Basisschool De Kleine Wereld

Newtonstraat 50 6533 KG Nijmegen

 • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Wereld

Het team

Toelichting van de school

"Wij zijn warm, ambitieus, ons bewust van de extra stappen die we willen zetten, flexibel en lekker duidelijk!".

Ons team kent een redelijk evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen, in leeftijdsopbouw en in de verdeling tussen fulltime en parttime leerkrachten. Er zijn zowel start-, basis-, als vakbekwame leerkrachten. Dit maakt het van en met elkaar leren interessant. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is de verwachting dat dit met personeel vanuit de stichting weer is in te vullen. Onze eigen invalpool wordt gezien als een goede startpositie in het onderwijs door de gedegen professionalisering en coaching die ze ontvangen. Bij de inzet van personeel houden we rekening met kwaliteiten en wensen van het personeel, passend bij onze populatie, het grote verhaal (de why ) en de schooldoelen. De directie kent een ondersteunende, uitdagende en coachende stijl van leidinggeven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of buitengewoon verlof wordt (via de invalpool) gezocht naar een invalkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van kinderen. Daartoe bieden we een passend aanbod aan, dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze kinderen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. Onze school biedt een onderwijswijsaanbod dat past bij de wettelijke voorschriften en onze schoolambitie en- weging. In het kader van onze eigen opdracht, het motiveren van sportief en gezond gedrag, bieden we gymlessen aan gegeven door een vakdocent.

Wij werken bij de kernvakken volgens de principes van EDI. We integreren hierbij coöperatieve werkvormen. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze kinderen culturele bagage mee voor het leven nu in De Kleine Wereld en straks in de grote wereld. We voeden onze kinderen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor iedereen in de wereld. Hoe die ander er ook uit ziet of waar die ander ook in gelooft. We voeden onze kinderen op tot mensen die meedoen, samenwerken en meedenken. Die actief betrokken willen zijn bij de school en de buurt. Leerkrachten blijven zichzelf daarin verbeteren d.m.v. scholing, collegiale consultatie, het lezen van vakliteratuur en intervisie n.a.v. beelden die in de groepen gemaakt worden.

Onze methodes zijn actueel en passend bij onze leerlingpopulatie. De keuze voor de methodes is beredeneerd. Didactisch handelen komt op studiedagen aan de orde. Leerkrachten bespreken hun didactisch handelen tijdens intervisies met collega's en tijdens groepsbesprekingen met de intern begeleider. In geval van leerachterstanden kunnen we kiezen voor groepsdoorbrekend leren. Voor de sterkste leerlingen hebben we een Plusgroep. Deze loopt van eind groep 4 t/m eind groep 8.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt thematisch gewerkt, waarbij de inhoud van onderstaande vakgebieden geïntegreerd en spelenderwijs terugkomt in het dagelijks handelen van de leerkrachten:

 • Voorbereidend rekenen
 • Voorbereidend taal
 • Motorische ontwikkeling
 • Zintuiglijke ontwikkeling
 • Creatieve ontwikkeling, waaronder muziekles van een vakdocent)
 • Sociale redzaamheid (SEO)
 • Wereldorientatie
 • Voorbereidend schrijven
 • Buitenspel
 • Bewegingsonderwijs (waarvan 1x per week van een vakdocent) 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons ondersteuningsprofiel geven wij aan welke voorzieningen we hebben getroffen voor de ondersteuning van kinderen die extra ondersteuning behoeven. Dat geeft u inzicht in wat er van onze school verwacht mag worden, gedurende de gehele basisschoolloopbaan van uw kind. De beschrijvingen hebben een algemeen karakter. Dat is onvermijdelijk. Dat betekent dat we het zeer wenselijk vinden en altijd bereid zijn om in goede samenspraak met ouders te onderzoeken of onze school aan de specifieke ondersteuningsbehoefte van hun kind kan voldoen. Daarbij willen we denken in mogelijkheden, maar realiseren we ons ook dat we onze begrenzingen moeten kennen en ook daarnaar moeten handelen. Daarbij tekenen we aan dat wij er niet alleen voor staan als het gaat om de ondersteuning van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.

Binnen het bestuur en binnen onze regio werken we samen met tal van professionals, vanuit het onderwijs, maar ook vanuit samenwerkingspartners als voorschoolse voorzieningen en allerlei vormen van welzijn en hulpverlening. Bovendien heeft het samenwerkingsverband passend onderwijs, en in de regio wat meer specifiek het ondersteuningsplatform, daarbij ook een belangrijke ondersteunende rol. Daarbij zien we onze school dus niet als een “op zichzelf staand eiland”, maar als onderdeel van een samenwerkend netwerk van voorzieningen, er allemaal op gericht om de ontwikkeling van het kind maximaal te ondersteunen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met onze kernpartners Bindkracht10, KION en UNIK vormen we een brede school: Kindcampus Grootstal. Vanuit deze samenwerking werken we aan een uitgebreid ontwikkelingsarrangement, bestaande uit opvang en verschillende activiteiten voor alle kinderen uit de wijk. Hierbij is Bindkracht10 onze partner in opvoedondersteuning, bredeschoolontwikkeling en activiteitenplanning onder en na schooltijd. Met KION werken we samen in het kader van de doorgaande ontwikkeling van peuter naar kleuter en de opvang van kinderen voor en na schooltijd. Alle kernpartners werken samen op de Kindcampus. Hierdoor zijn de lijntjes kort en wordt gemakkelijk overleg gevoerd.

Terug naar boven