SO Talita Koemi

Burgemeester Daleslaan 1 6532 CL Nijmegen

  • De hoofdingang is ook de toegang voor vso leerlingen.
  • De centrale hal geeft toegang tot de so gang.
  • Schoolfoto van SO Talita Koemi
  • Schoolfoto van SO Talita Koemi
  • Aan deze gang grenzen alle so klassen. Elk klaslokaal heeft een eigen bijlokaal en (gedeelde) toiletgroep.

In het kort

Toelichting van de school

Talita Koemi is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor (zeer) moeilijk lerende leerlingen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De afdeling voor speciaal onderwijs (so) wordt bezocht door leerlingen van 4 t/m 12 jaar. De afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) biedt onderwijs aan leerlingen van 12 t/m 18 jaar. De leerlingen zijn woonachtig in Nijmegen en omliggende gemeenten.  

so Talita Koemi telt ruim 120 leerlingen.

Talita Koemi is een brede school. Een plek waar onderwijs, opvang en begeleiding elkaar versterken. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Respect
  • Autonomie
  • Waardering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Iedere leerling is ingedeeld binnen één van de 4 leerroutes. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy

De school heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Dit is met ingang van 25 mei 2018 wettelijk geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De uitwerking van de wet is vastgelegd in het beleid van de scholen van Punt Speciaal. Wanneer ouders hun kind aanmelden bij de school wordt een toestemmingsformulier ingevuld waarin wordt aangegeven welke informatie van het kind openbaar mag zijn. Dit formulier geldt voor de gehele schoolperiode. Meer informatie is te vinden op onze website.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Talita Koemi werkt met veel ketenpartners samen. De samenwerking met Driestroom (Zorg Binnen Onderwijs en therapieën) is daarbij het meest intensief. Zorg Binnen Onderwijs is zorg dat kan bestaan uit persoonlijke verzorging of individuele begeleiding. Sommige leerlingen van Talita Koemi hebben zorg nodig gedurende de schooldag om onderwijs te kunnen volgen. De zorg op Talita Koemi wordt geregeld met medewerkers van zorgbedrijf Driestroom. Vaste zorgmedewerkers zorgen voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goed en evenwichtig dagprogramma voor elke groep. 


Terug naar boven