Basisschool de Verbinding

Petersburg 56 1393 PT Nigtevecht

  • Leren door te doen en door lessen te laten verzorgen door mensen uit het werkveld.
Hier krijgen we verkeersles van ANWB streetwise
  • De groene omgeving van onze school en de inrichting van het schoolplein lenen zich er uitstekend voor om buiten te leren.
  • Elk jaar nemen de kinderen van groep 8 afscheid met een musicalavond. Alle kinderen van de school treden dan op.
  • Jaarlijks geven we een fullcolour kalender uit waarin alle activiteiten van het komende schooljaar te vinden zijn.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten op de eindtoets zijn boven het landelijk gemiddelde en liggen ook aan de bovengrens van wat er verwacht mag worden gezien de populatie kinderen bij ons op school. We zijn trots op onze resultaten die keer op keer laten zien dat er goed onderwijs gegeven wordt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We gaan zorgvuldig om met het plaatsingsadvies voor onze kinderen.

Een kind wordt  zijn hele schoolloopbaan door ons gevolgd. Het advies is gebaseerd op een totaalbeeld van het kind, daarbij vindt nauw overleg tussen ouders, kind en de leerkracht plaats.

Een onderdeel van dit totaalbeeld is het Cito leerlingvolgsysteem, maar zeker zo belangrijk zijn gedragskenmerken van het kind, zijn werkhouding en hoe er omgegaan wordt met (huis)werk.

Onze kinderen stromen vrijwel altijd naar het juiste niveau uit.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

We werken hard aan de kwaliteit van ons onderwijs. Naast dat we het belangrijk vinden dat ieder kind met plezier naar school gaat, vinden we het ook belangrijk dat de resultaten goed zijn. De kwaliteit van het onderwijs wordt door ons zelf maar ook door de inspectie regelmatig gemeten. De inspectie geeft aan dat de kwaliteit van ons onderwijs goed is. 

Meer over de kwaliteit van ons onderwijs leest u in het inspectierapport!

Terug naar boven