Basisschool de Hazesprong

Bisonstraat 3 6531 PT Nijmegen

Schoolfoto van Basisschool de Hazesprong

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werken we met diverse vakleerkrachten. Voor schooljaar 2023-2024 werken we met een vakleerkracht dans, drama, muziek, bewegingsonderwijs, techniek en creatief. Voor de voltijd hoogbegaafde leerlingen is er een extra aanbod te weten schaken, filosofie, creatieve wiskunde en creatief schijven.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging van een leerkracht, wordt gebruik gemaakt van invalleerkrachten binnen de vervangingspool van Stichting St Josephscholen. De interne afspraak is dat in geval van plotselinge vervanging, de gegevens om een groep over te nemen duidelijk beschikbaar zijn. Bovendien is altijd de leerkracht van een parallelgroep beschikbaar om de vervanger te begeleiden.

De volgende maatregelen worden getroffen wanneer bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht vervanging noodzakelijk is:

  1. Via de vervangingspool wordt een invalleerkracht gezocht.
  2. Er wordt naar een interne oplossing gezocht. Deze wordt in volgorde doorlopen: a) Op school is een lijst met (parttime) leerkrachten die op sommige dagen kunnen vervangen. Indien mogelijk gaan deze leerkrachten voor de klas. b) Waar mogelijk zetten we stagiaires onder verantwoordelijkheid van de directie in om les te geven aan (een deel) van de klas. c) De kinderen worden verdeeld over andere klassen. Dit doen we alleen als de afwezigheidsmelding 's morgens vroeg pas bekend is. We vragen ouders die hun kind komen brengen of zij de mogelijkheid hebben om hun zoon of dochter thuis op te vangen. De leerkrachten hebben voor de leerlingen die verdeeld worden een pakket met werk klaarliggen.
  3. Indien er geen schoolinterne oplossing mogelijk is, blijven de leerlingen thuis. Dit doen we alleen als we dit de dag van tevoren aan ouders kenbaar kunnen maken. U krijgt dan een melding via een spoedbericht. Een groep blijft nooit langer dan een dag achter elkaar thuis. Mocht een leerkracht meerdere dagen achter elkaar niet vervangen kunnen worden dan neemt na een dag thuis blijven de leerkracht van een andere klas deze groep over en blijft een ander groep thuis.

Bij calamiteiten kan de directie afwijken van dit protocol en achteraf verantwoording afleggen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de reguliere afdeling van basisschool De Hazesprong zijn de leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 gegroepeerd in jaargroepen. Er is sprake van 2 of 3 gelijke groepen per leerjaar, zodat onderlinge uitwisseling en samenwerking goed mogelijk is. De groepen 1-2 zijn heterogeen samengesteld (4, 5 en 6-jarigen samen in één groep), we hebben 5 kleutergroepen. De samenstelling van de groep zal tijdens de schoolloopbaan twee keer worden aangepast, te weten bij de overgang van groep 2 naar groep 3 en van groep 5 naar groep 6. 

Op de Verdieping wordt fulltime hoogbegaafdheid onderwijs gegeven. Het is een regionale voorziening, ondergebracht binnen de Hazesprong. De afdeling valt nadrukkelijk onder de paraplu van de Hazesprong, met dezelfde visie en missie. Er is veel samenwerking met de reguliere groepen. Er is een groep 5-6 en een groep 7-8 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De benodigde onderwijstijd per vakgebied wordt afgestemd op de groep. Wat heeft de groep nodig om zich de voorgenomen doelen eigen te maken.

Voor het bewegingsonderwijs plannen we voor de groepen 3 t/m 8 2 x 45 minuten les of 1 x 90 minuten

De groepen 1/2 spelen een uur per dag buiten en tenminste 1 maal per week in de speelzaal.

Alle groepen krijgen gedurende het schooljaar les van vakdocenten. Voor dit schooljaar bieden we lessen dans, drama, techniek, muziek en creatieve vorming.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In onze missie en visie hebben wij het al verwoord: De Hazesprong geeft vorm aan het onderwijs en persoonlijke ontwikkeling van kinderen tussen de vier en twaalf jaar. Dat doen we in samenwerking met hun ouders. We bieden kinderen een omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn, zichzelf ontplooien en een positief zelfbeeld ontwikkelen. 

Op de Hazesprong zitten kinderen die een relatief hoog didactisch niveau aankunnen. Ook is de zogenaamde spreiding laag: de meeste kinderen kunnen hetzelfde niveau aan.

Voor (hoog)begaafde kinderen hebben wij een aanvullend aanbod (leerlijn 1 en 2). Dat aanbod bestaat uit compacten, verbreden en verdiepen. De kwaliteitscoördinator en leerkracht bepalen a.d.h.v. signaleringsinstrumenten of een leerling in leerlijn 1 of 2 wordt geplaatst. De leerkracht informeert ouders hierover. Bij leerlijn 1 werken de kinderen in de groep, bij leerlijn 2 werken de kinderen soms ook buiten groep onder begeleiding van een vakdocent.

Specifieke begeleiding en opvang voor hoogbegaafde kinderen wordt geboden op de voltijd HB afdeling, de Verdieping, van de Hazesprong. Deze afdeling heeft een regionale functie.

Tevens heeft De Hazesprong expertise opgebouwd voor wat betreft preventieve en (licht)curatieve interventies bij kinderen die een specifieke aanpak nodig hebben bij technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen· Ook heeft de school mogelijkheden om kinderen te begeleiden met ondersteuningsbehoeften op fysiek, medisch of sociaal-emotioneel vlak. Er wordt per kind bekeken in hoeverre de school tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van dit kind in deze specifieke situatie. Hieronder staan de verschillende ondersteuningsniveaus beschreven.

Ondersteuningsniveaus

De ondersteuning aan de leerlingen is onderverdeeld in vijf niveaus, de zogeheten zorgniveaus. De school kan met het in kaart brengen van de diverse zorgniveaus zicht krijgen op de zorgbehoefte van alle leerlingen op school en in een groep.  

Ondersteuningsniveau 1  

Dit betreft alle leerlingen. Het onderwijs binnen de groep wordt verzorgd door de groepsleerkracht en daarin is aandacht voor verschillende onderwijsbehoeften. De aanpak in de groep wordt beschreven in het groepsplan.

Ondersteuningsniveau 2

Indien de ondersteuning op zorgniveau 1 niet voldoende is, wordt deze leerling in niveau 2 geplaatst. De leerkracht biedt extra ondersteuning aan die leerlingen die dat nodig blijken te hebben. De extra ondersteuning wordt omschreven in het groepsplan. De leerkracht informeert ouders over de specifieke aanpak van hun kind.

Ondersteuningsniveau 3

Indien de ondersteuning op zorgniveau 2 niet voldoende is, wordt de leerling in niveau 3 geplaatst. De KC'er wordt betrokken door de leerkracht voor verdere analyse en coaching en ondersteuning van de leerkracht. Indien nodig wordt externe deskundigheid ingeschakeld, zoals onderwijsondersteuning vanuit het ondersteuningsplatform, Sterker Sociaal Werk of de orthopedagoog van de Stichting St. Josephscholen. De aanpak wordt vastgelegd in het groepsplan of individueel handelingsplan. De leerkracht informeert, eventueel samen met de KC'er, de ouders. Indien er externe partijen worden ingeschakeld, wordt altijd vooraf toestemming aan ouders gevraagd. 

Ondersteuningsniveau 4

De school is handelingsverlegen en er wordt, in overleg met ouders, externe hulp van een specialist ingeroepen. Het is ook mogelijk dat er een psychodiagnostisch onderzoek aangevraagd wordt. De leerling wordt besproken in het brede schoolondersteuningsteam (BSOT). Bij deze bespreking worden de ouders altijd uitgenodigd. Op basis van adviezen uit observaties en onderzoek wordt een (individueel)handelingsplan/ aanpak opgesteld en uitgevoerd.

Ondersteuningsniveau 5

Wanneer de geboden hulp ontoereikend is, komt vanuit het BSOT het advies de leerling te verwijzen naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Deze verwijzing wordt via het BSOT aangevraagd bij de Commissie van Toestemming (CvT).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op het gebied van didactiek willen we extra expertise ontwikkelen, zodat we kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op met name de kernvakken (rekenen, taal, lezen) beter kunnen bedienen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Uiteraard zorgen wij voor een goede start van uw kind op onze school. Wij geven hier concreet invulling aan door een startgesprek met ouders van alle nieuwe leerlingen vlak voor uw kind begint in groep 1 en een overdracht vanuit de voorschoolse voorziening aan onze school. De vragenlijst 'Alle kinderen in Beeld', die wordt ingevuld door ouders en, indien van toepassing, de voorschoolse voorziening, is daarbij voor ons het startpunt.

Terug naar boven