CBS De Earste Trimen

H. Pollemastraat 2 8771 RT Nijland

  • Schoolfoto van CBS De Earste Trimen
  • Schoolfoto van CBS De Earste Trimen

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Earste Trimen is een school, waar kinderen zich thuis en veilig voelen. Dit is een voorwaarde voor een goede leeromgeving, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen. Het is een school waar ouders en verzorgers welkom zijn, omdat we hen nodig hebben om met ons te werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Samen één doel: de kinderen opvoeden en leiden naar "groot" worden, naar volwassen worden. Naast het praten “over” kinderen hechten we grote waarde in het praten ”met” kinderen. We voeren dan ook één op één gesprekken met de kinderen en werken met een leerlingenpanel.

Het motto wat hierbij aansluit is: “Vertrouwen in de kracht van het kind” CBS De Earste Trimen is één van de 15 basisscholen van Stichting Palludara en de enige basisschool in Nijland.
Het dorp Nijland ligt op korte afstand van Sneek en Bolsward. Zoekt u een goede school in een prettige woonomgeving, dan bent u van harte welkom!

De Earste Trimen valt onder de onderwijskoepel ‘Pallludara’. Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waar, vanuit een christelijke levensvisie, de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal staan. Wij geloven in kinderen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Eigenaarschap
  • Respect
  • Welbevinden
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
73
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven