Basisschool Klein Heyendaal

Professor Huijbersstraat 1 6524 NP Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal
  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal
  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal
  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal
  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal

Het team

Toelichting van de school

Het team van Klein Heyendaal wordt gekenmerkt door een mix van leeftijdsgroepen. Er werken twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers en zestigers. Het merendeel van de leerkrachten is vrouw en werkt parttime. Het verloop onder het personeel is gering.
Naast de voornoemde vakleerkrachten zijn er ook vakleerkrachten voor dans, deze worden extern ingehuurd via een dansschool. In de onderbouw hebben we ook tweewekelijks een muziekdocent van De Lindenber.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof van personeelsleden wordt meestal geregeld via de vervangingspoule waar mee het bestuur samenwerkt. Als er geen vervangers beschikbaar zijn kijken we intern of iemand de groep kan overnemen. Lukt dat niet dan maken we een keuze voor opsplitsen of les vrij geven. Ouders krijgen altijd minimaal een dag van te voren te horen dat er geen vervanger beschikbaar is. Dit alles is beschreven in een protocol dat via het ouderportaal te downloaden is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Na schooltijd worden er regelmatig specifieke activiteiten aangeboden die wellicht iets voor uw kind kunnen betekenen. Klein Heyendaal zorgt voor een ruimte, de aanbieder is verantwoordelijk voor de inhoud. U maakt dan ook prijsafspraken met deze aanbieder. Het gaat  dan om bijvoorbeeld, typeles, schaken, blokfluitles, judo en drama.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Klein Heyendaal kent geen specifiek doelgroepen beleid. De buurt waar in de school staat brengt met zich mee dat er veel leerlingen zitten die cognitief en talig begaafd zijn. In die zin is er de nodige aandacht om deze kinderen extra uit te dagen. In de formatie hebben we ruimte gemaakt voor leerlingen die extra uitdaging/verdieping nodig hebben (plusaanbod) of extra ondersteuning bij de basisvakken (zorgroute).

Daarnaast zien we veel internationale leerlingen waarvoor in enkele gevallen extra ondersteuning bij NT2 onderwijs wordt ingezet.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften worden extra ondersteund door de leerkrachten van de plusklas (meer en hoogbegaafde leerleerlingen). Tevens is er ruimte vrijgemaakt voor ondersteuning NT2 onderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In Nijmegen werken we met een warme overdracht(Plus).

Warme overdracht is het mondeling overleg(kan ook telefonisch) tussen betrokkenen bij het kind uit de voorschoolse voorziening of consultatiebureau en de basisschool. Kind informatie vanuit de overdrachtsformulieren wordt besproken ten behoeve van een soepele overgang van voorschoolse voorziening naar basisschool
Criteria
1. Voor alle andere kinderen die naar de basisschool gaan

Warme overdracht plus is het mondeling overleg tussen betrokkenen bij het kind uit de voorschoolse voorziening of consultatiebureau, de basisschool en de ouders. Kindinformatie vanuit de overdrachtsformulieren wordt besproken ten behoeve van een soepele overgang van voorschoolse voorziening naar basisschool
Criteria
1. Voor kinderen met een VVE- indicatie
2. Voor alle kinderen van een KDO of Peuterarrangement waar een VVEprogramma wordtaangeboden, dit om segregatie tegen te gaan
3. Voor kinderen die extra of specifieke ondersteuning nodig hebben(zie bijlage 2)
4. Voor kinderen die in een zorgtraject zitten (Kijk Op Kleintjes/ZAT0-4 jaar)
5. Ter beoordeling van de voorschoolse voorziening als er zorgen zijn

N.B. 1. Indien de basisschool en de voorschoolse voorziening hetwenselijk vinden om bij alle kinderenwarme overdracht plus uit te voeren, dan is dit aan hen om teorganiseren, uit te voeren en te bekostigen.
N.B. 2. Indien ouders aangeven aanwezig te willen zijn bij de warmeoverdracht (dan wordt het warmeoverdracht plus), dan is het aan de samenwerkingspartners om hier eenantwoord op te geven.

Terug naar boven