Basisschool De Knotwilg

Waterlinie 2 2965 CC Nieuwpoort

  • Onze school is te vinden in gebouw ' De Veste'.
  • Een deel van ons schoolplein en de achterkant van onze school
  • Het gebouw heet De Veste

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op 'De Knotwilg'!

Onze openbare basisschool moet een plek zijn waar kinderen zich veilig voelen, waardoor zij prettig kunnen spelen en leren. Wij willen zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Vanuit die gedachte is ook het team constant in ontwikkeling. Hoe we dat doen beschrijven we deels in deze gids maar maakt u gerust een afspraak, dan vertellen wij meer over onze visie op onderwijs en laten we gelijk onze mooie school zien! We maken gebruik van een continurooster (dagelijks naar school van 8.30 tot 14.15 uur). De midden- en bovenbouw units werken veel samen op een fijn leerplein of in de aangrenzende lokalen. Er zijn daar diverse instructie- en werkplekken waar de leerlingen een keuze uit kunnen maken, samenwerk-ruimtes tot stilte-werkplekken. Uitdagende en fijne ruimtes waar onze leerlingen kunnen leren, samenwerken en ontdekken. 'Met elkaar, voor elkaar' is niet voor niets ons motto! 

Bestuursgegevens

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5) bestuurt het openbaar basisonderwijs (en een algemeen bijzondere school) in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe.

De scholen van O2A5 zijn georganiseerd in clusters onder leiding van clusterdirecteuren.

Adresgegevens:

Stichting O2A5

Dam 1

4241 BL Arkel

telefoon: 0183- 566690

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteitsgericht
  • Betrokken
  • Ontwikkelgericht
  • Communicatief
  • Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door het jaar heen ontvangen we nieuwe leerlingen, dit zijn voornamelijk kinderen die 4 worden en bij ons instromen in de kleutergroep. Door de komst van de nieuwbouwwijk vlak bij de school, stromen er ook kinderen in in de andere groepen. Wij gaan altijd eerst in gesprek met ouder(s) en de school waar de kinderen eerder op gezeten hebben, om te onderzoeken of wij kunnen bieden wat een kind nodig heeft. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het is voor ons belangrijk om de ouders bij de school en de ontwikkeling van hun kind te betrekken. Buiten het voeren van driehoeksgesprekken   (leerling/ouder/leerkracht) vinden we het fijn als ouders in de school kunnen zien wat de leerlingen doen. Hiervoor plannen we momenten in in onze jaarplanner.

Om kinderen en ouders aan het einde van een schooljaar vast een beeld te geven van de nieuwe klas en nieuwe leerkracht(-en) is er aan het einde van het schooljaar een wisselmoment ingepland. Kinderen gaan dan naar de unit waar zij het schooljaar daarop les krijgen. Waar mogelijk zijn alle (nieuwe) leerkrachten op dat moment ook aanwezig. Na schooltijd kunt u als ouder binnenlopen en kennismaken!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Regels voor schorsing en verwijdering

In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

  • Schorsing
  • Verwijdering

Bij het nemen van een van deze maatregelen wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een exemplaar van dit protocol verstrekt.

Schorsing

De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld.

Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte.

Verwijdering

Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen.

Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken.

Het “Protocol voor schorsing en verwijdering" is te vinden op de website van o2a5 (www.o2a5.nl).

Terug naar boven