Jenaplanschool de Sterredans

Ubbergseveldweg 97 6522 HE Nijmegen

Schoolfoto van Jenaplanschool de Sterredans

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Sterredans neemt deel aan de centrale doorstroomtoets.

De Sterredans baseert het schooladvies Voortgezet Onderwijs op de resultaten van het in acht schooljaren opgebouwde leerlingvolgsysteem, de overige toetsen, dagelijkse observaties en de doorstroomtoets. Voordat de doorstroomtoets wordt afgenomen is het advies al bekend.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Sterredans zijn 3 gespreksmomenten met ouders in een schooljaar:

Oktober: op-de-hoogte gesprek, hoe gaat het met jullie kind en hoe is het gestart in het nieuwe schooljaar? 

Februari: eerste rapportgesprek

Juni: tweede rapportgesprek

We nemen regelmatig binnen diverse vakgebieden methodetoetsen af. 

Op de Sterredans werken we daarnaast met de toetsen van Cito LiB.

In januari en juni nemen we deze toetsen af. De resultaten worden aan de rapporten toegevoegd om m.b.t. de cognitieve ontwikkeling zo een transparant en eerlijk beeld te schetsen van ieder kind. 

Iedere groep maakt aan de start van het schooljaar een groepsoverzicht. Hierin worden de behoeftes van alle kinderen in beeld gebracht op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Dit groepsoverzicht is dynamisch. Het is de basis voor de gesprekken met de kwaliteitscoördinator en wordt meerdere malen per jaar, indien nodig, bijgesteld. 

Tijdens onze oudergesprekken praten wij altijd over de brede ontwikkeling van kinderen. Cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling staan altijd in het verlengde van maar vooral naast elkaar, waarbij welbevinden en betrokkenheid de basis van alles vormen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen die door het team van de Sterredans geformuleerd worden vertonen al veel jaren een zelfde beeld: ongeveer 20% van onze kinderen vervolgt hun schoolloopbaan op een school voor VMBO k/g/t/ of t/HAVO. Tussen de 70% en 80% van onze kinderen vervolgt de schoolloopbaan op een school voor Voortgezet Onderwijs met een HAVO-VWO profiel.

Uit de terugkoppeling van deze scholen blijken onze schooladviezen consistent. Een vrijwel gelijk percentage kinderen blijkt de opleiding op het aan hen geadviseerde profiel af te ronden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ieder mens is uniek!

Het kind dat centraal staat is een uniek mens. Wij houden in de ontwikkeling rekening met de basisbehoeften van ieder kind. Welbevinden en betrokkenheid. Door goed naar kinderen te kijken en naar ze te luisteren, willen wij de basisbehoeften van ieder kind kennen. Ieder kind mag zichzelf zijn. 

Zelfredzaamheid

Op onze school oefenen wij in het zelfstandig denken en handelen om te groeien tot mensen die zorg dragen voor zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Dit oefenen wij in een veilige sfeer, waarin wij ideeën kenbaar kunnen en durven maken. 

Zorgdragen 

Terwijl je uniek bent en leeft, leef je ook samen met andere unieke mensen. Kinderen leren om verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en voor andere mensen en voor de wereld waarin wij leven. Wij dragen zorg voor het welzijn van een ander en ons eigen welbevinden. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ieder mens is uniek!
  • Zelfredzaamheid
  • Zorgdragen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Als een school geen risico's voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, krijgt ze zogenoemd basistoezicht. Jenaplanschool de Sterredans heeft dit basistoezicht vanaf februari 2008. Dit basistoezicht wordt jaarlijks door de Inspectie toegekend.

De Inspectie schrijft over de Sterredans: "Jenaplanschool De Sterredans heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs".

Terug naar boven