Basisschool Klein Heyendaal

Professor Huijbersstraat 1 6524 NP Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal
  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal
  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal
  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal
  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussen resultaten worden verzameld in een schoolrapportage die besproken wordt in februari/maart. Van uit een plenaire bespreking (wat zie je, wat valt op) vindt dooranalyse plaats op bouw- parallel- of groepsniveau. Dit wordt weer teruggekoppeld met de intern begeleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen die door het team van Klein Heyendaal geformuleerd worden, vertonen al vele jaren het zelfde beeld: een hoog percentage van de leerlingen vervolgt de opleiding op een school voor Voortgezet Onderwijs met een HAVO-VWO profiel. Uit de terugkoppeling van deze scholen blijken deze adviezen consistent: een hoog percentage van de leerlingen blijkt de opleiding op het geadviseerde profiel af te ronden.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Klein Heyendaal wil een prettige, veilige leer- en leefgemeenschap zijnwaar binnen ouders, leerkrachten, leerlingen en andere betrokkenen samenwerkenom onze leerlingen optimaal te begeleiden bij hun ontwikkeling tot sociale,zelfstandige en verantwoordelijke individuen. Gebedin een organisatie van rust, orde en regelmaat. Gericht op alle ontwikkelingsfacetten van de leerling. Als leerlingen na 8 jaar Klein Heyendaal verlaten dan moeten zij kunnenzeggen:” Ik weet veel, ik kan veel, ik wil veel en ik durf veel”.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • zelfstandigheid
  • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op haar website geeft de inspectie de volgende samenvatting:

Basisschool Klein Heyendaal heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven