Montessorischool Nieuwerkerk

Schoolstraat 4 2912 CR Nieuwerkerk aan den IJssel

Schoolfoto van Montessorischool Nieuwerkerk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door het schooljaar heen toetsen we op vaste momenten de leeropbrengsten van de leerlingen. Deze resultaten worden geanalyseerd op individueel, groeps- en schoolniveau en vergeleken met de resultaten van andere scholen binnen stichting Monton of landelijk.

Scholen van stichting Monton analyseren ook twee keer per jaar de resultaten uit het leerlingvolgsysteem. Leerlingen maken een toets op gebied van taal-lezen en rekenen. Van elke leerling wordt bekeken of de individuele groei voldoende is. Wanneer de groei lager is dan verwacht, bekijken de leerkrachten, ouders en leerling samen welke verandering in leerdoelen of leeromgeving de leerling nodig heeft om zich optimaal te blijven ontwikkelen.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school


Tussen) resultaten  gebruiken we om de ontwikkeling van kinderen te monitoren, vooral tov zichzelf, en daarbij tov schoolnormen of landelijke normen.

Dagelijks behalen we resultaten die na observatie en evaluatie bepalend zijn voor de volgende stappen die we maken.

Toetsen meten meer genormeerd hoe persoonlijke resultaten zich verhouden tot gewenste of genormeerde resultaten. Onze school gebruikt enkele schoolgebonden toetsen, zoals voor voor rekenen en wereldoriëntatie. 

We werken met een toetskalender.

Tweemaal per schooljaar worden er landelijke cognitieve toetsen afgenomen voor rekenen-wiskunde, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling.

In ieder geval jaarlijks doen wij uitspraken over de sociaal-emotionele kenmerken van de kinderen.

Oudste kinderen maken een Entreetoets (eind groep 7) en een Eindtoets (eind groep 8).

De toetsresultaten worden intern en extern op bestuursniveau geanalyseerd en van consequenties voorzien. Afhankelijk van de kindkenmerken wordt de ontwikkeling van de kinderen  vervolgd met basisondersteuning of aangepast.

In algemene zin kan uit (trend) analyses blijken dat andere plannen of wijzigingen nodig zijn (bv. aanpassing methodiek of didactisch handelen)

Als onderdeel van het kwaliteitsbeleid monitort de school ook de resultaten van de schoolplan- en jaardoelen. Halverwege het schooljaar ontstaat een tussentijdse evaluatie en eventueel een bijstelling van doelen. Na ieder schooljaar ontstaat een jaarverslag met opbrengsten, bevindingen en mogelijk aanzetten tot nieuwe plannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven