Basisschool De Kleine Wereld

Newtonstraat 50 6533 KG Nijmegen

 • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Wereld

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Kinderen van Basisschool De Kleine Wereld sluiten hun basisschoolperiode af met de landelijke IEP-eindtoets. De Kleine Wereld baseert het schooladvies Voortgezet Onderwijs op de resultaten van deze gecertificeerde eindtoets, het in acht schooljaren opgebouwde (CITO) leerlingvolgsysteem, de overige methodegebonden toetsen en dagelijkse observaties.

Eind groep 7 wordt een voorlopig advies met betrekking tot het Voortgezet Onderwijs besproken. Dit advies komt tot stand na overleg tussen de leerkracht(en) van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur over de toetsresultaten en de eigen ervaringen met de kinderen.

De Kleine Wereld ontvangt jaarlijks de rapporten van oud-leerlingen tot zij de middelbare school verlaten. Zo kunnen wij de resultaten van de kinderen een paar jaar volgen en onze adviezen verifiëren met de daadwerkelijke uitstroom uit het Voortgezet Onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze leerkrachten zorgen ervoor dat ze hun kinderen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling. We monitoren de ontwikkeling van onze kinderen op de onderdelen technisch en begrijpend lezen, spelling, rekenen. Dit doen we met behulp van de methode-onafhankelijke toetsen van het Cito LOVS, maar we vinden de methodegebonden toetsen en onze eigen observaties zeker zo belangrijk. In groep 1-2 is voor het volgen van de ontwikkeling KIJK in gebruik. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling wordt van groep 1 t/m 8 tevens gebruik gemaakt van KIJK. Halfjaarlijks bespreken we de resultaten van de Cito LOVS toetsen. De IB'ers maken twee keer per jaar een schoolzelfevaluatie die binnen de school en met het bestuur wordt besproken. De leerkracht bekijkt de resultaten en trekt conclusies richting aanpak van de gehele groep en bepaalde individuele kinderen. We werken vanuit een opbrengstgerichte houding. We vergelijken de resultaten op de toetsen met onze doelen en de referentieniveaus. Waar nodig stellen we het lesgeven, het aanbod, de leertijd bij en waar nodig geven we de kinderen extra ondersteuning (o.a. met behulp van onze remedial teacher en leerkrachtassistenten).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies

Voorlopig advies groep 7

Naar aanleiding van het CITO Leerlingvolgsysteem en de bevindingen van de leerkracht wordt eind groep 7 een voorlopig advies gegeven. Dat advies wordt zorgvuldig voorbereid in een commissie waarin de leerkracht, intern begeleider, de leerkracht van groep 8 en de bovenbouwcoordinator of directeur zitting hebben. Het advies wordt gebaseerd op:

 • cito
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • thuissituatie
 • werkhouding
 • resultaten methode gebonden toetsen

Definitief advies groep 8

Alle leerlingen maken in oktober de drempeltoets. Naar aanleiding van de uitkomst van deze toets en bovenstaande criteria wordt er een definitief advies vastgelegd.

In maart of april maakt groep 8 de eindtoets/ IEP-toets. Na ontvangst van de uitslag wordt het eerder vastgestelde definitieve advies alleen bijgesteld wanneer er uit de IEP-eindtoets een hoger advies volgt. Een advies wordt nooit naar beneden bijgesteld. 

Het voortgezet onderwijs 

 • In groep 7 & 8 is er een informatiemoment op school voor ouders en leerlingen over het voortgezet onderwijs. Daarnaast bezoeken leerlingen en ouders open dagen van de scholen in regio Nijmegen. 
 • Groep 8 bezoekt meestal een school voor vmbo. 
 • Daarnaast werkt de leerkracht met groep 8 aan "kiezen in groep 8" om kinderen te begeleiden in hun keuze voor een Voortgezet onderwijs school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie schrijft over Basisschool De Kleine Wereld:

"Basisschool De Kleine Wereld heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs".

Terug naar boven