Maranatha Basisschool

Ladderhaak 7 2421 NK Nieuwkoop

 • Een Leader in Me-school,
waar leren en plezier centraal staan!
 • De vaardigheden rondom samenwerken en elkaars 'schoolmaatje zijn' zijn belangrijk: Alle kinderen kennen elkaar!
 • De kinderboekenweek is een jaarlijks schoolproject waarbij samenwerken, ontdekkend leren en plezier beleven centraal staan.
 • Elke vrijdagmiddag zijn de leerlingen ontdekkend aan het leren tijdens de talenten-workshops.
 • Een pedagogische lijn in school op basis van de 7 gewoonten, ter ontwikkeling van zelf-leiderschap bij kinderen.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

We maken vanaf schooljaar 2014/2015 gebruik van de eindtoets van A-vision ‘Route 8’ om het eindniveau van de leerlingen te bepalen en daarmee tevens de kwaliteit van ons onderwijs te verantwoorden richting de onderwijsinspectie. Deze adaptieve toets past bij de manier van werken op onze school en onze kijk op kinderen. De toets wordt geheel digitaal afgenomen in 1 ochtend.

De resultaten van de eindtoets (eindopbrengsten) van de Maranathaschool zijn stabiel en rond of boven het landelijk gemiddelde en tevens boven de ondergrens van de inspectie. 

Het laatste 2 schooljaar zijn uitschieters naar beneden. De score lag in de lijn van de verwachtingen van deze groepen, gezien de samenstelling en de onderwijsbehoeften in deze groepen. Onze werkwijze en het verzorgen van onderwijs op maat voor alle leerlingen, zorgt ervoor dat de leerlingen zo optimaal als mogelijk presteren en blijven doorgroeien in hun persoonlijke ontwikkeling. Echter liggen sommige specifieke ontwikkelingsdoelen beduidend lager dan het landelijke gemiddelde, waardoor het gemiddelde van de gehele groep negatief beïnvloed wordt.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Lopende het schooljaar worden de kinderen getoetst m.b.v. de methodetoetsen en de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem.

Ook worden alle kinderen, het hele jaar door, door de leerkracht gevolgd in hun ontwikkeling. Niet alleen d.m.v. de gegevens van toetsen maar ook door het dagelijks werk, volgen we de kinderen. Alle gegevens (van toetsen en verwerken op de tablets/Chromebooks) worden geïnterpreteerd door de leerkracht en de aanpak (meer of minder sturing vanuit de leerkracht) wordt hierdoor gestuurd.

Gegevens van belang worden genoteerd in een groepsplan. De gegevens van de leerlingen worden 3 maal per schooljaar besproken door de leerkracht met de intern begeleider in groepsbesprekingen en in leerlingbesprekingen. De leerkrachten onderling hebben ook regelmatig overleg over vorderingen en het welbevinden van de leerlingen. Toetsen en observaties hebben als doel de ontwikkelingslijnen van kinderen nauwkeurig te volgen.

Ouders kunnen in overleg met de leerkracht te allen tijde gebruik maken van de mogelijkheid de toetsresultaten van hun kind(eren) te bekijken. In het ouderportaal van ParnasSys zijn de resultaten van zowel methodetoetsen als Leerlingvolgsysteemtoetsen te zien. Ook zorgen wij voor een individuele grafische weergave van de groei per toets in het portfolio van de kinderen. Dit overzicht wordt ook met de ouders en de kinderen besproken tijdens de voortgangsgesprekken. 

Wij nemen de volgende Cito-leerlingvolgsysteemtoetsen af: 

 • groep 3: Technisch lezen, spelling, rekenen (midden/eind), begrijpend lezen (eind)
 • groep 4: Technisch lezen, spelling, rekenen, begrijpend lezen (midden/eind
 • groep 5: Technisch lezen, spelling, rekenen, begrijpend lezen (midden/eind)
 • groep 6: Spelling, rekenen, begrijpend lezen (midden/eind)
 • groep 7: Spelling, rekenen (midden/eind), begrijpend lezen (midden),  spelling werkwoorden (eind)
 • groep 8: Spelling, spelling werkwoorden, begrijpend lezen, rekenen (midden)

De leerkrachten formuleren toetsbare streefdoelen per leerjaar en per periode van een groepsplan die de leerlingen aan het einde van een periode (half schooljaar) moeten beheersen. De leerlingen stellen zelf leerdoelen en volgen samen met de leerkrachten hun persoonlijke ontwikkeling. De leerkrachten volgen eveneens nauwgezet het leerproces van alle leerlingen.

Voor het volgen van technisch lezen na groep 5 wordt gebruik gemaakt van AVI-teksten om het technisch leesniveau te volgen. Bij de kinderen waar een vermoeden is van dyslexie en/of een vertraagde leesontwikkeling worden de technisch lezen 'woordtoetsen' t/m groep 8 afgenomen.

De leerkrachten passen het aanbod en de instructie aan op basis van de vastgestelde vorderingen van de leerling met het oog op het bereiken van hun persoonlijke leerdoelen en passende leerlijnen. De leerkrachten coachen hun leerlingen en differentiëren in de hoeveelheid instructie en de leertijd. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven