OBS De Buut

Hugo de Grootstraat 41 6522 DD Nijmegen

  • Schoolfoto van OBS De Buut
  • Schoolfoto van OBS De Buut
  • Schoolfoto van OBS De Buut
  • Schoolfoto van OBS De Buut

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Resultaten van het onderwijs

Wij streven naar een passend onderwijsaanbod voor elk kind. Hierbij willen wij elk kind de juiste ondersteuning en begeleiding bieden voor het ontwikkelen van diverse talenten door middel van een gedifferentieerd aanbod. Het team richt het onderwijs zodanig in, dat deze talenten zo goed mogelijk worden ontwikkeld. Regelmatig bespreken we de ontwikkelingen van kinderen tijdens o.a. kindbesprekingen en leerplein-groepsbesprekingen. Gegevens over de ontwikkeling van kinderen worden zorgvuldig verzameld. Dit gebeurt in eerste instantie door middel van observaties van leerkrachten en kindgesprekken met de mentor. Daarnaast worden vorderingen gemeten via methode gebonden toetsen. Wij nemen in alle groepen ook landelijk genormeerde toetsen af die horen bij het IEP leerlingvolgsysteem. De resultaten houden we bij in het IEP leerlingvolgsysteem. Twee keer in het jaar worden de kinderen getoetst met die onafhankelijke toets van IEP op het gebied van rekenen, spelling en begrijpend lezen. De sociaal-emotionele competenties worden gemeten d.m.v. de SCOL en IEP Hart & Handen. 

In groep 8 doen de kinderen mee aan een landelijk genormeerde eindtoets van IEP. Hiervan krijgen de kinderen en hun ouders een overzicht van het resultaat. De resultaten worden binnen school geëvalueerd en het onderwijsaanbod wordt hierop afgestemd. Voorzichtigheid bij de interpretatie van deze gegevens is geboden. Individuele interpretaties door de leerkracht zijn zeer belangrijk. 

De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs

Aan het eind van leerjaar 7 wordt tijdens het kind-oudergesprek een pré-adviesgegeven. Dit is een eerste indicatie over het vervolgonderwijs.  Tijdens de adviesgesprekken van leerjaar 8 in januari bespreekt de mentor met de ouders het advies voor het voortgezet onderwijs. De gegevens van het leerlingvolgsysteem, ervaringen van voorgaande leerkrachten en de schoolontwikkeling worden gebruikt voor het adviesgesprek. In januari is er een voorlichtingsmarkt voor ouders en kinderen waar alle voortgezet onderwijsscholen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is er in februari nog een open dag op alle voortgezet onderwijs scholen. Tot 1 maart kunnen de kinderen worden opgegeven op de school van hun keuze. De school voor voortgezet onderwijs vraagt hierna aan de mentor een onderwijskundig rapport op te stellen. Dit zijn standaard rapporten. Zo spoedig mogelijk daarna ontvangen de ouders het bericht van de voortgezet onderwijs school of het kind geplaatst is of niet.

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven