Jenaplanschool de Sterredans

Ubbergseveldweg 97 6522 HE Nijmegen

Schoolfoto van Jenaplanschool de Sterredans

Het team

Toelichting van de school

De Sterredans is qua leerlingenaantal en personeelsomvang stabiel. Op dit moment werken er ongeveer 25 collega's op de Sterredans. Ons team bestaat uit de directie, leerkrachten, concierge, administratief medewerker en onderwijs ondersteunend personeel.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een collega dienen wij een invalverzoek in bij Ippon. Binnen Ippon heeft de Stichting Josephscholen vaste invallers gecontracteerd.

Zijn deze mensen niet inzetbaar dan kunnen er ook collega's van buiten deze pool worden ingezet.

Zijn deze mensen niet inzetbaar dan proberen we een parttime werkende collega van de Sterredans te contacten om in te vallen.

Zijn deze mensen niet beschikbaar dan zullen ouders hun kind thuis zelf moeten opvangen. Indien er langere tijd geen invaller beschikbaar is, dan organiseren we zo mogelijk online lessen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onder- en Bovenbouw:

Op de Sterredans zijn de kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, verdeeld over twee verschillende bouwen: onderbouw (groep 1/2  en groep 3/4) en de bovenbouw (groep 5/6 en groep 7/8).

Stamgroepen:

Elke bouw bestaat uit verschillende stamgroepen. In een stamgroep werken kinderen van verschillende leeftijden met hun groepsleider samen. Stamgroepen op de Sterredans omvatten twee leerjaren. Dat betekent dat kinderen in het eerste jaar van een stamgroep tot de jongste en het tweede jaar tot de oudste groepsleden behoren. Daardoor doen kinderen belangrijke sociale ervaringen op. 

Vlinders, Kikkers, Vossen en Olifanten. Elke stamgroep heeft een eigen naam. Die naam hoort bij het groepslokaal. Daarin vinden de meeste activiteiten plaats. Kinderen zitten in hun stamgroep in wisselende samenstelling bij elkaar, zodat zij ook de andere groepsgenoten goed leren kennen en met hen leren samenwerken. In de stamgroep vinden alle vak- en vormingsgebieden plaats. Afhankelijk van de leeftijd/het ontwikkelingsniveau van de kinderen verschuift de aandacht van spel naar werk. In elke stamgroep werken we met een dagritme/rooster waarin de basisactiviteiten (gesprek, werk, spel en viering) elkaar afwisselen. In de stamgroepen 1/2 wordt uitgegaan van (vrij) spel in onze rijke speelleeromgeving. Vanaf stamgroep 3/4 werken de kinderen met een eigen weektaak en leren ze hun werk over de dag of week te plannen. Dit leerproces wordt besproken in de evaluatiekringen. 

Op de Sterredans zitten ongeveer dertig kinderen in een stamgroep. De Sterredans zet bijna alle leerkrachturen in om de groepen te bemensen. Een aantal uren wordt gebruikt om de speciale leerlingenzorg vorm te geven. Daarnaast werkt op de Sterredans een managementteam (coördinatoren en directeur) en zijn er komend schooljaar twee onderwijsassistenten, drie vakleerkrachten bewegingsonderwijs, een conciërge en een administratief medewerkster. Daarnaast vinden wij het belangrijk om te investeren in de toekomst van het onderwijs en zijn er altijd stagiaires aanwezig vanuit diverse opleidingen.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderwijs in de kleuterbouw, de eerste twee leerjaren, wordt grotendeels vormgegeven in spel of in (kleine) kringactiviteiten. Spelenderwijs komen kinderen in contact met de wereld om hen heen en worden letters en cijfers aangeboden binnen de context van de thema's.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Sterredans is een basisschool met ongeveer 340 kinderen. De school werkt vanuit het Jenaplanconcept in heterogeen samengestelde stamgroepen. Ouders zijn zeer betrokken bij hun kind en de school. Vanuit het Jenaplanconcept biedt de Sterredans kinderen een breed onderwijs- en vormingsaanbod. De Sterredans is steeds op zoek naar de balans tussen de cognitieve-, de sociaal emotionele- en de creatieve ontwikkeling. Binnen de organisatie van de stamgroep gaan we uit van de verschillen tussen kinderen. We organiseren extra ondersteuning voor de kinderen voor wie het basisaanbod in de stamgroep niet voldoende is. Hoe we dit doen beschrijven we in ons SchoolOndersteuningsPlan (SOP).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We streven ernaar om voor alle kinderen een fijne, passende en veilige school te zijn. Kinderen met extra ondersteuningsbehoefte hebben een plek binnen onze stamgroepen. Extra ondersteuning wordt dan ook binnen deze stamgroep georganiseerd en moet vallen binnen de grenzen van onze mogelijkheden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze stamgroepleiders in de onderbouw bieden een rijke speelleeromgeving waarin kinderen vanaf vier jaar zich zowel via vrij als gestuurd spel ontwikkelen. We werken met thema's die dicht bij de leef- en belevingswereld van het jonge kind staan. Onze stamgroepleiders sluiten in hun begeleiding zo veel mogelijk aan binnen het spel van het kind. 

Terug naar boven