SBO de Windroos, locatie Lindenholt

de Gildekamp 6022 6545 LX Nijmegen

Schoolfoto van SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het SBO is de groepssamenstelling en het niveau elk jaar zo divers dat er geen trendanalyses gemaakt kunnen worden die een reëel beeld geven. Dit is de reden dat we de hier gevraagde gegevens niet kunnen weergeven.

Sinds 2013 heeft de onderwijsinspectie een norm bepaald waar het SBO aan moet voldoen. Van alle schoolverlaters uit het betreffende schooljaar, wordt het laatst gemeten IQ gebruikt voor het vaststellen van het gemiddelde IQ. De scores op IQ testen mogen niet ouder zijn dan twee jaar. Uitgangspunt is dat alle leerlingen die naar voortgezet onderwijs uitstromen deelnemen in deberekeningen van het gemiddelde. Voorhet beoordelen of het gemiddelde niveau voldoet aan de verwachting, wordt het gemiddeld niveau van het betreffende vak afgezet tegen de ondergrens die alsnorm door de inspectie is bepaald. Op alle vakgebieden behalen we ruim deze norm. De eindopbrengsten liggen, gezien vanuit het landelijke perspectief, de afgelopen drie schooljaren op een alleszins acceptabel niveau. Voor technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen-wiskunde vertonen de resultaten in deze driejaren allemaal een positief beeld.

Hoe realiseren we dat? Met behulp van Opbrengstgericht werken in 4D

Opbrengstgericht werken leidt tot betere prestaties. Deze aanpak is gebaseerd op 4 pijlers: Data, Duiden, Doelenen Doen.

Data.
We verzamelen systematisch gegevens over de leeropbrengsten van  leerlingen en stellen vast wat we met de school wilt bereiken. Dit noemen we de schoolambitie. Dit n.a.v de data van afgelopen jaar, onze uitstroombestemming en n.a.v gesprekken met het CED  formuleren hoe we onze ambitie.

Duiden.
We analyseren de data. Wat betekenen ze? Hoe gaat we ermee aan de slag? Dit zowel op individueel als op team en schoolniveau.

Doelen.
Op basis van de analyse bepalen we welk onderwijs we aanbieden. We formuleren ambities en ontwikkelen passende onderwijsarrangementen, waarin álle leerlingen tot hun recht komen. Dit alles vastgelegd in onze kwaliteitskaarten.

Doen.
We verzamelen systematisch gegevens over de leeropbrengsten van de  leerlingen en verbinden hier doelen en actie aan en om te vertalen naar het handelden in de klas. Deze cyclus wordt niet alleen uitgevoerd op leerling niveau, maar ook op leerkracht niveau en op schoolniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op SBO De Windroos, locatie Lindenholt, is de kwaliteit van het onderwijs op vrijwel alle onderzochte indicatorenminstens op orde.
Op het gebied van het pedagogisch klimaat heeft de school het eerder vastgestelde hoge niveau weten vast te houden en uit te bouwen. Nu komen daar ook hoge scores bij voor onderdelen van het didactisch handelen en de kwaliteitszorg. De school is dan ook terecht trots  op de geboden kwaliteit.

Terug naar boven