Basisschool De Knotwilg

Waterlinie 2 2965 CC Nieuwpoort

  • Onze school is te vinden in gebouw ' De Veste'.
  • Een deel van ons schoolplein en de achterkant van onze school
  • Het gebouw heet De Veste

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op 'De Knotwilg'!

Onze openbare basisschool moet een plek zijn waar kinderen zich veilig voelen, waardoor zij prettig kunnen spelen en leren. Wij willen zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Vanuit die gedachte is ook het team constant in ontwikkeling. Hoe we dat doen beschrijven we deels in deze gids maar maakt u gerust een afspraak, dan vertellen wij meer over onze visie op onderwijs en laten we gelijk onze mooie school zien! We maken gebruik van een continurooster (dagelijks naar school van 8.30 tot 14.15 uur). De midden- en bovenbouw units werken veel samen op een fijn leerplein of in de aangrenzende lokalen. Er zijn daar diverse instructie- en werkplekken waar de leerlingen een keuze uit kunnen maken, van bewegend leren, samenwerk-ruimtes tot stilte-werkplekken. Uitdagende en fijne ruimtes waar onze leerlingen kunnen leren, samenwerken en ontdekken.'Met elkaar, voor elkaar' is niet voor niets ons motto! 

Bestuursgegevens

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5) bestuurt het openbaar basisonderwijs (en een algemeen bijzondere school) in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe.

De scholen van O2A5 zijn georganiseerd in clusters onder leiding van clusterdirecteuren.

Adresgegevens:

Stichting O2A5

Dam 1

4241 BL Arkel

telefoon: 0183- 566690

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteitsgericht
  • Betrokken
  • Ontwikkelend
  • Communicatief
  • Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen die tussentijds onze school hebben verlaten, zijn bijna allemaal verhuisd.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
76
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het is voor ons belangrijk om de ouders bij de school en de ontwikkeling van hun kind te betrekken. Buiten het voeren van driehoeksgesprekken   (leerling/ouder/leerkracht) vinden we het fijn als ouders in de school kunnen zien wat de leerlingen doen. Daarom hebben we vanaf schooljaar 21/22 inloopmomenten in alle units!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Regels voor schorsing en verwijdering

In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen de volgende maatregelen worden genomen: 

• Schorsing 

• Verwijdering

Bij het nemen van een van deze maatregelen wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een exemplaar van dit protocol verstrekt. Schorsing:

De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld. Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte.VerwijderingOok in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen.

Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken. Het “Protocol voor schorsing en verwijdering" is op te vinden op de website van o2a5 (www.o2a5.nl).Nota bene: Verwijder op deze plek in het huidige menu de teksten over Privacy en Basispoort

Terug naar boven