OBS De Driesprong

De Spil 5 7918 AX Nieuwlande (Gem. Hoogeveen)

  • Schoolfoto van OBS De Driesprong
  • Schoolfoto van OBS De Driesprong
  • Schoolfoto van OBS De Driesprong
  • Schoolfoto van OBS De Driesprong

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Driesprong. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Onze school ligt in de kern van het dorp op een mooie en rustige locatie. De school is ondergebracht in MFC De Opsteker en voor alle kinderen goed bereikbaar. De school telt ongeveer 55 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw.

Ons onderwijs is erop gericht dat de kinderen een voor hen zo hoog mogelijk leerresultaat halen in een prettige, respectvolle leef- en werkomgeving. Daarbij richten we ons op de brede ontwikkeling. We leren kinderen hun eigen mogelijkheden en talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen en benutten in een uitdagende en rijke leeromgeving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige school
  • Kleinschalige locatie
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Leren doen we samen!
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
54
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven