Maranatha Basisschool

Ladderhaak 7 2421 NK Nieuwkoop

 • Een Leader in Me-school,
waar leren en plezier centraal staan!
 • De vaardigheden rondom samenwerken en elkaars 'schoolmaatje zijn' zijn belangrijk: Alle kinderen kennen elkaar!
 • De kinderboekenweek is een jaarlijks schoolproject waarbij samenwerken, ontdekkend leren en plezier beleven centraal staan.
 • Elke vrijdagmiddag zijn de leerlingen ontdekkend aan het leren tijdens de talenten-workshops.
 • Een pedagogische lijn in school op basis van de 7 gewoonten, ter ontwikkeling van zelf-leiderschap bij kinderen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als leerkrachten gepland verlof hebben worden zij vervangen door een leerkracht van de school die hiervoor extra benoeming heeft. Hierdoor staat er een leerkracht voor de groep die de kinderen en de werkwijze van de school kent.  

Bij ziekteverlof wordt het volgende 'noodplan' gevolgd:

Bij afwezigheid van een leerkracht zorgt de school in principe voor een goede inval leerkracht via het RTC-Cella (invalpool). Mocht er een van onze leerkrachten ziek worden, dan is de kans namelijk groot dat het RTC-Cella leeg is. Natuurlijk proberen we dan nog of de duo-collega kan invallen (=noodplan A), maar als dat niet lukt voor die dag, dan komt noodplan B of noodplan C in actie.

Noodplan A is de duo-collega of een andere collega. Dat kan uiteraard niet te lang gezien de collega ook niet overbelast moet raken of de volgende dag weer ergens anders voor de klas staat.

Noodplan B geldt slechts voor een dag en is als volgt:

 • Bij ziekte van een leerkracht uit de kleutergroep of groep 3 wordt de groep overgenomen door een van de andere leerkrachten van ons team en wordt een andere groep verdeeld over de andere groepen (welke groep verdeeld wordt, zal wisselend zijn en wordt bepaald door de directie).
 • Bij ziekte van een leerkracht uit groep 4 t/m 8 wordt de groep van de zieke leerkracht verdeeld over de andere groepen (de verdeling van de kinderen hebben de leerkrachten in hun noodplan vastgelegd).
 • Na deze eerste dag van noodplan B volgt noodplan C, noodplan A of de eigen leerkracht.

Noodplan C krijgt u zo spoedig als mogelijk te horen en houdt in:

 • Mocht er geen inval leerkracht gevonden worden en de groep is voorafgaand al verdeeld geweest, dan worden de ouders van de leerlingen van de betreffende groep (met de zieke leerkracht) op tijd ingelicht om hun kind thuis te houden en zelf opvang te verzorgen.

Het is derhalve handig om thuis al een eigen noodplan voorbereid te hebben.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Maranathaschool kiest er bewust voor om kinderen van verschillende leeftijden in één bouwgroep bij elkaar te plaatsen (heterogene groepen). Jongste en oudste kinderen leren van elkaar. Wij willen op deze wijze het van en met elkaar leren bevorderen. Het onderwijs in de verschillende bouwen steeds iets anders georganiseerd. De school is verdeeld in drie bouwen en heeft in totaal 6 of 7 bouwgroepen:

 • De kleuterbouw (KB); van spelen naar lerend spelen en van lerend spelen naar spelend leren in 2 kleuterbouwgroepen (leerjaren 1/2)
 • De onderbouw (OB); van spelend leren naar leren in 1 onderbouwgroep 3 (leerjaar 3) en 1 onderbouwgroep 4 (leerjaar 4)
 • De bovenbouw (BB); van leren naar leren leren & onderzoekend leren in 1 bovenbouwgroep 5 (leerjaar 5)  &  1 bovenbouwgroep 6 (leerjaar 6) en 1 bovenbouwgroep 7/8 (leerjaar 7 & 8).

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Er is veel ervaring op het gebied van taal-spraak-en gehoorproblematiek, bijvoorbeeld TOS (cluster 2) en moeilijk lerende kinderen (werken met eigen leerlijnen; cluster 3). Daarnaast zijn we een beleid aan het ontwikkelen voor kinderen die begaafd of hoog intelligent zijn.

 • Voor de taal-spraak en gehoorproblematiek hebben we twee gespecialiseerde leerkrachten (2 ochtenden per week). 
 • Voor de moeilijk lerende kinderen hebben we de faciliteit 'De Laddergroep' met een gespecialiseerde leerkracht en een gespecialiseerde leraarondersteuner (2 ochtenden per week).
 • Voor de begaafde kinderen hebben we de faciliteit 'De Buytegewoongroep' met een gespecialiseerde leerkracht (1 ochtend voor de leerjaren 5 & 6 en 1 ochtend voor de leerjaren 7 & 8).
 • Voor de kinderen die Nederlands als tweede taal hebben (o.a. nieuwkomers) hebben we sinds 2019 een 'Taalklas' voor kinderen uit de groepen 3-5 en voor de kinderen uit groep 6-8. Hier geeft een gespecialiseerde leerkracht 2x 1,5 uur les aan deze doelgroep in de Nederlandse taal om de socialisatie te bevorderen en de opbouw van de Nederlandse taal te versnellen.

Daarnaast wordt er samen gewerkt met een team van experts die de leerkrachten bijstaan in raad en daad. Passend Onderwijs wordt op deze wijze gerealiseerd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven