OBS de Tweemaster

Petersburg 52 1393 PT Nigtevecht

Schoolfoto van OBS de Tweemaster

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ons doel is om het onderwijs af te stemmen op de individuele leerlingen en daarbij de ontwikkeling van elk kind te waarborgen. Dat gebeurt door de kinderen regelmatig te observeren of via het afnemen van toetsen.Kinderen die op een bepaald gebied uitvallen, worden zo vroegtijdig ontdekt, zodat extra hulp geboden kan worden. Om bij dit alles een objectieve norm te krijgen, maken we – naast de methode- gebonden toetsen - tevens gebruik van toetsen die zijn ontwikkeld door het CITO. Deze organisatie ontwikkelt regelmatig nieuwe toetsen en past reeds bestaande toetsen aan. Het CITO heeft een uitgebreid pakket toetsen op allerlei vakgebieden, zoals: rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen, woordenschat, studievaardigheden, rekenen voor kleuters en taal voor kleuters en de eindtoets voor groep 8.

Het leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is eigenlijk wat het woord al zegt: het is een systeem waarmee een leerling op verschillende onderdelen van het onderwijs gevolgd kan worden. Er wordt bij ons op school systematisch en doelgericht mee gewerkt. Een leerlingvolgsysteem helpt de leerkrachten bij het volgen van de leerlingen. Met behulp van het leerlingvolgsysteem kan per leerling zichtbaar gemaakt worden of er vorderingen zijn en hoe die verlopen. Bovendien geeft het een overzicht van het niveau van een groep als geheel. Als we alle groepsoverzichten naast elkaar leggen, krijgen we bovendien een beeld van de hele school. Zo beschikken we over informatie om te werken aan de kwaliteit van het onderwijs en kunnen deze blijven bewaken en waarborgen. Ouders hebben overigens altijd recht op inzage in alle gegevens van hun kind(eren).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven