Basisschool de Driemaster

Cortenaerpad 32 6512 GD Nijmegen

Schoolfoto van Basisschool de Driemaster

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool de Driemaster in Nijmegen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Basisschool de Driemaster is gehuisvest in het oudste schoolgebouw van Nijmegen midden in de levendige centrumwijk Bottendaal en heeft een open en informeel karakter. De wijk heeft een maatschappelijk betrokken populatie. De school is hiervan een afspiegeling. Er is een positieve wisselwerking tussen ouders en de school. De 20 teamleden vormen een prettig team met een goede werksfeer. De kinderen hebben het fijn en goed. Leren lezen, spellen en rekenen vinden we belangrijk. Er wordt gewerkt met moderne onderwijsmethoden. Onderwijskundig is de school altijd in ontwikkeling; samen kijken naar hoe het nog beter kan. Het aanbod aan leerstof wordt afgestemd op de capaciteiten van de kinderen. Voor kinderen die moeite hebben met de leerstof hebben we een goed zorgsysteem en kinderen die meer aan kunnen krijgen een breder aanbod en een plek in de plusgroep. De Driemaster is een sportieve school, dat betekent dat er een vakleerkracht gymnastiek is die ook naschoolse activiteiten organiseert.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Basisvaardigheden centraal
  • Adaptief onderwijs
  • Zelfstandig en samenwerken
  • School en samenleving
  • Leefstijl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven