Rooms Katholieke Basisschool De Wingerd

Van Beethovenlaan 35 2912 VK Nieuwerkerk aan den IJssel

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wingerd

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn tevreden over de uitslagen van de Cito eindtoets. De leerlingen hebben conform de  verwachtingen gescoord.

Wij hebben op de Wingerd twee locaties. Helaas is het dit jaar door een technisch probleem niet gelukt om de resultaten per locatie te splitsen. De resultaten van het schooljaar 2018-2019 zijn dus voor beide locaties samengevoegd. 

Door de Coronacrisis is er geen in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Wingerd volgt de leerlingen op cognitief niveau via het leerlingvolgsysteem Leeruniek en Parnassys. Hierin worden de methode gebonden toetsen verwerkt en de niet-methode toetsen. Met de niet-methode gebonden toetsen worden de toetsen bedoeld van Cito. Van Cito nemen wij de volgende  toetsen af om de leerlingen te volgen: AVI, DMT, Spelling, Begrijpend luisteren (midden 3- eind 4), begrijpen lezen (midden 4- midden 8), Rekenen/Wiskunde en woordenschat. De resultaten van de methode en niet-methode gebonden toetsen worden na elke toets geanalyseerd en geëvalueerd in Leeruniek. De groepen 1 en 2 volgen wij via het kleutervolgsysteem van Bosos.  

In groep 1 worden de leerlingen om de 3 maanden geobserveerd middels de doelen uit Bosos gebaseerd op hun leeftijd. In groep 2 worden de leerlingen ook om de drie maanden geobserveerd maar dan zijn zij geclusterd. In Bosos wordt de sociaal emotionele ontwikkeling meegenomen voor de groepen 1 en 2. Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er gebruik gemaakt van Kanvas (het volgsysteem behorende bij de Kanjermethode). Middels vragenlijsten voor de leerkrachten en vanaf groep 5 ook vragenlijsten voor de leerlingen, wordt de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart gebracht en gevolgd. Drie keer per jaar wordt de groep besproken met de intern begeleider, adjunct directeur en leerkracht. De intern begeleiders maken voor de locatie Kroonkruid en voor Van Beethovenlaan twee keer per schooljaar een trendanalyse gebaseerd op de midden- en de eindtoetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven