De Rietkraag School voor Katholiek Basisonderwijs

Ladderhaak 9 2421 NK Nieuwkoop

 • Schoolfoto van De Rietkraag School voor Katholiek Basisonderwijs
 • De Rietkraag werkt met moderne ICT-middelen.
 • Wij zijn een Kanjerschool. Kanjertraining in groep 1 t/m 8. Alle teamleden zijn gecertificeerd om Kanjertraining te geven.
 • De Rietkraag werkt met de methode 'muziek moet je doen' en heeft een kerstkoor.
Jaarlijks komt de muziekvereniging muzieklessen geven.
 • Niet alleen een les uit de boeken, maar waar mogelijk ook er op uitgaan. Een excursie naar de heemtuin of dichtbij de school blijven.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

NVT

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij nemen de volgende Cito-toetsen af:

 • groep 1/2: Taal voor kleuters, Rekenen voor kleuters (midden/eind)
 • groep 3: DMT, woordenschat, spelling, rekenen (midden/eind)
 • groep 4: DMT, woordenschat, spelling, rekenen (midden/eind), begrijpend lezen (eind)
 • groep 5: DMT, woordenschat, spelling, rekenen (midden/eind), begrijpend lezen (midden)
 • groep 6: DMT, woordenschat, spelling, rekenen (midden/eind), begrijpend lezen (midden)
 • groep 7: DMT, woordenschat, spelling, rekenen (midden/eind), begrijpend lezen (midden),  spelling werkwoorden (eind)
 • groep 8: DMT, woordenschat, spelling, spelling werkwoorden, begrijpend lezen, rekenen (midden)

Na de afname van de toetsen en invoering in het Cito-leerlingvolgsysteem (LOVS) analyseert de leerkracht de toetsen op groepsniveau en op kindniveau. Op kindniveau wordt gekeken naar de vaardigheidsgroei (groei t.o.v. de vorige toets):  heeft hij/zij deze behaald of niet? 

Naar aanleiding van de analyse van deze toetsen wordt, volgens het principe van handelingsgericht werken, het groepsplan voor de komende periode gemaakt of (in uitzonderlijke gevallen) besloten om een individueel handelingsplan te starten. Twee keer per schooljaar worden groepsplannen voor de verschillende vakken door de groepsleerkracht opgesteld, waarin beschreven wordt aan welke doelen gewerkt wordt en op welke manier dat gebeurt: 

 • start schooljaar op basis van de resultaten van de eindtoets van het vorig schooljaar
 • medio februari op basis van de resultaten van de middentoets van het betreffende schooljaar

Dan wordt dus ook bekeken of het opgestelde plan n.a.v. de resultaten van de vorige toets effect heeft gehad of bijgesteld moet worden. 

De Cito- en methodetoetsresultaten worden met de kinderen besproken en de ouders ontvangen twee keer per schooljaar een rapport en een overzicht van de gemaakte Cito-toetsen. Dit overzicht wordt ook met de ouders besproken tijdens de rapportgesprekken. Bij het laatste rapportgesprek in groep 7 en 8 zijn de kinderen aanwezig. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven