Basisschool de Hazesprong

Bisonstraat 3 6531 PT Nijmegen

Schoolfoto van Basisschool de Hazesprong

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op basisschool de Hazesprong scoren onze leerlingen naar verwachting. We volgen onze leerlingen middels een leerlingvolgsysteem gedurende al hun schooljaren. De opbrengsten bij de centrale eindtoets zijn volgens deze prognose.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingvolgsysteem groep 1-2

Om de leerlingen te volgen in hun ontwikkeling maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. In groep 1-2 wordt gebruik gemaakt van het Digikeuzebord. We beginnen daarmee als een kind een maand op school is. Dan stelt de leerkracht de beginsituatie vast. Na die eerste keer vullen de leerkrachten de lijsten enkele keren per jaar in. Daarbij gaat het om het functioneren van het kind tijdens de alledaagse onderwijsactiviteiten zoals de kringactiviteiten, spelen, werken, gedrag, taal, rekenen, het waarnemen, luisteren, bewegen en de redzaamheid. Het scoren gaat digitaal. Voor het rekenen en de taal volgen we de leerinhouden van de kerndoelen. Daarmee voldoen we aan de eisen van de inspectie. Hierdoor hoeven we Cito-taal en Cito-rekenen niet meer af te nemen. Tevens kunnen we met dit observatiesysteem analyses uitvoeren.

Leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 worden de leerlingen gevolgd door middel van methode gebonden toetsen en het CITO- LOVS, maar ook door observaties. Voor (aanvankelijk en technisch) lezen, rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, Engels en wereldoriëntatie maken we gebruik van de methode-toetsen. Deze worden zowel voor als na een lessencyclus afgenomen. Van het CITO- LOVS worden de volgende toetsen afgenomen: spelling, DMT (technisch lezen), begrijpend lezen en rekenen-wiskunde. Deze toetsen worden één of twee keer per jaar afgenomen, afhankelijk van de groep en de toets. De afnamemomenten worden jaarlijks vastgelegd in de toets kalender. Onze school maakt gebruik van de richtlijnen uit het “Protocol Leesproblemen en Dyslexie” en uit het “Protocol Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie” om respectievelijk de lees- en spellingvaardigheden en de rekenvaardigheden van de leerlingen zo goed mogelijk te volgen. Daarnaast zijn voor ons de observaties door de leerkrachten heel belangrijk.

Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid

We volgen het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid (DHH). Dit omvat de modules quickscan, signalering, diagnose, leerlingbegeleiding en evaluatie. Pas na een diagnostiek wordt bepaald of een leerling passend onderwijs aanbod krijgt door middel van een leerlijn 1 of 2. Dit zal altijd in overleg met ouders, leerkracht en de intern begeleider gaan.

Kindbegrip van Parnassys

Naast de cognitieve ontwikkeling volgen wij uiteraard ook de sociaal- emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen wij onder andere met behulp van Kindbegrip. Dit is een vragenlijst die informatie geeft over hoe een leerling de school ervaart. Kindbegrip meet de.  sociaal-emotionele ontwikkeling, het welbevinden en de sociale veiligheid. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatie in het hoofdstuk Veiligheid. In schooljaar 2023-2024 nemen wij voor het eerst deze vragenlijst af. 

Ouder-kindgesprekken

Tot slot zijn voor ons de ontwikkelgesprekken van grote waarde in het volgen van onze leerlingen. Twee keer per jaar voeren de leerkrachten deze gesprekken, met ouders en (vanaf groep 3) met de leerling samen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school schenken wij structureel aandacht aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. Zoals verwoord in onze visie, bieden we kinderen een omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn, zichzelf ontplooien en een positief zelfbeeld ontwikkelen. De kernwaarden van onze school (respect, veiligheid, groei en plezier) vormen ook het pedagogisch fundament van De Hazesprong. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Groei en Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven