kindcentrum De Koningslinde

Larixlaan 86 3862 EV Nijkerk

  • Schoolfoto van kindcentrum De Koningslinde
  • Schoolfoto van kindcentrum De Koningslinde

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar nemen we methodeonafhankelijke toetsen af. Dit doen we in januari en in juni. Op basis van deze resultaten evalueren we ons eigen onderwijs aan individuele leerlingen, maar ook aan groepen leerlingen. De intern begeleider(s) voeren leerling-/groepsbespreking met de leerkrachten naar aanleiding van deze opbrengsten. Het managementteam+internbegeleiders bespreken de groeps- / schoolresultaten. Uit deze besprekingen komen onderdelen van de opbrengsten naar voren waar met het team verder over wordt gesproken en eventuele acties en/of interventies worden vastgesteld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In april 2015 is de inspectie bij ons langs geweest en hebben we meegedaan aan een pilot van het vernieuwde toezicht.

We zijn blij met ons basisarrangement. Trots op ons pedagogisch klimaat, maar flink aan de slag gegaan met het consequenter volgen van de ontwikkeling van onze kinderen. We doen veel, maar kunnen zaken nog beter borgen. De inspectie heeft ons een spiegel voorgehouden waarmee we verder kunnen.

Terug naar boven