Openbare Basisschool Letterwies

Meidoornstraat 20 9944 AR Nieuwolda

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Letterwies
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Letterwies
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Letterwies

In het kort

Toelichting van de school

Letterwies is een openbare school en wij staan volledig achter de doelstellingen van het openbaar onderwijs. Bij ons wordt een ieder, ongeacht afkomst of levensbeschouwing, in zijn waarde gelaten. Er bestaat  tolerantie ten opzichte van andere meningen en wordt een ieder met respect tegemoet getreden. Onze belangrijkste opdracht is de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst. Onze school wil een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we vanuit onze visie op kinderen en onderwijs voortdurend aan het leren zijn van en met elkaar en ons onderwijs voortdurend aanpassen. Omgekeerd betekent het eveneens dat onze visie  op kinderen en onderwijs niet voor de eeuwigheid vastligt. Ook die verandert van tijd tot tijd en zal dus regelmatig worden aangepast.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • natuur en gezond
  • cultuur en maatschappij
  • onderwijs op maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs Letterwies is een kleine dorpsschool die met krimp te maken heeft. Het aantal leerlingen is in vijf jaar afgenomen met 21 leerlingen dat is ong. 21%. De uitstroom was de afgelopen jaren groter dan de instroom. De verwachting is dat het leerlingenaantal zich de komende jaren rond de 70 zal stabiliseren. 
Weergave

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven