Basisschool Brakkenstein

Heyendaalseweg 235 6525 SG Nijmegen

Schoolfoto van Basisschool Brakkenstein

Het team

Toelichting van de school

Op basisschool Brakkenstein werken in schooljaar 2023-2024 23 personeelsleden. Het team bestaat uit een directeur, een kwaliteitscoördinator, twee bouwcoördinatoren (bovenbouw en onderbouw), groepsleerkrachten, vakleerkrachten Gymnastiek, een specialist hoogbegaafdheid, een medewerker Ondersteuning (conciërge) en een administratief medewerker.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van een van de leerkrachten wordt geprobeerd een invaller te vinden. Stichting Sint Josephscholen heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden op een van de 14 scholen van de stichting. Daarnaast heeft de stichting een contract met IPPON. IPPON heeft ook een vervangingspool van leerkrachten die ingezet kunnen worden.

In geval van een afwezigheidsmelding van een leerkracht worden de volgende stappen doorlopen.

1. Een externe oplossing
Er wordt vervanging aangevraagd bij de vervangingspool.

2. Een interne oplossing
Er zijn verschillende interne oplossingen. Deze worden in onderstaande volgorde doorlopen:

A. Eigen leerkrachten die parttime werken, worden benaderd of zij een dag extra kunnen en willen werken. Indien mogelijk gaan deze leerkrachten voor de klas.
B. Waar mogelijk zetten we stagiaires onder verantwoordelijkheid van de directie in om les te geven aan (een deel van) de klas.
C. De kinderen worden verdeeld over andere klassen. Dit doen we alleen als de afwezigheidsmelding ’s morgens vroeg pas bekend is. We vragen ouders die hun kind komen brengen of zij de mogelijkheid hebben om hun zoon of dochter thuis op te vangen. De leerkrachten hebben voor de leerlingen die verdeeld worden een pakket met werk klaar liggen.

3. Geen oplossing
De leerlingen blijven thuis. Ouders krijgen een spoedmelding via Social Schools. Een groep blijft nooit langer dan een dag achter elkaar thuis. Mocht een leerkracht meerdere dagen achter elkaar niet vervangen kunnen worden dan neemt na een dag thuisblijven de leerkracht van een andere klas deze groep over en blijft een andere groep thuis.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 hebben wij 10 groepen:

 • 3 groepen 1-2
 • 1 groep 3
 • 1 groep 4
 • 1 groep 4-5
 • 1 groep 5
 • 1 groep 6
 • 1 groep 7
 • 1 groep 8

Het aantal leerlingen per groep varieert, afhankelijk van het aantal leerlingen in een leerjaar en het aantal groepen. Op de website staat een overzicht van de groepen en leerkrachten.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken in de kleutergroepen met de methode Kleuterplein. Alle kleuterdomeinen zijn in deze methode verwerkt, met een volwaardige leerlijn per domein. De methode dient als basis en wordt aangevuld met o.a. eigen materialen, losse modules uit de methode Kleuteruniversiteit en digitale hulpmiddelen (programma's). Zo zorgen we voor een beredeneerd aanbod voor onze leerlingen. 

Het is lastig om per vak aan te geven hoeveel onderwijstijd daaraan wordt besteed, omdat veelal integraal wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de leerling. Per activiteit komen meerdere vakgebieden aan bod. De tabel is dus een indicatie.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de tabel is weergegeven hoe de onderwijstijd per week is verdeeld over de verschillende vakgebieden en onderdelen. Dit is een indicatie. Een leerkracht kan altijd kleine aanpassingen doen in de onderwijstijd als daar aanleiding toe is of gedurende het jaar spelen met de tijdverdeling. Er wordt vooral gekeken naar de leerdoelen en de wijze waarop deze worden behaald. 

Onder overig valt o.a. sociaal-emotionele ontwikkeling, het zelfstandig werken (o.a. aan de weektaak) en de kleine ochtendpauze.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Basisschool Brakkenstein heeft expertise opgebouwd voor wat betreft preventieve en (licht)curatieve interventies bij kinderen die een specifieke aanpak nodig hebben bij technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Ook heeft de school mogelijkheden om kinderen te begeleiden met ondersteuningsbehoeften op fysiek, medisch of sociaal-emotioneel vlak. En er is expertise aanwezig over aanbod en begeleiding van kinderen met kenmerken van meer- en hoogbegaafdheid. Er wordt per kind bekeken in hoeverre de school tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van dit kind in deze specifieke situatie. 

De ondersteuning aan de leerlingen is onderverdeeld in basisondersteuning en extra ondersteuning

De basisondersteuning betreft in beginsel alle leerlingen. Het onderwijs binnen de groep wordt verzorgd door de groepsleerkracht en daarin is aandacht voor verschillende onderwijsbehoeften. De aanpak in de groep wordt beschreven in het groepsplan. Indien de basisaanpak niet voldoende is, biedt de leerkracht extra ondersteuning aan de leerling. Ook deze extra ondersteuning wordt omschreven in het groepsplan en/of leerlingdossier. De leerkracht informeert ouders over de specifieke aanpak van hun kind.

Het kan zijn dat de extra ondersteuning door de leerkracht ook niet voldoende is. In dat geval wordt de kwaliteitscoördinator (voorheen: intern begeleider) betrokken door de leerkracht voor verdere analyse en coaching en ondersteuning van de leerkracht. Indien nodig wordt externe deskundigheid ingeschakeld, zoals onderwijsondersteuning vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, de buurtteams van de gemeente, de afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD of de orthopedagoog van de Stichting St. Josephscholen. De aanpak wordt vastgelegd in een handelingsplan. De leerkracht informeert, eventueel samen met de kwaliteitscoördinator, de ouders. Indien er externe partijen worden ingeschakeld, wordt altijd vooraf toestemming aan ouders gevraagd.

Het kan zijn dat de school handelingsverlegen is. Dan wordt, in overleg met ouders, externe hulp van een specialist ingeroepen. Het is ook mogelijk dat er een psychodiagnostisch onderzoek aangevraagd wordt. De leerling wordt besproken in een breed zorgoverleg, waarbij meerdere experts of partijen (kunnen) aansluiten. Bij deze bespreking worden de ouders altijd uitgenodigd. Op basis van adviezen uit observaties en onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld en uitgevoerd.

Wanneer de geboden hulp ontoereikend is, komt vanuit het brede zorgoverleg het advies de leerling te verwijzen naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Deze verwijzing wordt door de kwaliteitscoördinator in samenwerking met de ondersteuner van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs aangevraagd bij de Commissie van Toelating (CvT).

Voor een uitgebreide beschrijving van de ondersteuning en zorg die wij kunnen bieden in het kader van Passend Onderwijs, verwijzen wij naar het volledige schoolondersteuningsprofiel. Dit is te vinden via Scholen op de kaart of op onze website. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school is er op gericht om het aanbod en handelen goed te laten aansluiten bij de doelgroep van de school. Door middel van training en coaching zorgen we ervoor dat we als team vaardig worden en blijven in het goed analyseren (duiden wat we zien) en het omzetten hiervan in doelen en handelen. De rol van de kwaliteitscoördinator (voorheen: intern begeleider) zal steeds meer een coachende rol worden. Dit alles is gericht op het goed inrichten en uitvoeren van de basisondersteuning binnen de school.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In Nijmegen werken we met een warme overdracht (Plus)

Warme overdracht is het mondelinge overleg (kan ook telefonisch) tussen betrokkenen uit de voorschoolse voorziening of consultatiebureau en de basisschool. Om een soepele overgang van een voorschoolse voorziening naar de basisschool te bewerkstelligen, worden de zogenaamde overdrachtsformulieren met informatie over het kind besproken. Dit geldt voor alle kinderen die naar een basisschool gaan.

Warme overdracht plus is het mondelinge overleg tussen betrokkenen uit de voorschoolse voorziening of consultatiebureau, de basisschool en de ouders. Om een soepele overgang van een voorschoolse voorziening naar de basisschool te bewerkstelligen, worden de zogenaamde overdrachtsformulieren met informatie over het kind besproken.

Criteria warme overdracht plus:

 • Voor kinderen met een VVE indicatie
 • Voor kinderen die extra of specifieke ondersteuning nodig hebben
 • Voor kinderen die in een zorgtraject zitten
 • Ter beoordeling van de voorschoolse voorziening als er zorgen zijn

N.B. 1 Indien de basisschool en de voorschoolse voorziening het wenselijk vinden om bij alle kinderen een warme overdracht plus uit te voeren, dan is aan hen om te organiseren, uit te voeren en te bekostigen.

N.B. 2 Indien ouders aangeven aanwezig te willen zijn bij de warme overdracht (dan wordt het een warme overdracht plus), dan is het aan de samenwerkingspartners om hier een antwoord op te geven.

Terug naar boven