SBO de Windroos, locatie Lindenholt

de Gildekamp 6022 6545 LX Nijmegen

Schoolfoto van SBO de Windroos, locatie Lindenholt

In het kort

Toelichting van de school

Leerlingen die een intensievere vorm van zorg nodig hebben en onvoldoende baat hebben bij de extra zorg op de basisscholen , gaan naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO).
Wij staan voor de bijzondere combinatie van vakbekwaam basisonderwijs aangevuld met specifieke leer, gedrags- en opvoedingsexpertise. Leerlingen op het SBO hebben allemaal een toelaatbaarheidsverklaring.

Onze leerlingen hebben extra behoefte aan structuur, duidelijkheid en veiligheid. Om dit te realiseren wordt veel aandacht besteed aan het pedagogisch klimaat.

In onze school gaat het om meer dan kennis opdoen. Het verwerven van zowel sociale als creatieve vaardigheden en inzichten zijn belangrijke doelstellingen. Dit geven we vorm volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). In een rijke leeromgeving werken leerlingen aan de kerndoelen van taal, wereldoriëntatie en cultuureducatie .

Op onze school wordt in kleinere groepen gewerkt.  Het onderwijs verloopt in kleine stappen en met aangepaste instructie, hulpmiddelen en aanpak afgestemd op de individuele onderwijsbehoefte van de leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • SBO;Vakbekwaam basisonderwijs
  • Onderwijsbehoefte centraal
  • Gedrags-opvoedingsexpertise
  • OGO; rijke leeromgeving
  • Leren van en met elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
127
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven