Basisschool TOON

Symfoniestraat 210 6544 TN Nijmegen

Schoolfoto van Basisschool TOON

In het kort

Toelichting van de school

De basis van het onderwijs op Het Octaaf is adaptief onderwijs. In een klassikale setting komen we tegemoet aan de basisbehoefte van kinderen; de behoefte aan competentie, relatie en autonomie. Bij deze benadering zitten de kinderen van een zelfde leeftijd weliswaar bij elkaar in de klas maar wordt tegemoet gekomen aan de verschillende ontwikkelbehoeften van kinderen door kinderen in groepjes instructie te geven en te begeleiden. Waar mogelijk klassikale instructie, waar nodig in de kleine groep.

Kinderen zitten op school om iets te leren. Het accent van onze leerinhoud ligt op de basisvaardigheden rekenen, taal, technisch en begrijpend lezen en wereld oriëntatie. Wij verbinden deze leerinhouden met onze vele cultuur educatieve activiteiten, omdat kinderen daardoor het geleerde in een andere context leren zien en gebruiken. Op deze manier worden ook andere talenten van kinderen ontwikkeld.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden staat centraal
  • Rust en structuur
  • Focus op de basisvaardigheden
  • Goede Cito scores

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
246
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven