een speciale onderwijsvoorziening voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. Sommige kinderen komen op de basisschool niet tot hun recht, ondanks goede zorg en begeleiding. Omdat ze in zichzelf gekeerd, druk of angstig zijn. Of omdat ze moeilijk contact maken met andere kinderen of weigeren naar school te gaan. Of omdat ze niet kunnen functioneren in een grote groep en als gevolg van gedragsproblemen het tempo niet kunnen bijhouden.

Onze leerlingen hebben veel nabijheid, duidelijke sturing, heldere kaders en een consequente benadering nodig. Dit is in alle klassen terug te zien in de twee basisklimaten die wij hebben opgesteld aan de hand van de onderwijsbehoeften van onze specifieke doelgroep. Voor locatie De Tapir geldt, afhankelijk van de problematieken van de leerlingen, het basisklimaat Autisme of het basisklimaat Aandacht en Gedrag in de klas. 

Bij onderwijs entrea lindenhout staat het onderwijs aan het kind met zijn of haar specifieke hulpvraag centraal. Wij zijn gespecialiseerd in het weer op gang brengen van de vastgelopen ontwikkeling en in het herstellen van zelfvertrouwen bij kinderen, door aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling.  

Als blijkt dat voor een leerling meer ondersteuning nodig is dan ons speciale basisaanbod, staan de ondersteuning van het kind en de mogelijkheden van het kind, de groep, de leerkracht, de school en het gezin centraal. Op basis van alle gegevens in de brede context wordt, door de leerkracht, indien sprake is van lichte ondersteuning, of door de Commissie van Begeleiding indien duidelijk meer ondersteuning nodig is, een voorstel gedaan wat besproken kan worden met ouders en daarna vorm gegeven kan worden.

Lichte onderwijsondersteuning, in de groep of daarbuiten, die nodig is om het leer- en ontwikkelingsproces goed te laten verlopen is tijdelijk van aard. De school heeft hiervoor de extra ondersteuning in samenspraak met de ouders vastgesteld en opgenomen in het ontwikkelingsperspectief (OPP) en/of het groepsplan. De school bekostigt de maatregelen voor de extra ondersteuning uit het geld dat het samenwerkingsverband hiervoor aan het schoolbestuur beschikbaar heeft gesteld (het daarvoor geoormerkte deel van het budget passend onderwijs).

Bij ondersteuningsbehoeften die het niveau van licht overstijgen zijn we als school niet per definitie in staat om die intensievere ondersteuning te bieden en zoeken we samen met alle betrokkenen naar andere mogelijkheden om de leerling in zijn ontwikkeling te ondersteunen. Wij werken daarvoor intensief samen met kinderfysiotherapie, jeugdhulp van entrea lindenhout, kinderpsychiatrie, schoolarts en RID of Marant (voor dyslexie). 

Indien nog zwaardere ondersteuning nodig is lopen wij tegen onze grenzen aan en zal in overleg worden getreden met het samenwerkingsverband voor extra financiële middelen om de benodigde ondersteuning vorm te geven. Dit laatste is het geval in twee situaties:
A. De onderwijsbehoeften liggen op 2 terreinen. Dus naast gedrag ook op het gebied van leren of gezondheid
B. De onderwijsbehoeften zijn dermate complex dat ook na alle inzet binnen de speciale setting het functioneren in een groep van gemiddeld 14 leerlingen niet haalbaar is.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op locatie de Berg zitten leerlingen in groep 1 t/m 4. Dit betekent dat er intensieve contacten zijn met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of de dagbehandeling jonge kind, tijdens het intaketraject voor onze school.
Met de combigroepen hebben we twee groepen waar onze jonge leerlingen met medewerkers vanuit onderwijs en jeugdzorg begeleiding en behandeling krijgen bij de start van het onderwijs. Als zij daar aan toe zijn kunnen de leerlingen instromen in een voltijd kleuterklas.
Omdat de gespecialiseerde BSO in het gebouw zit zijn de lijntjes kort als afstemming wenselijk is. 

Terug naar boven