Christelijke Basisschool De Open Kring

Dennenlaan 31 3862 HN Nijkerk

 • Met ouders, kinderen en leerkrachten bowen wij vanuit onze gedeelde christelijke identiteit aan goed onderwijs.
 • Het vernieuwde schoolgebouw hebben we feestelijk geopend.
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Open Kring

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van De Open Kring.

Wij zijn een kleinschalige christelijke basisschool waar Gods liefde uitgedragen wordt en bijbelgetrouw onderwijs voorop staat. Op onze school vind je kinderen en leerkrachten die aangesloten zijn bij verschillende kerken (van oorsprong heeft onze school de gereformeerde identiteit).  

Op onze school kennen kinderen elkaar allemaal en willen we ze echt thuis laten voelen. Het welbevinden van kinderen is voor ons een grote drive. Daarnaast zetten we ons continue in om het onderwijs te blijven ontwikkelen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.  

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden? Wij staan u graag te woord en wees welkom voor een rondleiding of oriënterend gesprek op onze school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veilig
 • Samen
 • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
86
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met de ingang van het continurooster (2019-2020), organiseert de school zelf de overblijf. Wegens de pauze van leerkrachten schakelen wij een enkele ouder in om tijdens de overblijf te helpen. Deze ouders krijgen (indien gewenst) een vrijwilligersvergoeding. De medezeggenschapsraad heeft de bekostiging hiervan opgenomen in de ouderbijdrage.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze schoolklimaat

De Open Kring heeft een goed pedagogisch klimaat, onze leerlingen en ouders waarderen dit jaarlijks als een sterke kwaliteit. Onze open sfeer wordt gekenmerkt door betrokkenheid (onderling en onze omgeving), eerlijkheid, en een positieve grondhouding. Wij streven ernaar dat de kinderen hun klas- en schoolomgeving als veilig ervaren. Dit wordt ook als voorwaarde gezien om tot goede leerprestaties te komen.

Kenmerkend voor onze school is:

 • Het aandacht hebben voor en rekening houden met elkaar;
 • De belangstelling van de leerkrachten voor het individuele kind;
 • Het respect voor elkaar en de omgeving;
 • De aanwezigheid van saamhorigheidsgevoel en onderlinge verbondenheid;
 • Het hanteren van duidelijk omgangsregels;
 • Het bewust gericht zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Het ontwikkelen en het praktisch functioneren van het pedago­gisch klimaat op onze school komt tot uiting in onze identiteit en de persoonlijke levensovertuiging van de leerkrachten.

Ons schoolklimaat en onze omgeving
Door onze kleinschaligheid en modern onderwijs, willen wij een school van betekenis zijn voor ouders die vanuit hun christelijke identiteit een passende school zoeken. Dit willen wij zijn voor ouders uit de buurt én voor ouders in heel Nijkerk.  
Wij voelen ons maatschappelijk verbonden met onze buurt en willen ook voor buurtbewoners iets kunnen betekenen. Dit kan zijn door onze betrokkenheid bij thema’s als duurzaamheid en sociaal welzijn. Zo organiseren wij jaarlijks een diner voor de oudere buurtbewoners en doen wij mee aan opruimacties.

Speciale onderwijsbehoefte
Voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte willen wij een Open Kring zijn, voor zover de mogelijkheden van onze school passend is voor deze kinderen. Een van de voorwaarden is dat er hulp geboden kan worden die voor deze leerlingen essentieel is in hun welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Op het moment dat het welzijn van de leerlingen niet gegarandeerd kan worden, gaan wij samen met de ouders op zoek naar een passende school.

Ons schoolklimaat en onze ouders
Voor ons is elk kind én elke medewerker waardevol. Wij streven ernaar dat onze leerlingen door elke leerkracht gekend wordt, in het bijzonder natuurlijk door de eigen leerkracht. Waar wij deskundig zijn in de onderwijsbehoefte en het didactisch aanbod, zien wij onze ouders als belangrijke deskundige partner in het welbevinden van het kind. Samen zoeken wij het beste voor de ontwikkeling van het kind, binnen de kaders van onze mogelijkheden.

Samen met leerlingen, ouders en schoolteam willen wij het beste onderwijs realiseren met het welzijn van de kinderen voorop!

Terug naar boven