St Nicolaasschool

Antoinette v Pinxterenln 4 6532 CW Nijmegen

Schoolfoto van St Nicolaasschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De door de school gehanteerde methoden voor rekenen, lezen en begrijpend lezen bieden de mogelijkheid om de kinderen te volgen dmv toetsen om te kijken of zij de aangeboden leerstof begrijpen en kunnen toepassen. Regelmatig worden dictees afgenomen om te zien of kinderen de spellingregels kunnen toepassen.

In januari/ februari worden de midden toetsen van cito afgenomen. In juni worden de eindtoetsen voor een aantal leerstof onderdelen afgenomen.

De scores van de opbrengsten worden opgenomen in het leerling rapport van de voortgangsrapportage en meegenomen in de bespreking van ouders en kinderen van midden- en bovenbouw.

De schoolopbrengsten worden geanalyseerd en verwerkt in een school zelfevaluatie. Op grond hiervan kunnen maatregelen worden genomen als het vergroten van de onderwijstijd voor een bepaald leerstofonderdeel, een verandering van het leerstofaanbod en dergelijke.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies voortgezet onderwijs

Het team van de bovenbouw bespreekt regelmatig de vorderingen van de kinderen en welke schoolvorm bij het kind past. In juni wordt er aan de 7e-jaars een preadvies gegeven. In februari ontvangen 8ste-jaars kinderen hun voorlopige het advies. In de meeste gevallen wordt in groep 8, kort voor de open dagen van de scholen, het voorlopige advies omgezet in een definitief advies. In enkele gevallen wordt het advies (naar boven) bijgesteld op basis van de uitslag van de doorstroomtoets. Na het definitie­ve advies kunt u uw kind inschrijven op de school die past bij het profiel van uw kind.    

Advies en overdracht

De stamgroepleerkracht vult voor ieder kind een onderwijskundig rapport in en spreekt dat uitgebreid door met de nieuwe school, zodat er een goede overdracht is. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Jenaplanscholen streven ernaar kinderen zo op te voeden dat ze niet onverschillig staan tegenover problemen van andere mensen. Sterker nog, ze moeten zich er juist bij betrokken voelen en proberen een constructieve bijdrage te leveren aan de oplossing van die problemen, waarbij ze gebruikmaken van hun eigen capaciteiten. Dat betekent uitgaan van een gelijkwaardigheid van mensen. Er is dan ook geen waardeverschil tussen kinderen onderling, noch tussen stamgroepleerkracht en kinderen.

Om te kunnen komen tot betrokkenheid en gelijkwaardigheid is het belangrijk dat de kinderen leren inzien dat praten met elkaar, luisteren naar elkaar, kortom met elkaar in gesprek treden belangrijk is. In dat gesprek moeten zowel de stamgroepleerkracht als de kinderen leren hun eigen ideeën en handelen ter discussie te stellen. Een Jenaplanschool is beslist geen antiautoritaire school. Jenaplan wil kinderen leren dat vrijheid alles te maken heeft met begrippen als verantwoordelijkheid, solidariteit en gemeenschappelijkheid, kinderen laten inzien dat je eigen streven naar vrijheid beperkende gevolgen kan hebben voor anderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samenwerken-samenleven
  • uitgaan van verschillen
  • de kracht van de stamgroep

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven