Meander vrijeschool voor basisonderwijs

Celebesstraat 12 6524 KE Nijmegen

Schoolfoto van Meander vrijeschool voor basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Tot augustus 2011 was er een zogenaamde “Talanderklas” in schoolgesitueerd. In deze klas zaten maximaal 12 leerlingen. Deze leerlingen hadden een rugzak of waren in ernstige mate dyslectisch of hadden een lage intelligentie of waren sociaal-emotioneel zwak of combinaties hiervan. Vanuit financiële overwegingen hebben we dit aanbod stop moeten zetten. De meeste van de kinderen die in deTalanderklas zaten zijn in de reguliere stroom geplaatst. Gezien de aanwezige problematieken leidt dat de komende jaren tot een lagere score op het drempelonderzoek. In de groepen 8 2012-2013 kwamen acht leerlingen in aanmerking voor LWOO. Voor deze leerlingen zijn ontwikkelingsperspectiefplannen geschreven. Er waren daarnaast acht leerlingen met een dyslexieverklaring waarvan vijf leerlingen een intensieve dyslexiebehandeling kregen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen van onze school kiezen voor het vervolgonderwijs dat wordt aangeboden op het Karel de Grotecollege. Dit is een zeer goed aangeschreven middelbare vrijeschool. Ongeveer 1/3 van de leerlingen stroomt door naar het VMBO T; ook 1/3 naar de HAVO en 1/3 naar het VWO onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Vanuit het toezicht dat de onderwijsinspectie biedt, spreekt veel vertrouwen in het aanbod en de manier van handelen van Meander.

Terug naar boven