Basisschool de Aldenhove

Aldenhof 6001 6537 DG Nijmegen

Schoolfoto van Basisschool de Aldenhove

Het team

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 zijn er 2 leerkrachten met pensioen gegaan en twee nieuwe leerkrachten aangesteld.

Ook is de conciërge met pensioen en heeft de andere conciërge een uitbreiding van zijn uren gekregen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht niet op school aanwezig kan zijn, dan proberen we dat op verschillende manieren op te vangen:

- gebruik maken van de Vervangingspool van de Stichting Conexus

- duo partners die extra komen werken

- ruilen van werkdagen

- kinderen verdelen over andere groepen, indien mogelijk

In het uiterste geval sturen we kinderen naar huis.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Brede school De Aldenhove is een reguliere basisschool met basisgroepen en niveaugroepen.

In de basisgroep komen onderwerpen zoals vieringen, handvaardigheid en tekenen, muziek, wereld oriëntatie, gym. Ook de start, de pauzes ende afsluiting van de dag zijn in de basisgroep.

In de niveaugroepen komen de vakken aan bod: taal, lezen, rekenen, begrijpend lezen en spelling.

Kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte kunnen voor een of meerdere vakken in een andere groep voor deze vakken de lessen volgen.

Ieder per schooljaar werken we enkele weken met ateliers. De kinderen kunnen dan uit verschillende workshops kiezen, die gegeven worden door leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en vrijwilligers. De groepen worden heterogeen samengesteld.

In de bijlage staat schematisch voorgesteld hoe de organisatie van een dag eruit ziet.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Brede school De Aldenhove zijn  een aantal  specialisten werkzaam. Zij hebben geen dagdelen voor deze taken beschikbaar, maar uren hiervoor zijn in het taakbeleid opgenomen. Het gaat om een rekenspecialist, een ICT-coördinator en twee medewerkers die gecertificeerd zijn voor school video interactie begeleiding.

Omdat De Aldenhove een Brede school is wordt intensief samengewerkt met het schoolmaatschappelijk werk, de GGD Jeugdgezondheidszorg, Bindkracht 10 de welzijnsorganisatie en De school als vindplaats.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven