Rooms Katholieke Basisschool De Wingerd

Van Beethovenlaan 35 2912 VK Nieuwerkerk aan den IJssel

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wingerd

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het was een gek schooljaar. Veel thuisonderwijs en toch een eindtoets! 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Wingerd volgt de leerlingen op cognitief niveau via het leerlingvolgsysteem Leeruniek en Parnassys. Hierin worden de methode gebonden toetsen verwerkt en de niet-methode toetsen. Met de niet-methode gebonden toetsen worden de toetsen bedoeld van Cito. Van Cito nemen wij de volgende  toetsen af om de leerlingen te volgen: AVI, DMT, Spelling, Begrijpend luisteren (midden 3- eind 4), begrijpen lezen (midden 4- midden 8), Rekenen/Wiskunde en woordenschat. De resultaten van de methode en niet-methode gebonden toetsen worden na elke toets geanalyseerd en geëvalueerd in Leeruniek. De groepen 1 en 2 volgen wij via het kleutervolgsysteem van Bosos.  

In groep 1 worden de leerlingen om de 3 maanden geobserveerd middels de doelen uit Bosos gebaseerd op hun leeftijd. In groep 2 worden de leerlingen ook om de drie maanden geobserveerd maar dan zijn zij geclusterd. In Bosos wordt de sociaal emotionele ontwikkeling meegenomen voor de groepen 1 en 2. Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er gebruik gemaakt van Kanvas (het volgsysteem behorende bij de Kanjermethode). Middels vragenlijsten voor de leerkrachten en vanaf groep 5 ook vragenlijsten voor de leerlingen, wordt de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart gebracht en gevolgd. Drie keer per jaar wordt de groep besproken met de intern begeleider, adjunct directeur en leerkracht. De intern begeleiders maken voor de locatie Kroonkruid en voor Van Beethovenlaan twee keer per schooljaar een trendanalyse gebaseerd op de midden- en de eindtoetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven