School met de Bijbel Het Fundament

Verduinstraat 8 4243 JZ Nieuwland

Schoolfoto van School met de Bijbel Het Fundament

Het team

Toelichting van de school

Op onze school hebben wij groepsleerkrachten en vakleerkrachten. De groepsleerkrachten onderrichten de meeste vakken, de vakleerkracht geeft een specifiek vak. Dolfijnleerkracht met opleiding specialist meer- en hoogbegaafdheid. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de vereniging TriVia is een invalpool. We streven naar zo min mogelijk verschillende mensen voor de groep. In geval van ziekte proberen collega's elkaar, waar mogelijk, te vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

SmdB Het Fundament is een kleine dorpsschool. De kinderen worden gegroepeerd in combinatiegroepen. De volgende combinatiegroepen zijn van toepassing: groep 0-1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Binnen de combinatiegroepen wordt gewerkt volgens het leerstofjaarklassen systeem. Incidenteel wordt ook gewerkt met groepsdoorbrekende niveaugroepen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs ingevoerd. Het uitgangspunt is dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Scholen bieden basisondersteuning en extra begeleiding aan leerlingen met leer- of gedragsproblemen. Als een leerling niet naar een gewone school kan, hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om de leerling een passende onderwijsplek te bieden. De intern begeleider neemt de coördinatie en organisatie van de zorg voor haar rekening.  

Om goed af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen is het in de eerste plaats van belang om eventuele problemen zo vroeg mogelijk te signaleren. We gebruiken daarvoor toetsen en observatie-instrumenten. We krijgen daarmee een goed beeld van de ontwikkeling van onze leerlingen en kunnen vervolgens ons onderwijs hierop aanpassen. Het schooljaar is bij ons op school verdeeld in twee blokken. Voor elk blok beschrijven de leerkrachten in een groepsplan de doelen waaraan zij in die periode gaan werken en de manier waarop zij dat gaan doen. Er wordt in de groepen 3 tot en met 8 gewerkt in drie niveaus. Voor leerlingen voor wie persoonlijke doelen opgesteld worden, wordt in een uitzonderlijk geval een individueel handelingsplan opgesteld. Voor leerlingen die werken met een eigen leerlijn wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Alle plannen worden twee keer per jaar geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.  

Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen, worden zij regelmatig besproken tijdens bijvoorbeeld groepsbesprekingen. Tijdens deze besprekingen bekijken de leerkracht(en) en de intern begeleider hoe ze de leerlingen het beste verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Dat kan door hen extra hulp en oefening te bieden en in andere gevallen door hen juist meer uitdaging te geven. De extra hulp kan zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied geboden worden. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, zijn er de Dolfijngroep en de bovenschoolse Delfinogroep.

In de Dolfijngroep nemen kinderen gedurende ongeveer 1,5 uur per week deel aan een systematisch verrijkingsprogramma, dit wordt verzorgd door de Dolfijnleerkracht. Er gaat werk mee terug de klas in (1-2 uur per week). De doelen voor in de Dolfijngroep worden wekelijks met de eigen leerkracht gedeeld om de inbedding zo goed mogelijk te laten verlopen. Het lesprogramma in de eigen groep wordt voor deze leerlingen aangepast: een compacte basis en een verrijkt curriculum. Als aanvulling op dit programma is er voor leerlingen die nog meer uitdaging kunnen gebruiken de Delfino groep. Dit is een gezamenlijke voorziening van alle TriVia scholen voor een beperkte groep (hoog)begaafde leerlingen waar ze gedurende de helft van de lesweken één dag per week les krijgen. 

Voor de meer praktisch ingestelde leerlingen is er de Beverklas. Sommige kinderen leren beter als ze praktisch bezig kunnen zijn. Ook kinderen die niet lang stil kunnen zitten of het plezier in het leren kwijt zijn geraakt, zijn welkom in de Beverklas. Voor deze voorziening werken wij samen met CBS de Rank in Meerkerk.

Vijf keer per jaar is er bij ons op school een bijeenkomst van het schoolondersteuningsteam. De leerkrachten en intern begeleider kunnen dan specifieke hulpvragen over de ontwikkeling van een leerling stellen aan een orthopedagoge, ambulant begeleider van het samenwerkingsverband en een medewerker van het sociaal team die daarbij aanwezig zijn. Zij adviseren de leerkrachten over de juiste aanpak voor de leerlingen die besproken worden. De ouders van de betreffende leerlingen worden ook voor deze bespreking uitgenodigd om mee te denken. In een aantal gevallen blijkt het nodig dat een leerling breder in beeld wordt gebracht of dat er specifieke behandeling volgt. In dat geval kunnen wij een intelligentie- en/of persoonlijkheidsonderzoek laten uitvoeren door de orthopedagoge of kan er met de jeugdwerker nagedacht worden over een verwijzing naar een specifieke organisatie of praktijk. De intern begeleider onderhoudt daarnaast ook contact met logopedisten, de schoolmaatschappelijk werkster, fysio- cesartherapeuten, dyslexiebehandelaars, enz. De cesartherapeut is wekelijks bij ons op school om kinderen te behandelen.

Het systeem van de leerlingenondersteuning bij ons op school:

1. De algemene basisaanpak per groep

2. De gedifferentieerde basisaanpak voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

3. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die opgenomen worden in het ondersteuningstraject:

Na signalering en zorgvuldige analyse van het probleem worden extra hulpmiddelen ingezet die worden beschreven in de ondersteuningsbehoefte en eventueel in een individueel handelingsplan of ontwikkelingsperspectief.

Bij onvoldoende effect kan de leerling worden besproken in het schoolondersteuningsteam (SOT) en wordt in een aantal gevallen nader onderzoek gedaan.

Als blijkt dat we als school vanuit de basisondersteuning en de extra begeleiding de leerling niet kunnen bieden wat deze nodig heeft en wij handelingsverlegen zijn, kan er via de toelatingscommissie van ons samenwerkingsverband Driegang een arrangement (extra individuele hulp binnen de school) of een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs aangevraagd worden.    

Het Schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school: www.hetfundamentnieuwland.nl en op scholenopdekaart.nl.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij hebben de ambitie om kinderen passend onderwijs te bieden, hiervoor is het nodig om onderwijsbehoeften en kindfactoren op een structurele en efficiënte wijze goed in kaart te brengen. Indien mogelijk vindt extra ondersteuning plaats op de eigen school, maar daar waar nodig wordt er gebruik gemaakt van de voorzieningen binnen het samenwerkingsverband en/of de vereniging. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ouders ontvangen voordat het kind op school komt een intakeformulier. Na het eerste wenmoment zullen de leerkrachten het intake formulier met de ouders doornemen. Mochten er bijzonderheden zijn, dan kunt u dit altijd aangeven bij het inleveren van het intake formulier.

Indien wenselijk geacht, vindt een warme overdracht plaats met de peuteropvang. Op deze wijze brengen de leerkrachten de ontwikkeling van het kind bij de start op de basisschool in kaart. 

In de groepen 0, 1 en 2 werken wij met de 'Leerlijnen jonge kind', die geregistreerd worden in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. De verschillende leerlijnen zijn geclusterd in vijf leergebieden: taal, rekenen, motoriek, sociaal-emotioneel en spel. Elke leerlijn is opgedeeld in leerdoelen met een opbouwende moeilijkheidsgraad. Deze moeilijkheidsgraad wordt weergegeven door middel van een beheersingsniveau. Door middel van observaties door de leerkrachten wordt het beheersingsniveau vastgesteld. Aan de hand hiervan wordt zoveel mogelijk onderwijs gegeven dat aansluit bij de specifieke onderwijsbehoefte van het kind, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Terug naar boven