School met de Bijbel Het Fundament

Verduinstraat 8 4243 JZ Nieuwland

Schoolfoto van School met de Bijbel Het Fundament

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school vindt het belangrijk om transparant te zijn over de resultaten. Wij analyseren onze scores, zoeken naar verbeterpunten en passen daar zo nodig ons onderwijs op aan. Niet omdat de scores zo belangrijk zijn, maar wel om onze kinderen het beste onderwijs te geven dat hen toekomt. Dit geldt niet alleen voor de doorstroomtoets in groep 8, maar voor alle testen en toetsen die kinderen in hun schoolse leven maken. 

Vanuit onze christelijke identiteit, waarin we het leven zien als geschenk van God en ieder kind als schepsel van God uniek is, moet een kind op alle gebieden tot zijn recht kunnen komen, zijn talenten kunnen ontwikkelen én mag ieder kind zijn zoals hij of zij is.

Voor schooljaar 2022-2023 scoren we wat betreft het fundamentele niveau als school voldoende, 97,8% van de leerlingen behaalt dit niveau, dit is boven de signaleringswaarde van de inspectie, we scoren hoger dan vergelijkbare scholen. Ook wat betreft het streefniveau scoren wij met 64,5% boven de signaleringswaarde van de inspectie en scoren we hoger dan vergelijkbare scholen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor de basisvakken rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen gebruiken wij vanaf groep 3 t/m 8 de Cito-toetsen. De Cito-toetsen worden meestal tweemaal per jaar afgenomen; halverwege het schooljaar en aan het einde ervan. 

Deze toetsen leveren het volgende op:

  • Objectieve(re) informatie over het algemene kennis- en vaardigheidsniveau van leerlingen op vaste momenten in het schooljaar;
  • Inzicht in de mate van vooruitgang door de resultaten van toetsen te vergelijken met voorgaande uitslagen;
  • Resultaten die kunnen worden vergeleken met die van leeftijdsgenoten en andere groepen en scholen in het land;
  • Inzicht in het effect van het aangeboden onderwijs door de leerkracht en school zelf. 

Het regelmatig afnemen van toetsen is belangrijk voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en voor het evalueren van de onderwijskwaliteit van de school. Naar aanleiding van de analyse van de resultaten wordt vastgesteld of kinderen extra zorg of juiste extra uitdaging nodig hebben. Tijdens de 10 minuten gesprekken, of zo nodig op andere momenten, worden de resultaten besproken met de ouders. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het einde van groep 7 vindt een eerste voorlopig schooladvies gesprek plaats tussen leerling, leerkracht en ouders. In groep 8 volgen enkele vervolggesprekken waaruit een definitieve schoolkeuze volgt. Bij de schoolkeuze spelen drie gegevens een rol:

1. De wens van ouder/kind

2. Advies basisschool

3. CITO-toets gegevens (ook uit voorgaande jaren)

Elk jaar in maart worden de leerlingen van groep 8 aangemeld voor het Voortgezet Onderwijs. 

De kinderen stromen vanuit onze school o.a. uit naar de volgende scholen voor voortgezet onderwijs:

- Gomarus in Gorinchem

- Stichting CVO-AV o.a. Gilde Vakcollege Techniek, Lyceum Oudehoven, Uilenhof en Het Heerenlanden

- Yuverta  in Ottoland

- De Passie in Utrecht

- Het Camphusianum in Gorinchem

- De Noordhoek in Gorinchem

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. Wij willen kinderen leren respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. 

De meeste mensen willen te vertrouwen zijn. Op die manier willen we gezien, gehoord en begrepen worden. We gaan daarom uit van elkaars goede bedoelingen en kijken met vertrouwen naar elkaar en de kinderen. Ons uitgangspunt is daarbij dat je jezelf mag zijn. Doe je niet anders voor dan wie je werkelijk bent, zoals je bent is het goed. En daarmee ben je te vertrouwen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie houdt toezicht op het onderwijs dat wij op onze school geven. Dit vinden wij een goede zaak. Waar nodig nemen we aanbevelingen van de Inspectie ook mee in onze verbeterplannen voor de komende jaren.

Terug naar boven