Basisschool de Jasker

Van der Brugghenstrjitte 9 9245 HM Nij Beets

  • Schoolfoto van Basisschool de Jasker
  • De drie talen die een grote centrale plek hebben binnen onze school
  • Schoolfoto van Basisschool de Jasker

Het team

Toelichting van de school

We werken op OBS De Jasker in verschillende combinatiegroepen:

Het schoolteam bestaat uit zes personeelsleden waarvan één intern begeleider, één onderwijsondersteunend personeelslid en één directeur.

We streven erna om zo veel mogelijk dezelfde leerkrachten voor één groep te laten werken. Het streven is dat ook maximaal twee leerkrachten per groep.

Om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen hebben we deskundig en gedreven leerkrachten nodig. Binnen Comprix werken we met het bekwaamheidskompas. Met dit kompas werken we aan de professionalisering van de leerkrachten zodat we goed in beeld hebben van wat de kwaliteiten zijn van de school en waar nog extra ondersteuning nodig is.  

De vakken HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs en GVO (Godsdienstig Vormingsonderwijs) worden gegeven door vakdocenten in de groepen 6 t/m 8. Deze vakdocenten stimuleren de leerlingen om een eigen levensbeschouwelijke houding te ontwikkelen en dragen bij aan begrip, waardering en respect voor anderen. De lessen worden op donderdagochtend van 11:00 t/m 11:45 uur gegeven door meester Jochem Huisman (HVO) en door juf Betty Posthumus (GVO). 

De Jasker is een drietalige school. Op maandagmiddag is onze native speaker (juf Monique Noordhof) aanwezig. Zij verzorgd samen met de leerkrachten in alle groepen de Engelse lessen.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega ziek is of buitengewoon verlof heeft, wordt bij vervanging eerst altijd naar een interne oplossing gezocht. Als die niet lukt, kunnen we een beroep doen op invalleerkrachten. Kinderen naar huis sturen is de allerlaatste oplossing.

Scholing van het personeel kan zowel onder als naschooltijd plaatsvinden. Als een leerkracht onder schooltijd een cursus volgt, dan wordt de vervanging op dezelfde wijze geregeld als bij ziekte. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderbouw leert, meestal aan de hand van een thema, lerend. Omdat het hier gaat om totaalonderwijs, maken wij geen splitsing. Alles is taal, alles is rekenen, alles is bewegen. De doorgaande leerlijnen van de verschillende ontwikkelingsgebieden worden de de leerkracht geobserveerd en bijgehouden (DORR). Zij begeleidt de kinderen bij de volgende stap (naaste ontwikkeling).

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder de Nederlandse taal verstaan wij ook lezen, spelling

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Er is op school een intern begeleider die de teamleden begeleid bij de leerlingenzorg. Deze zorg is cyclisch. Zij geeft ook specifieke ondersteuning en voert de contacten met externen in het kader van Passend Onderwijs.

Daarnaast heeft de school een taalcoördinator die de taalactiviteiten coördineert. Zeker met betrekking tot de meertaligheid is dit een belangrijke taak.

In onze school komt het Primo College wekelijks samen. Hoogbegaafde kinderen uit midden-en bovenbouw van alle Primo scholen komen dan bijeen in de Plusklas o.l.v. een hoogbegaafden specialist

In de onderbouw is zorg en aandacht voor VVE. In een samenwerkingsverband met de buurtschool en de peuteropvang is dit een goed werkend "Piramide"project.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven