Jenaplanschool de Sterredans

Ubbergseveldweg 97 6522 HE Nijmegen

Schoolfoto van Jenaplanschool de Sterredans

In het kort

Toelichting van de school

Hoofd, hart en handen.

Jenaplanschool de Sterredans ligt op een prachtige locatie in Nijmegen-Oost. Rond de grote kastanjeboom op het schoolplein is de oud- en nieuwbouw van de Sterredans met elkaar verbonden.

Ouders maken een bewuste keuze voor de school: kinderen werken vanuit het Jenaplanconcept aan een breed onderwijsaanbod. In de twee-jarige stamgroep werken de kinderen aan de basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen en schrijven) en de oriëntatie op de wereld. Daarnaast is er in de stamgroep veel aandacht voor de sociaal- emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen. Naast werk is er tijd voor gesprek, spel en viering: de vier pijlers van het onderwijs op de Sterredans. De weekopening en weeksluiting zijn de feestelijke hoogtepunten van de week. Onderwijs met hoofd, hart en handen.

Elk kind is uniek. Binnen de stamgroep is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Extra uitdaging of juist meer ondersteuning. Voor elk kind een eigen plek op de Sterredans.

Ons schoolgebouw is het startpunt voor alle leer- en ontwikkelingsprocessen. Maar: we halen de wereld binnen (we geven bijvoorbeeld Engels aan alle kinderen vanaf groep één) en als het kan trekken we er op uit. Bijvoorbeeld op onderzoek in het bos, naar een museum of naar een voorstelling in het kader van het kunstmenu.

De Sterredans biedt (met samenwerkingspartners) een volledig dag arrangement: de voorschoolse-, tussenschoolse- en naschoolse opvang worden op de eigen locatie georganiseerd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Met hoofd, hart en handen!
  • Gesprek, Werk, Spel en Viering
  • Elk kind is uniek
  • Samen leren, spelen, werken
  • Iedereen is welkom

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal stabiliseert al een aantal jaren rond de 340 kinderen.

De leerlingen zijn verdeeld over 12 tweejarige stamgroepen.

3 stamgroepen 1-2

3 stamgroepen 3-4

3 stamgroepen 5-6

3 stamgroepen 7-8

Gemiddeld zitten er tussen de 28 - 30 leerlingen in een stamgroep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
330
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy

De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze regels na. Op onze school wordt dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er persoonsgegevens verwerkt. Het vastleggen en gebruiken van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling-gegevens. De school heeft met die leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties indien er een grondslag voor is of als ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven bijv. voor publicatie van beeldmateriaal. Beeldmateriaal voor publicitaire doeleindenOuders/verzorgers en/of de leerling van 16 jaar of ouder wordt gevraagd om schriftelijk aan te geven of ze er wel of geen bezwaar tegen hebben dat hun kind op foto- of filmmateriaal voorkomt ten behoeve PR-gebruik (o.a. schoolgids, website, social media etc.) door de school. Beeldmateriaal voor privégebruikFilmen/fotograferen door ouders/verzorgers op school bijvoorbeeld bij voorstellingen of bij schoolactiviteiten zoals een schoolreisje mag mits het beeldmateriaal voor eigen privégebruik is, dus niet online gepubliceerd wordt via sociale media, en de privacy niet in het geding komt. Beeldmateriaal voor onderwijskundig gebruik en veiligheidZonder toestemming van de schoolleiding mogen leerlingen in schoolverband niet op foto of video worden vastgelegd. Als leerlingen in schoolverband via audiovisuele apparatuur worden vastgelegd dient dit slechts ten behoeve van onderwijskundig gebruik (lesstijl, taalgebruik, werkvormen van leraren, stagiaires) of de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen dan wel voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen. Opnames blijven in bezit van de schoolleiding en worden na verloop van tijd gewist tenzij het nodig is deze langer te bewaren (bijv. bij incidenten).

Ouders vullen bij aanmelding een toestemmingsverklaring voor het gebruik van persoonsgegevens in. In deze verklaring wordt vastgelegd welke persoonsgegevens worden gebruikt, wat het doel is en of ouders wel of geen toestemming geven. Natuurlijk kunt u voor vragen of klachten terecht bij de directie van de school. U kunt zich ook richten aan het bevoegd gezag of aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) die daarvoor speciaal is aangewezen. 

Contactgegevens FGE-mail: fg@josephscholen.nl

Telefoon: 024 - 381 8280

Postadres: Kelfkensbos 38

6511 TB Nijmegen

Terug naar boven